Vår vision för Lidingö församling

För oss är intresset och engagemanget i kyrkan det enda som driver oss att ställa upp i kyrkovalet. Vi har inte någon sekulär partiagenda som vi försöker applicera på kyrkan.

Istället för att vara en arena för partipolitik och politisk ideologi vill vi vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som tydligt talar om Jesus Kristus. Vi skapar mötesplatser för närvaro, gemenskap och möjlighet att växa i tro. Våra kyrkor är viktiga kulturarv som ska bevaras.

En röst på POSK Lidingö är en röst för att alla ungdomar på Lidingö som vill konfirmeras ska få göra det. En röst där församlingen framtidssäkras genom tydliga mål och ambitioner. Där församlingen på riktigt satsar på församlingens framtid – barnen och ungdomarna. Där varje unik medmänniskas potential tas tillvara på.

Vi vill att du som röstar på oss ska veta vad för saker vi konkret vill göra här i Lidingö församling. Här är våra huvudfrågor i korthet:

Stoppa nedskärningarna i församlingens konfirmationsarbete! – Inför konfirmationsgaranti!

Församlingens framtid är församlingens barn och ungdomar. Därför är det med stor sorg som POSK har tagit del av att inför budgeten 2022 minskas församlingens sommarkonfirmanders konfirmandtid med hela 34% och antalet konfirmationsplatser minskas med 21 %. (Uträkning och förklaring till procentsatserna finns längst ner i valprogrammet)

Det innebär att om den föreslagna budgeten röstas igenom och om lika många anmäler sig till konfirmation i höst som fjolåret kommer cirka 25 Lidingöungdomar att stå utan konfirmationsplats. Detta bryter dessutom mot kyrkoordningen. Kyrkoordningen är Svenska kyrkans eget regelverk.

I kyrkoordningen kapitel 22 2 a §  står det ”Den som tillhör Svenska kyrkan har rätt att delta i konfirmation, om inte synnerliga skäl hindrar det.”. Vi i POSK Lidingö kommer aldrig att tolerera att kyrkofullmäktige tar beslut som medför att församlingen bryter mot kyrkoordningen.

Det är därför vi i POSK Lidingö vill införa en konfirmationsgaranti. En konfirmationsgaranti som innebär att alla församlingsbor som vill konfirmera sig får göra det.

En röst på POSK Lidingö är en röst för att alla församlingsbor som vill konfirmera sig ska få göra det.

 

STOPPA FÖRSÄLJNINGEN AV GRÖNSTA PRÄSTGÅRD! Pånyttfödeselse för Grönsta prästgård – Grönsta kommer hela församlingen till gagn!

I sammanträdesprotokoll från kyrkorådet den 11/3 2021 samt 29/4 2021 framgår det att det pågår en utredning om förutsättningarna för en försäljning av församlingsbornas Grönsta prästgård.

För bara 5 år sedan var Grönsta en levande plats för församlingen på sommaren, skratten från barnen och ungdomarna som var på dagkollo och konfirmationsläger kunde höras i luften. Tittar man för 30 år sedan var Grönsta en än mer levande plats med läger och aktiviteter för församlingens barn och ungdomar.

Fram till nyligen hyrde istället församlingen ut Grönsta prästgård och intilliggande fastigheter till privata näringsidkare som bland annat drev en uppskattad verksamhet med dopkaffe m.m., ingen ond skugga ska falla över dessa. Men faktum kvarstår att församlingsborna gemensamt äger Grönsta och därför tycker vi det i POSK Lidingö att Grönsta prästgård återigen ska gagna församlingsborna till fullo.

Vi vill med kraft stoppa alla försök till försäljning av Grönsta prästgård. Vi vill att övervåningen på Grönsta prästgård byggs om till en lägergård. När församlingen själva inte använder Grönsta kan den hyras ut till andra församlingar. På så vis blir det en inkomstkälla till församlingen.

Lokalerna kan nyttjas för körhelger av församlingens körer, läger för församlingens unga ledare, ledarutbildning av församlingens framtida konfaledare, dagkollo för barn på somrarna, konfirmationsläger på sommaren. Även om många konfirmander vill åka iväg och sova borta, finns det varje år en grupp som inte vill det. Grönsta prästgård är en perfekt plats att bedriva konfirmationsläger på sommaren för de som inte vill lämna Lidingö.

