Kandidat nr 2

Michael Hörnquist

Professor, Kolmårdens församling

Om mig

Gudstjänstfirare och idealist. Försöker att se de goda intentionerna hos mina medmänniskor och tolka allt som sägs så positivt som möjligt. Till vardags professor vid Campus Norrköping, ansvarar där för utbildningarna i teknik, naturvetenskap och matematik. Bor i Östra Eneby med fru och ett (vuxet) barn, samt har ytterligare en utflyttad. Har innehaft flera olika förtroendeposter i Svenska kyrkan, för närvarande är jag vice ordförande i vårt kyrkofullmäktige i pastoratet i Norrköping.

micho58-Michael-Hornquist_2018

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Kyrka är vi tillsammans

När den gudstjänstfirande församlingen samlas kring nattvarden är det ett synligt tecken att där finns kyrkan. Det får dock inte blandas samman med den samlingen skulle vara den egentliga kyrkan, kyrkan sträcker sig mycket längre än så. Likaså får inte vår anställda (förträffliga!) personal misstas för att vara den egentliga kyrkan. Kyrka är vi alla som är döpta in i kyrkan och ser nåden som en oförtjänt gåva att ta emot. Jag vill verka för en kyrkosyn att som genomsyras av att kyrka är vi tillsammans.

 

Kyrkans grundläggande uppgift

Den grundläggande uppgiften för kyrkan är att fira Gudstjänst, bedriva undervisning och diakoni samt utöva mission. Det står uttryckligen i kyrkoordningen, men även Bibeln och bekännelseskrifterna genomsyras av den tankefiguren. Kyrkan behöver inse att endast hon kan samla människor till gemensam bön och lovsång inför levande Gud i Gudstjänst öppen för alla, men att alla dimensioner behövs för att ge balans. Jag vill verka för en kyrka som ser som sin främsta uppgift att ägna sig åt Gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.

 

Ideella  insatser

För att kyrkan ska klara sin grundläggande uppgift har vi anställt personal. Det är i sig mycket gott, men det räcker inte. I takt med att ekonomin blir sämre kommer kyrkan att bli alltmer beroende av ideella insatser. Det är väsentligt att inse att de är nödvändiga för kyrkan, men också att de är nödvändiga för de som gör dem. Vi är satta att tjäna varandra, vilket kan ske såväl inom som utom kyrkan, men för de som tjänar inom kyrkan är det väsentligt att deras talanger tas till vara. Jag vill verka för en kyrka som kan erbjuda ideellt engagemang till alla som önskar få vara med och tjäna på något sätt.

 

Kyrkans trovärdighet

Kyrkan som organisation är en stor aktör i samhället med stora resurser och många anställda. Det ger också ett stort ansvar att agera som förebild, både i hållbarhetsfrågor och personalfrågor. I all vår ofullkomlighet ska vi ändå se till att agera ansvarsfullt för ett bevarande av skapelsen med en hållbar utveckling och för en god personalpolitik. Jag vill verka för en kyrka som tar ledning i hållbarhetsfrågor och bedriver en god personalpolitik.