Vad vi vill

POSK har som VISION att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.

POSK bygger den kyrka som Sverige behöver, och ser till att den finns där den behövs. POSK har idéerna för framtiden och vill leda utvecklingen i riktning mot en kyrka som rymmer mångfald och präglas av respekt.

POSK vill att Svenska kyrkan ska

• erbjuda närvaro, gemenskap och växt
• förmedla befrielse, hopp och livsmod
• se och ta vara på varje människa som en gåva i församlingens liv
• respektera individen och glädjas åt mångfalden
• vara en tydlig röst i samhället och visa på ett liv i rättvisa och frihet
• ha en organisation och struktur som främjar kyrkans uppdrag
• vara en brobyggare mellan kyrkor
• sträva efter en sann och öppen dialog mellan människor av olika tro

Lokalt

POSK har publicerat en omfattande valplattform som utförligt beskriver värderingar och målsättningar. Lokalt i Sura-Ramnäs församling vill lyfta upp några punkter som vi tycker är relevanta som rörelseriktning för vår församling både som gudstjänstfirande gemenskap och aktör i det lokala samhället:

att öka och bredda gudstjänstutbudet så att fler ges möjlighet att delta

Vad betyder det?

 • Variera gudstjänstformerna för att nå identifierade målgrupper
 • Variera gudstjänstens innehåll inom ramen för aktuell form, t.ex. med musikinslag och andra kulturella uttryck

att öka församlingens samverkan med det lokala kulturlivet

Vad betyder det?

 • Engagera kända och okända frivilliga i församlingen, t.ex. genom samarbete med KULtura

att regelbundet ompröva all verksamhet utifrån de lokala behoven — vi ska reagera och agera

Vad betyder det?

 • Identifiera sammanhang och målgrupper där kyrkan kan bidra på ett meningsfullt sätt
 • Reagera både på människors existentiella oro och materiella bekymmer

att prioritera verksamheter som bygger en levande och missionerande församling

Vad betyder det?

 • Levandegöra kyrkans budskap och stabilitet i en komplicerad omvärld
 • Stärka målinriktade diakonala insatser

att ge människor i alla åldrar en meningsfull gemenskap — alla ska vara välkomna in i vår församling och vår verksamhet

Vad betyder det?

 • Välkomnande och lyhört bemötande av både regelbundna och tillfälliga besökare
 • Förmedla kyrkans budskap på ett relevant sätt för aktuellt sammanhang
 • Ta vara på kyrkans kompetens och möjlighet att stödja integration som en del av det diakonala uppdraget

att det ska finnas finskspråkig verksamhet och personal i församlingen

Vad betyder det?

 • Regelbundna finskspråkiga aktiviteter
 • Beakta även språkkunskap vid rekrytering

att vi som ledamöter i församlingen ska vara en förebild för andra — finnas i verksamheten och vara synliga i gudstjänstlivet

Vad betyder det?

 • Delta i gudstjänster och sociala aktiviteter
 • Åta sig passande uppdrag, t.ex. kyrkvärd eller volontär där det behövs
 • Ta initiativ till volontärinsatser som upplevs angelägna

Således

POSK – ett gott val

POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, är den största demokratiska organisationen i Svenska kyrkan för grupper och enskilda som vill ta ansvar som förtroendevalda utan att binda sig till något allmänpolitiskt parti. Svenska kyrkans ställning håller på att förändras, från självklar och särbehandlad till ifrågasatt och likställd, från en organisation som i huvudsak förlitat sig på sina anställda till en kyrka där de ideella har en betydande plats. Hur detta hanteras är avgörande för Svenska kyrkans framtid. Det är viktigt vilka som bestämmer och vilka visioner de har. De unga har en särskild betydelse. Kompetens, engagemang och ansvarstagande är avgörande egenskaper, liksom en gemensam ideologi.

Rekryteringsbasen för POSK är den lokala gudstjänst- och församlingsgemenskapen. Det lokala förtroendet avgör vilka som företräder POSK. POSK strävar efter att våra representanter ska vara kunniga och kompetenta. De har ambitionen att leda utvecklingen av Svenska kyrkan, drivs av sitt engagemang för kyrkan och har förmåga att stimulera andra att stiga fram och ta ansvar. POSK driver fram förändring genom att sätta kyrkans frågor på agendan, reflektera över kyrkans roll och göra kyrkan synlig i samhället.

En fri kyrka – på riktigt

Relationsförändringen mellan kyrkan och staten år 2000 gjorde Svenska kyrkan till ett fritt trossamfund. Lagen om Svenska kyrkan garanterar att vissa fundamentala särdrag behålls, men även mindre väsentliga kännetecken som organisationsstruktur beskrivs i lagen. Det är angeläget att fortsätta reformarbetet och på sikt se över denna lagstiftning.

POSK anser också att de allmänpolitiska partiorganisationernas inflytande över Svenska kyrkan måste upphöra. Företrädare knutna till de politiska partierna strävar ofta efter att utforma kyrkliga bestämmelser efter de regler som gäller för stat och kommuner. Ett tydligt exempel är det komplicerade och kostnadskrävande sättet att genomföra kyrkliga val. Det är resultatet av en okritisk överföring av systemet för allmänna val till ett sammanhang där det inte passar. POSK arbetar för att skapa ett billigare och enklare demokratiskt valsystem i kyrkan.

En kyrka i världen – en kyrka för dig

Världen genomgår stora och snabba förändringar. Därför måste vi ständigt söka svar på aktuella etiska och existentiella frågor. POSK vill att Svenska kyrkan arbetar aktivt med dessa. Kyrkan ska vara de utsattas röst och kämpa kärleksfullt för det goda. POSK menar att varje människa kan ge viktiga bidrag till kyrkans engagemang i den egna församlingen, i Sverige och i världen. Kyrkan och församlingen är till för dig och ditt engagemang, din kunskap, din förmåga och för ditt kristna liv. Tillsammans skapar vi mötesplatser för kristen växt och mognad.

Mångfald – en möjlighet

En kyrka som omfattar större delen av befolkningen är självfallet inte en homogen åsiktsgemenskap. Bland oss som är engagerade i kyrkan finns en mångfald av uppfattningar. Inom ramen för den grundläggande tro, bekännelse och lära som Svenska kyrkan står för finns det avsevärt utrymme att tolka vad kristen tro och kristet liv innebär i tro och handling. Hela församlingen har del i ansvaret för kyrkans lära.

Det är ett gemensamt uppdrag att på olika sätt förkunna det kristna evangeliet. Vi behöver tala tydligt om Herren Jesus Kristus som varje människas befriare och frälsare. De olika kyrkliga traditioner och inriktningar som ryms inom Svenska kyrkan utgör en rikedom. För att undvika kyrkosplittring måste alla vara beredda att respektera varandras olika uppfattningar och att följa demokratiskt fattade beslut. Toleransen för oliktänkande behöver öka. Vi behöver lyssna lyhört till Gud och människor.