Grönsta prästgårds samkvämslokal skulle även i fortsättningen kunna hyras ut till församlingsbor för dop och begravningskaffe. En sådan efterfrågan finns, då det i dagsläget inte finns det överflöd av lokaler för den ovan nämnda verksamheten.

En röst på POSK Lidingö är en röst för att Grönsta prästgård kommer alla församlingsbor till gagn.

 

Tomten i Bodal blir en inkomstkälla för församlingen!

År 2017 stängdes Bodals kyrka. Sedan dess är det enbart grus på församlingsbornas tomt med sjöutsikt. Med andra ord har inget beslut som avgör tomtens framtid fattats. En majoritet av nuvarande förtroendevalda har helt enkelt lagt locket på och skjutit tomten i Bodal på framtiden.

Vi i POSK Lidingö är konstruktiva, pragmatiska och lösningsorienterade. Därför vill vi att församlingens förtroendevalda lämnar gammalt bakom sig och beslutar att sälja alternativ hyra ut tomten i Bodal i syfte att skapa en intäktskälla till församlingen. Att enbart låta tomten stå helt tom, är, ursäkta franskan ren kapitalförstöring.

Det togs initialt fram en utredning om nybyggnation av en ny kyrka i Bodal. Vi i POSK Lidingö ser det som orealistiskt med en ny kyrka i Bodal, bland annat därför att kostnaderna var astronomiska. Vi ser hellre att vi satsar och använder de lokaler vi redan äger idag, före dyr nyproduktion.

En röst på POSK Lidingö är en röst för lösningsorienterade beslut där vi gör något åt den öde tomten i Bodal

 

Församlingens verksamhet är prio 1!

Vi i POSK Lidingö upplever att det finns en kultur i församlingens ledning att församlingens verksamhet inte alltid är det som kommer i första hand.

Ett tydligt exempel på detta är att församlingens körer och ungdomsverksamhet, däribland ledarutbildningen som är av yttersta vikt för att kunna bedriva ett adekvat konfirmationsarbete behöver flytta lokaler när kyrkorådet ska sammanträda.

Vi ställer den retoriska frågan: Varför måste kyrkorådet just sammanträda i en lokal med flygel och god akustik som är anpassad för körverksamhet? Varför är det församlingens körmedlemmar och ungdomar som måste flytta på sig?

Just nu prioriteras kyrkorådet och kyrkofullmäktiges sammanträden före församlingens verksamhet. Om kyrkorådet är medvetna om detta, är det anmärkningsvärt att kyrkorådet aktivt väljer att församlingens verksamheter behöver flytta lokaler. Församlingens verksamhet ska alltid prioriteras före administration, kyrkorådet och kyrkofullmäktige.

I grunden handlar denna om vilken syn man som förtroendevald har på verksamheten, att den kommer i andra eller tredje hand. Verksamheten ska vara prio ett, inte stödfunktioner. Vi upplever att den kultur som finns idag är grundfel i tankesättet.

Vi upplever att det ofta saknas ett verksamhetsperspektiv i fattade beslut. Det är förbluffande, varför finns församlingen? Jo för att vi ska bedriva viss verksamhet. Det måste självklart ha högsta prioritet.

Ett annat tydligt exempel på att församlingens verksamhet kommer i andra hand är att de styrande i församlingen under pandemin valt att köpa in hjälputrustning för att hålla digitala möten för cirka 150 000 kronor. Detta samtidigt som ljudsystemet i församlingens konsertkyrka, Breviks kyrka inte upprustats sen sedan 1970-talet. Vi ställer frågan: Är  verkligen interna möten viktigare än att anhöriga ska kunna höra vad konfirmanderna sjunger på konfirmationsgudstjänsten? Att barnkörerna hörs ordentligt i den välfyllda kyrkan under julkonserten och att man hör vad prästen säger på gudstjänsten även om man sitter längst bak i kyrkan?

