Kandidat nr 6

Nils Gårder

Advokat, 66 år, tillhör Lunds domkyrkoförsamling, även aktiv i S:t Peters klosters församling

Om mig

Jag är verksam som advokat med inriktning på ekonomisk familjerätt. På min fritid deltar jag i gudstjänster och församlingsarbete bland annat som sekreterare i S:t Peters klosters församlingsråd. Sedan 1989 är jag ledamot av kyrkomötet och sedan flera år även ledamot av kyrkostyrelsen på nationell nivå. Jag är samhällsintresserad och delaktig även i politiskt arbete men anser det viktigt att kyrkan är verkligt oberoende i förhållande till stat och kommun.

fotografi.jpg

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Stärk församlingarna

Levande församlingar är viktiga för kyrkan. Ge församlingarna frihet att skapa sin profil och stärk församlingsråden så att de tar ansvar för verksamhetens inriktning. I kyrkan skall den omvända ordningens princip gälla. Det lokala är viktigast och beslut skall fattas på så låg nivå som möjligt. Eftersträva söndagsgudstjänst i alla kyrkor och dagliga böner i tätorternas kyrkor. Exemplets makt är stor. Efterhand kommer fler.

Undervisning

En av de grundläggande uppgifterna är undervisning.  Kyrkan har fortfarande en osäker hållning till undervisningen. Den behövs lika väl nu som förr men måste anpassas till det som behövs idag. Undervisningen måste präglas av kunskapsförmedling och dialog. Båda behövs. Naturligtvis anpassad till omständigheterna. Undervisning skall riktas till både unga och vuxna. Och ofta är det inte åldersgränser som skall sättas utan lyhördhet för olika individers intresse. Kyrkan behöver även sätta tron i sin kulturhistoriska och idéhistoriska kontext för att väcka intresse hos fler.

Bryt riksdagspartiernas dominans

Även i årets kyrkoval spelar riksdagspartierna en väsentlig roll. Det är något närmast unikt för Sverige och Svenska kyrkan. Det kan förklaras med att församlingarna på statskyrkans tid var kommuner och att kyrkopolitik och kommunalpolitik hörde samman. Men paradoxalt nog har bandet mellan kyrkans ledning och riksdagspartierna inte minskat efter år 2000 utan snarare stärkts. Det är såväl ett kyrkligt som ett samhälleligt intresse att kyrkan står fri. Därför anser jag valsystemet bör reformeras så att församlingarna återfår sin rätt att utse ombud i kyrkomötet. Detta skulle minska riksdagspartiernas inflytande över kyrkliga beslut.