Åna vállaprográmma julevsámegiellaj girkkovállaj 2017

Kortprogram på lulesamiska i kyrkovalet 2017

POSK – Belludakpolitijka tjanák Svieriga girkkon
POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

Mijá visjåvnnå  

POSK:an la visjåvnnå at Svieriga girkko galggá

 • Årrot aktavuohta mij gåvidahttá Jubmela mielav.
 • Hållat tjielgga Jesus Kristusis.

POSK – buorre válla   

POSK åvddånahttá dav girkkov majt Svierik dárbaj. Mij bärrájgåhtsep at girkko gávnnu danna gånnå la dárbbo. Mij sihtap adnet girkkov masi sjiehttá valljudahka ja mij sisadná berustimev.

Tjielgas girkko 

Jáhkko girkkon sisadná at dat gávnnu aktavuohta juohkusin. Jubmeldievno li guovddo oase dasi. POSK sihtá åvddånahttet viesso tjoaggulvisájt. Viesso tjoaggulvisáj baktu vuoseduvvá jáhkko gieresvuoda ja sujtto. Kristi gieresvuohta lájddi mijáv válldet åvdåsvásstádusáv åvddånahttemij, vähkkáj ja vádá sjivnnjádussaj.

POSK sihtá
 • Åvddånahttet ja tjieggŋit jubmeldievnov.
 • Nannit tjoaggulvisájt nåv vaj máhtti aktan barggat ietjá girkkoj ja misjonerit.
 • At Svieriga girkko galggá hållat teologidja baktu ij belludakpolitijka.
 • At juohkka juogos galggá adnet diakåvnåv.
 • Doarjot njuolggavuoda oassásav ja nanos anov väráltednama boanndudahkaj.
 • Doarjot aktijva birosbargov stiftajn ja juohkusijn.
 • At Svieriga girkko galggá årrot doajmmá álkkádusán.
 • At Svieriga girkko oabme galggá sujttiduvvat vissjalit, etihkajn ja ekolåvgålattjaj.
 • Gárvedit juohkusijt nåv at máhtti válldet vuosstáj ienep ålggorijkagijt ja báhtariddjijt.

Valljudak ja vieledibme  

Svieriga girkko tradisjåvnåjn ja suorgijn li stuor árvo. POSK sihtá adnet girkkov valljudagájn ja vieledimijn. Mij sihtap at gájkka galggi årrot buorre  boahtema girkkuj. Dat sisadná dimnajt ja ij la gatjálvis makkir seksuála tjuolle la.

POSK adná at
 • Da tradisjåvnnå ja suorge ma sjiehtti Svieriga girkkon galggi máhttet dievnnuduvvat  ja åvddånahteduvvat.
 • Äjvvalibme juohkusij gaskan ma e ane åvtåláhkáj galggá dáhpáduvvat gierddisvuodajn.
 • Ságastallama Svieriga girkkon galggi dåladuvvat vieledusán fert vuojnnon.
 • Dat märrádus majt girkkotjåhkanibme la mierredam válldumij birra åvtå sjierves galggá bisoduvvat.
 • Vuojnno válldumij ij galga dahkat sieradusáv gut oadtju bargov Svieriga girkkon.

Musijkka ja kultuvrra  

Kultuvra moattelágásj vaddema li vattáldagá Jubmelis. Kultuvrra la ájnas oasse viessomis. Ulmutja vuosedi jáhkov moatte láhkáj. Dat la dárbbo vaddet sajev dålkkut jáhkov dálásj kultuvraviessomin.

POSK sihtá
 • Nannit åvdåsvásstádusáv girkkomusijkaj Svieriga girkko nasjonála dásen. 
 • Nannit virgádimev girkkomusijkárijs ja lasedit sajijt girkkomusijka oahppaj.
 • Barggat sálmmagirjje birra nåv guhkev gå la dárbbo. Barggo galggá dagáduvvat berustimen giela ja musikálasj máhttuj.
 • Doarjjot dav ájnas kultuvrraárbev girkkojs ja girkkogárdijs. Girkko galggi årrot rahppot ja alla bessamus.
 • Aledit tjoaggulvisáj aktavuodav birás kultuvrraviessomij.

Vaddet ja válldet åvdåsvásstádusáv  

Svieriga girkko le demokratalattjat tsieggidum. Demokratiddjan le suv vuodo mijá jáhkos at Jubmel gåhttju ulmutjijt virggáj ja bargojda girkkon. Dimna ristagisájs le åvdåsvásstádus girkkos.

Svieriga girkkon le åvddål årrum sierra dásse sebrudagán. Girkkon li årrum virgálattja ma li dahkam dajt bargojt. Dálla le dat rievddamin. Svieriga girkko barggá lágásj vidjurij degu ietjá girkko. Nåvkå bargge fámo sjaddi ájnnasappo. Barggoguojmme máhtto, berustibme ja máhtto válldet åvdåsvásstádusáv li ájnas oase. Nuorra ulmutja li ájnnasa girkkuj.

POSK sihtá
 • Mannat ruopptot vállavuogijda stiftadievafábmuj ja girkkotjåhkanibmáj.
 • At tjoaggulvisáráde dåjma ja åvdåsvásstádusá galggi årrot tjielggasa.
 • At nåvkå bargge oadtju åhpav, aloduvvi válldet åvdåsvásstádusáv tjoaggulvisájn.
 • Nannit åhpadusájt válljidum ájrrasijda.
 • Dahkat girkkov mielalasj barggosadjen. Dat galggá loagget máhtto ulmutjijt.
 • Vaddet nuorra skallojådediddjijda máhttelisáv tjiegŋalup åhpadussaj.
 • At konferánsa  Dat nuoraj girkkotjåhkanibme galggá oadtjot válljit ájrrasijt girkkotjåhkanibmáj.

 

Detta är en kortversion av POSKs handlingsprogram i kyrkovalet 2017. Läs hela programmet här (svenska).

Girkkoválladiedo/Kyrkovalsinformation på olika språk, på Svenska kyrkans webb.
Dokument på lulesamiska.

Översättning: Per-Eric Kuoljok.