Den 19e september kan du som församlingsbo påverka församlingens framtid.

En röst på POSK Lidingö är en röst för att församlingens verksamhet är det som kommer i första hand.

 

Församling i ett nytt landskap – Vi måste lämna 90-talet bakom oss!

Stockholms stifts biskop Andreas Holmberg har talat mycket om ”kyrka i nytt landskap”.

I korthet lyfter biskopen det som sammanfattas i bilderna nedan.

Här kan ni ta del av biskopens tal i sin helhet: https://www.youtube.com/watch?v=Vvh1gxdkDFs

Hur bär vi ut evangeliet i ord och handling på ett så effektivt sätt som möjligt? På Lidingö har vi privilegiet med högre medlemssiffror, högre andel som konfirmerar sig kontra Stockholms stift. Men att vi är kyrka i nytt landskap märks även på Lidingö.

Utifrån dessa förutsättningar vill vi i POSK att Lidingö församling anpassar sig till det nya landskapet. Vi i POSK kommer att våga fatta nödvändiga beslut som en del förtroendevalda kan uppleva som obekväma att ta. Vi i POSK Lidingö vill göra allt i vår makt för att stoppa marginaliseringen av kyrkliga handlingar.

 

Det sista vi vill spara in pengar i församlingen på är teologisk personal i verksamhet samt barn och ungdomsarbetet i församlingen.

 

Ny öppenförskola i Dalénum!

Lidingö församling driver idag en mycket uppskattad och välbesökt öppen förskola invid Breviks kyrka. Den vill vi slå vakt om. Samtidigt är behovet av förskoleplatser stort i det nybyggda bostadsområdet Dalénum. Hur är vi i församlingen aktuella i alla församlingsbors liv oavsett vart på ön man bor? Idag har församlingen många aktiviteter och verksamheter på S:ta Annagården (Norra Lidingö) och i Breviks kyrka (Södra Lidingö). Församlingen är med andra ord koncentrerad till 2 geografiska platser.

Vi vill att församlingen ska nå ut till nya grupper av människor som vi idag inte interagerar med, en av våra lösningar för att göra detta är att öppna en ny öppen förskola i hyrd lokal i Dalénum. Dalénum ligger centralt i närheten av flera bostadstäta områden såsom Larsberg, Bodal, Högsätra och Skärsätra. Med andra ord är Dalénum en perfekt placering för en nystartad verksamhet. Genom den öppna förskolan bygger vi broar och inspirerar föräldrar till att döpa sina barn. Barn som är döpta konfirmerar sig i högre grad och här skapar vi ringar på vattnet.

En röst på POSK Lidingö är en röst för en ny öppen förskola i Dalénum.

Barnen och ungdomarna – Församlingens framtid.

Avgörande för barn och ungas delaktighet och samhörighet med kyrkan är delaktigheten i församlingslivet i ung ålder. Därför är det av yttersta vikt att församlingen med kraft prioriterar dop och konfirmation samt verksamheter för barn och ungdomar. Församlingens barn och unga är församlingens framtid, utan framtida medlemmar finns det ingen församling. I dagsläget finns det i princip enbart barnkörer som en verksamhet för barn i åldern från 3-14 år.

Församlingens barnkörer är mycket uppskattade och håller en hög kvalité, men hur når församlingen barn som inte vill sjunga i kör? För bara några år sedan hade församlingen en levande kolloverksamhet på Grönsta prästgård. Vi vill återuppliva den uppskattade kolloverksamheten så att även barn som inte är intresserade av sång hittar hem till kyrkan.

Lidingö församling har lyckan att varje år ha många som konfirmerar sig. Många gör det i en annan församling inne i stan samtidigt som mellan tummen och pekfingret 100-talet konfirmerar sig lokalt i Lidingö församlings regi. Vi vill att församlingen arbetar än mer med att få fler ungdomar att vilja fortsätta sitt engagemang i församlingen. Här har ledarutbildningen och gemenskapshöjande aktiviteter för församlingens redan existerande ledare en viktigt roll. Smakar det så kostar det, POSK Lidingö är redo att tillföra de medel och personalresurser som krävs för att upprätthålla en adekvat ungdomsverksamhet.

