POSK i Västerås – Ett gott val!

POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska Kyrkan, är en demokratisk organisation för engagerade människor i alla åldrar som vill ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att binda sig till något allmänpolitiskt parti.

POSK vill att Svenska kyrkan i Västerås:

  • Döper många fler barn och vuxna
  • Tar fram ett heltäckande program för barn och unga 0-18 år. Barn och ungdomar är kyrkans nutid och framtid!
  • Gör det möjligt för barn, unga och vuxna att leva i och utveckla sin kristna tro.
  • Firar fler gudstjänster inte färre!
  • Satsar än mer på körsång och musik i kyrkan!
  • Hjälper hemlösa och utsatta medmänniskor! Öka stödet till Västerås stadsmission!
  • Engagerar församlingarna och frivilliga i integrationsarbetet.
  • Ökar Svenska kyrkans närvaro i samhället och samarbete med skolor, myndigheter, organisationer och andra kyrkor i Västerås
  • Skapar trygga och öppna mötesplatser som präglas av mångfald och respekt för människor med olika behov.

Rösta på POSK i Kyrkovalet 2017!

 

Nomineringsgruppens POSKs frågor inför mandatperioden 2018-2021

Bland de många frågor och ämnesområden som berörs i POSKs handlingsprogram inför valet och den kommande mandatperioden, finns tre profilområden. Det är Bryt partpolitiseringenMångfald och respekt samt Kyrkomusikens kraft.

1 Bryt partipolitiseringen!

Fler och fler av Svenska kyrkans medlemmar tycker det är dags för en reformering av kyrkans organisation för beslutsfattande. Det är orimligt att sekulära politiska partier utövar inflytande och styr i kyrkan. Huvudfrågorna i en kyrka är inte partipolitiska utan teologiska. Reformationsåret 2017 kan förhoppningsvis innebära att vi tar ett stort steg i riktning mot att begränsa det partipolitiska inflytandet, genom att de obundna krafterna i kyrkan blir betydligt fler i de beslutande församlingarna.

POSK i Västerås instämmer: Partipolitik hör till stat och kommun. Till kyrkan hör engagerade medlemmar.

2 Mångfald och respekt!

Svenska kyrkan har en stor bredd, och innefattar en mångfald av olika kyrkliga inriktningar och traditioner. Detta innebär en rikedom, som är en tillgång och inte ett problem. POSK bejakar mångfalden och menar att olika uppfattningar och fromhetstraditioner kan leva sida vid sida, med respekt för dem som tänker annorlunda. Kyrkan är en gemenskap av troende och inte en åsiktsgemenskap. POSK vill också värna samtalsklimatet inom kyrkan, där sakfrågor snarare än personangrepp får prägla debatt och inomkyrklig kritik.

POSK i Västerås instämmer: Den teologiska bredden i Svenska kyrkan är en tillgång Kyrkan är vi alla. Med våra egna tankar, erfarenheter och åsikter. En mångfald som kräver respekt. Om alla ska tycka lika är vi inte en kyrka. Då är vi bara en sekt.

3 Kyrkomusikens kraft!

Musiken är en Guds gåva och en omistlig del av ett levande kyrkoliv. Kyrkomusiken bidrar till att bära, utforska och fördjupa tron. Svenska kyrkan har ett rikt musikaliskt arv, en kulturskatt som POSK vill förvalta och utveckla vidare. Körsången har en särskild betydelse, som folkrörelse och som uttryck för ideellt engagemang.

POSK i Västerås anser att Kyrkan i Västerås fortsatt behöver tillvarata körernas och musikens särskilda betydelse som ett uttryck för tro och ideellt engagemang. POSK kommer att verka för att det sker genom stöd till församlingar med inspiration, fortbildning och samordning av pastoratets musikliv.

POSK vill även bidra till att öka antalet utbildade musiker i Svenska kyrkan. Musiker som kan förvalta och utveckla den fantastiska tillgång som kyrkomusiken är. POSK i Västerås vill stärka den fria musikundervisningen i pastoratet.