En röst på POSK Lidingö är en röst för fler aktiviteter och verksamheter riktade till barn och ungdomar.

 

 

Vårda och ta om hand om de lokaler vi har idag – Renovering av församlingssalen i Breviks kyrka!

Vi i POSK Lidingö vill att vi värnar och vårdar våra kyrkor och lokaler som vi idag äger. Våra kyrkor tillika kulturarv ska vara välskötta och välstädade. Eventuellt klotter i anslutning till våra byggnader ska saneras inom 48 timmar.

Idag saknar Breviks kyrka ett adekvat ljudsystem. Det innebär att församlingen vid större konserter behöver hyra in högtalarutrustning och mikrofoner etc. Genom att investera i riktigt bra anläggning med flera bra högtalare och generöst med mikrofoner sparar församlingen på sikt pengar samt att församlingsborna får ta del av ljud och musik i världsklass.

Värt att nämna är att den enda (!) högtalaren som sitter i kyrkorummet i Breviks kyrka är från 1970-talet.

Församlingssalen i Breviks kyrka har en enorm potential, därför vill i POSK prioritera så att medarbetarna i Breviks arbetslag får de ekonomiska musklerna som behövs för att rusta upp församlingssalen.

 

Fler medarbetare i verksamhet – Effektiviseringar inom stödjande funktioner, vaktmästeri och administration

Kyrkan står inför många utmaningar framöver. Det handlar nu om att mobilisera och satsa på rätt saker. POSK Lidingös uppfattning är att församlingens inriktning tenderar till att mest försöka ”göra gott” utan att fundera på i vilken ordning vi behöver göra detta goda.

I år har vi församlingens verksamheter och medarbetare fått ta en nedskärning på 8% i verksamheterna samtidigt som de styrande i församlingens enligt vår uppfattning inte förändrat eller prioriterat vad det är som borde göras först och vad medarbetarna eventuellt kan/måste ta bort.

Vi i POSK tycker att kyrkans framtid borde vara i fokus, dvs att rekrytering av nya medlemmar, behålla de vi har genom konfirmation och dop m.mm måste vara det som alla anställda måste jobba med i första hand. I dagsläget är det väldigt få som jobbar med exempelvis konfirmation, framför allt bland församlingens musiker. Det är inte rimligt. Verksamheter som inte riktar in sig på rekrytering eller att behålla medlemmar, borde ha en annan form av status, och inte prioriteras före församlingens överlevnad.

Tydlighet i personalens arbetsuppgifter är viktig inför framtiden. Var och en av medarbetarna borde veta vad som är vederbörandes uppgifter. Medarbetarnas resultat eller insatser borde också kunna mätas på ett eller annat vis, kvantitativt och kvalitativt. Det ska vara lönsamt när det går bra för oss på ett eller annat vis. När en medarbetare gör ett arbete utöver det som förväntas, då ska det synas ordentligt i lönekuvertet.

Det är av yttersta vikt att beslutsfattarna lyssnar och är lyhörda gentemot församlingens medarbetare. Lidingö församlings medarbetare besitter en enorm kompetens. Som förtroendevalda kommer inte POSK att lägga sig i och detaljstyra i hur medarbetare med lång utbildning och erfarenhet i sin yrkesutövning väljer att lägga upp sitt arbete.

Vi vill att medarbetarna på ett enkelt sätt ska kunna komma med idéer i hur det vardagliga och långsiktiga arbetet i församlingen bedrivs. Församlingen får inte fastna i att redan på idéstadiet negligera goda idéer med argumentet ”vilken budget går det på?”eller ”vi ska inte fokusera på det nu!”. En del av arbetet i församlingen behöver ingen budget. Att finnas till för församlingsborna i vått och torrt behöver exempelvis ingen budget.

Inom en snar framtid presenteras här ytterligare statistik kopplat till antalet teologiska tjänster i församlingen.

 

Framtidssäkra församlingen! – Vi har tydliga mål och ambitioner.

Vi vill att församlingen ska vara minst lika levande och blomstrande även om 10 år. För att församlingens ska kunna vara det, behöver vi framtidssäkra församlingen och stoppa Svenska kyrkans medlemstapp. Det gör vi genom att döpa och konfirmera fler än vad vi gör idag. Vi vill inrätta en konfirmationsgaranti, där alla församlingsbor som vill konfirmeras ska få möjlighet till det. Vi behöver aktivt verka som kyrka och vara aktuella i församlingsbornas liv.

Församlingen behöver vårda de medlemmar vi redan har och aktivt arbeta med mission och göra så att fler hittar hem till Lidingö församling. Församlingen behöver hitta nya arbetssätt och arbeta med de vi till vardags inte möter, exempelvis genom att öppna en ny öppen förskola i Dalénum. Församlingen behöver satsa mer på församlingens ungdomar och nyttja den enorma potential som finns. Vidare vill vi att ideella medarbetare i högre grad efterfrågas, utbildas, uppmuntras och ges ansvar.

Därför vill vi:

 • Att församlingen har som mål att döpa och konfirmera fler än vad vi gör idag. Succesiv ökning på 10% per år den kommande mandatperioden.
 • Att församlingen aktivt arbetar för att minska antalet medlemmar i församlingen som begär utträde.
 • Att församlingen i högre grad arbetar med mission, i syfte att rekrytera nya medlemmar.

 

EN KYRKA I VÄRLDEN – EN KYRKA FÖR DIG

Kyrkan är kallad att leva i gemenskap med Jesus Kristus. När världen och vårt svenska samhälle förändras i allt snabbare takt ställs människor inför nya andliga, existentiella och etiska frågor. Kyrkan måste läsa evangeliet, reflektera över det och be för att hitta svaren och dela med sig av dem. I varje människa finns också potentialen att på avgörande sätt bidra i kyrkans liv på Lidingö, i Sverige och i världen. Kyrkan ska alltid vara de utsattas röst, kämpa för det goda och vara redo att välkomna varje människa. Lidingö församling och kyrkan är grunden för varje kristens tro och för allt som kristna kan göra tillsammans. När människor möts och möter Kristus kan de växa och mogna i tro

 

 

Engagemang

Gudstjänsten är ett uttryck för tro, och när gudstjänstlivet är centrum i församlingens liv byggs också gemenskapen. Att bygga en levande och missionerande församling på dopets grund är kyrkans viktigaste uppgift och en gemensam kallelse för alla som tillhör kyrkan. I Lidingö församling finns många som tar ansvar och gör ideella insatser inom olika områden. POSK vill värna det ideella arbetet och de ideella medarbetarna genom att tillvarata kompetens och genom att stimulera och utveckla människors engagemang med utbildningsmöjligheter och med större delaktig-het, inflytande och ansvar.

Lidingö församling är beroende av tillgång på goda ledare. Det går inte att med ord beskriva hur viktiga församlingens unga ledare är. Det är därför viktigt och nödvändigt att inför framtiden tidigt identifiera lekmän och ungdomar och ge dem växande ansvar och utbildning. Lidingö församling behöver en tydlig strategi och ett program för fortbildning och ledarförsörjning. Utan unga ledare är det omöjligt för församlingen att bedriva en god konfirmationsverksamhet.

Ett steg i att ytterligare aktivera, behålla samt rekrytera våra unga ledare är att inrätta en ledarpool. I korthet vill vi att unga ledare i ledarpoolen tjänstgör i genomsnitt en gång i månaden, arbetsuppgifterna tänker vi bland annat kan vara att tjänstgöra som kyrkvärd, kyrkvaktmästare, arbeta med enklare fastighetsskötsel, försäljning av konsertbiljetter, försäljning av ljus och fika vid högtider såsom exempelvis allahelgona, funktionär på Lidingöloppet, medverka i ensemble i gudstjänst etc. Ledarpoolen består av olika team där varje team leds av en erfaren ung ledare. För församlingen blir kostnaden enbart en droppe i havet för ledarpoolen men synergieffekterna för individen i ledarpoolen och församlingsborna blir FORTSÄTTNING följer | TEXTEN UPPDATERAS LÖPANDE |.

Bortfall av unga ledare pga låga arvoden. TEXTEN UPPDATERAS LÖPANDE

Svenska kyrkan behöver stärka samtalet om lärjungaskap och i förlängningen rekryteringen för tjänst inom kyrkan. POSK menar att de gudstjänstfirande gemenskaperna är en naturlig bas för detta. Att finna de som har en kallelse att bli kyrkoarbetare är en viktig uppgift i alla församlingar och stift där inte minst den stora gruppen unga konfirmandledare är en viktig målgrupp. POSK verkar för möjligheten att göra ett trainee-år i hela Svenska kyrkan som ett sätt för unga människor att pröva ett kyrkligt arbete.

Därför vill vi:

 • att ideella medarbetare efterfrågas, utbildas, uppmuntras och ges ansvar i församlingarna.
 • att stödja framväxten av olika inomkyrkliga organisationer som kanaliserar och fördjupar kristet liv.
 • att stärka församlingen i att lokalt verka ekumeniskt.
 • Att personal erbjuds grundläggande utbildning om Svenska kyrkan och om kristet liv.
 • Att en strategi och program tas fram för fortbildning och ledarförsörjning i Lidingö församling.
 • Att volontär år, trainee-år och liknande koncept används som ett instrument för rekrytering.
 • Att församlingens unga ledare får höjda arvoden.
 • Att en ledarpool inrättas.

 

Kyrkomusikens kraft

Svenska kyrkan samspelar ett professionellt musikliv med församlingssång där alla kan delta och uttrycka sin kristna tro, både som sångare och instrumentalister. Körsången har stor betydelse i Svenska kyrkan som folkrörelse, som manifestation av tro och som uttryck för ideellt engagemang. POSK menar att körsång och kyrkomusik också bör vara en arena som tydligare ger plats för ungas musikuttryck. Svenska kyrkan är och bär i sina olika verksamheter en väsentlig del av det svenska kulturlivet. Därför måste respekten och förtroendet mellan kyrkan och olika kulturinstitutioner behållas och fördjupas så att det också i framtiden är möjligt att söka kulturmedel för kyrkans musik.

Musiken i gudstjänsterna är av central betydelse och körsångare, ungdomsmusiker och anställda musiker har en värdefull roll. Lidingö församling har många uppskattade körer med fantastiska körledare och körsångare. Vi vill fortsätta att bygga ut körverksamheten så att fler människor i alla åldrar får uppleva glädjen i att skapa musik tillsammans.

Därför vill vi:

 • Lyssna på körmedlemmarna och körledarna, vilka vägar framåt borde församlingen ta?
 • Vi ser behovet av ytterligare en ” alla-kan-sjunga-kör”, våghalsarna har en mer klassisk inriktning, därav anser vi det logiskt att den andra ” alla-kan-sjunga-kör” kören har en gospelinriktning.

 

Växande

Dopet och tron är grunden för det kristna livet. POSK menar att det är viktigt att på olika sätt erbjuda generösa doptider och möta nyblivna föräldrar för att inbjuda till dop. Familjerna bör också erbjudas möjlighet att digitalt boka tid för dop, vilket underlättar och förenklar deras kontakt med församlingen. Dop och konfirmation i barn- och ungdomstiden stärker människors samhörighet med sin kyrka. Kunskapen om kristen tro och Svenska kyrkans liv och uppdrag försvagas snabbt i vårt land. Det betyder att många människor saknar ett språk för andlig längtan och inte har erfarenhet av kristen tro.

En dopundervisning med Kristus i centrum ska vara en hörnsten i människors liv till glädje och trygghet. Församlingen måste därför ha en genomtänkt plan för lärande och undervisning från småbarnstiden till vuxen ålder. Det är viktigt med platser där människor kan mötas med respekt och erbjudas stöd att växa i kyrkans gemenskap, på så sätt rustas de att leva med sin tro i vardagen. Avgörande för barn och ungas delaktighet och samhörighet med kyrkan är delaktigheten i församlingslivet. Det kan bland annat ske genom körer, som ungdomsledare, i olika kyrkliga ungdomsorganisationer eller i olika former av praktiskt eller diakonalt arbete.

När man vuxit i sin tro och sin församling behöver man växa vidare utanför sin församling och ges möjlighet att komma in i ett större sammanhang. Ett gott exempel är de samverkansläger mellan församlingar som anordnas i flera stift. Stiften behöver ta ansvar för att det finns fördjupande mötesplatser för ungdomar och unga vuxna som vill gå vidare i sin tro tillsammans med andra.

 

Öppenhet

För POSK är det viktigt att alla, oavsett sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck, ska mötas med respekt och välkomnas i Svenska kyrkan och Lidingö församling.

 

Diakoni

I en levande församling tar sig tron uttryck i kärleksfull och praktisk diakonal omsorg. Diakoni innebär att se, ge röst åt och respektfullt möta människor som befinner sig i en utsatt livssituation. Nöden är skiftande och behoven är stora, och nya utmaningar ställer fler krav på församlingens diakoni. I varje församling behöver det erbjudas utbildning och möjlighet till stöd för alla som är frivilligt engagerade och som vill bidra i församlingens diakonala arbete.

Diakonen är ett barmhärtighetens tecken, som ska inspirera och stödja alla att ha omsorg om varandra. POSK anser att det ska finnas tillgång till en diakon i varje församling. Detta innebär att det ska finnas minst en diakon anställd i varje pastorat och varje självständig församling.

Lägg in lite till Statistik om att Lidingö församling har få diakoner, arbeta tydligt med suicidprevention. Ensamhet bland äldre, psykisk ohälsa bland unga. Anställa ungdomsdiakon.

 

Organisation och ledning

 

 

 

Så här har vi räknat ut nedskärningarna inom konfirmationsverksamheten:

 

Uträkning konfirmationsplatser 2021 kontra 2022.

Antal konfirmationsplatser för den som ska börja årkurs 9 2021:

Åre Sportlov 22
Gotland påsk 24
Express 24
Marielund 28
Åre sommar 24
Gotland sommar 27
Totalt: 149

 

Antal konfirmationsplatser (enligt den föreslagna budgeten som klubbas i höst) för den som ska börja årskurs 9 2022:

Åre Sportlov (”Vinter”) 22
”Express” (”Vår”) 24
Marielund 1 (”Sommar 1”) 24
Marielund 2 (”Sommar 2”) 24
Marielund 3 (”Sommar 3”) 24
Totalt: 118

 

118 / 149 = 0,79 | 1 – 0,79 = 0,21 | Dvs en minskning med totalt 31 konfirmandplatser vilket motsvarar 21 %.

149-118 = 31

 

Minskning av konfirmationstiden, så har vi räknat.

Tidigare år samt år 2021:

5 dagar Dagläger

10 dagar Dygnet-runt-läger

2 dagar repetition i Brevik inför konfirmationsgudstjänsten.

Konfirmation

Totalt: 18 dagar

 

Liggande budgetförslag år 2022:

 

3 dagar Dagläger

7 dagar Dygnet-runt-läger

1 dag rep i Brevik

Konfirmation

Totalt: 12 dagar

 

Dvs en totalt minskning av 6 dagar av konfirmationstiden. 12 / 18 = 0,66 | 1 – 0,66 = 0,34 = 34 %. Dvs en minskning av konfirmationstiden med 34 %.

 

Vi i POSK har en reflektion kring huruvida församlingens medarbetare ska hinna med allt de tidigare hunnit med på 18 dagar på numera istället 12 dagar. Vad ska plockas bort? Vi menar att man inte ska underskatta hur systemet var uppbyggt tidigare då vi menar att de verkligen bidrar på djupet till att konfirmanden får uppleva god gemenskap och växa i sin kallelse. Vi tänker också på detta kopplat kring de nya konfirmationsriktlinjerna och församlingens egen konfirmationshandlingsplan. Varför planerar församlingen att göra dessa enorma nedskärningar i församlingens konfirmationsarbete?

 

Vi i POSK vill bidra till en konstruktiv dialog. Vi har en utarbetat ekonomisk kalkyl där vi tillser att inte minska på konfirmandens konfirmationstid och inte heller minska på antalet konfirmationsplatser.