I förra kyrkovalet, 2013, tilldelades POSK-listan 11 av Sigtuna kyrkofullmäktiges 25 platser

... och i valet av kyrkoråd för 2014 - 2017 tilldelades POSK-listan tre platser samt posten som ordförande.
Därmed var två mandatperioder med det kommunpolitiska mönstret "majoritet - opposition" och valteknisk samverkan (S) och (M) över. Förhoppningsvis för överskådlig tid. I alla fall för de fyra åren 2014 - 2017.

Några beslut som fattats i Sigtuna församlings kyrkofullmäktige 2014 - 2017 gäller hur redovisning och beslut starkare knyter samman ändamål och resursdisposition.

Vi har också tillämpat de förändringsregler som har gällt efter 2010: att all verksamhet leds av kyrkoherden, att direktvalda organet kyrkofullmäktige tar beslut om ändamål med verksamhet i form av att godkänna styrdokumentet "församlingsinstruktion". /Sigurd Zetterqvist, kyrkofullmäktiges ordförande 2014 - 2017, invald på POSK-listan/

2014

maj – Ny, helt omarbetad text, församlingsinstruktion godkänd, ersätter 2008 års utgåva
juni – Uppsala Domkapitel utfärdar godkänd text som styrdokument för Sigtuna församlings grundläggande uppdrag

november  – Verksamhetsindelad budget för 2015, den första enligt nya ordningen för redovisning – har indelning enligt församlingsinstruktionens fyra uppdragsdimensioner: ”fira gudstjänst – bedriva undervisning – utöva diakoni – utöva mission”

– Investeringsbeslut om Församlingsgården Munken, enligt framtaget program och ritningar för renovering, planändring för om- och tillbyggnad.

Byggkroppen från 1974 hade stått oanvänd sedan 2012 i väntan på förra mandatperiodens kyrkoråds framtagning av program för nybyggnation i kvarteret Munken. I sista kyrkofullmäktigesammanträdet för den mandatperioden begärde avgående kyrkoråd att kyrkofullmäktige skulle upphäva inriktningsbeslutet från 2012. 

Det nyvalda kyrkorådet övertog därför uppdraget att göra det som avgående kyrkoråd inte förmått: ta fram ett byggprogram. Detta gjorde detnyvalda kyrkorådet redan under sitt första verksamhetsår.

2015

april  – Ett extra utlyst kyrkofullmäktige tog beslut om upptagande av lån enligt eget beslut om investeringsbudget
november 2015 – Verksamhetsindelad budget för 2016, den andra under en treårig omställningsperiod

Om- och utbyggnaden slutförs under 2016. Därför överförs del av investeringsbudgeten 2015 till 2016.

2016

Under året fortsätter och fullföljs om- och tillbyggnaden av församlinsgården.

Under året tillkommer budget för att återuppföra den i brand förstörda klockstapeln samt att säkra tillgänglighet för de två kyrkoruiner som står på Sigtuna församlings fastighetsmarker.

Detta år gäller att begravningsväsendets kostnader särredovisas även i avgiftsuttaget, och kyrkofullmäktige fattar inte längre beslut om ”förslag till begravningsavgift”. Riksdagen har infört ett utjämningssystem, som dock ej omfattar avgiftsbetalning i Stockholms och Tranås’ kommuner. Sigtuna församling ska redovisa självkostnader för begravningsväsendet och rekvirera ersättning för dessa.

”Kyrkoavgift” innefattar numera endast kostnadstäckning för ”kyrklig verksamhet”.

november – Verksamhetsindelad budget för 2017, som utgör tredje och sista året under omställningstiden.

Med ”verksamhetsindelad budget” kan resurskostnader för den grundläggande uppgiftens utförande avläsas tydligare. Sambandet mellan ändamål med verksamhet och resursbehovet för att uppnå ändamålet kan tydligare redovisas, och jämförelse mellan olika år. Därför ”treårig omställningstid” innan sådana jämförelser blir meningsfulla att göra.

november – kyrkorådet och nye kyrkoherden Jakob Tronêt anmäler att ett arbete ska påbörjas med översyn av texten i gällande församlingsinstruktion från 2014.

Snart har det gått fyra år då sådan översyn ska göras, och  en ny kyrkoherde ska godkänna den text, som står i styrdokumentet ”församlingsinstruktion”, eller i samverkan med kyrkorådet bereda ett ändringsbeslut.

2017

maj – med arbete i Kyrkorådet och nya Kyrkoherden Jakob Tronêt, läggs den reviderade texten fram till beslut i kyrkofullmäktige att godkänna revidering av texten som utfärdades av Uppsala Domkapitel, juni 2014 – allt enligt uppmaningen i Ärkebiskopens visitationstal, från september kyrkovalåret 2013.

Uppsala Domkapitel fattade beslut, september 2017, att ”utfärda” den av kyrkoherden och kyrkofullmäktige godkända texten. Kyrkovalåret 2021 är bortre tidsgräns för beslutets giltighet – då ska texten antingen ”förlängas”, med motivation att inget har ändrats i förutsättningarna för texten, eller ”revideras” – efter ny omvärldsanalys  och efter nya mål uppsatta i församlingsinstruktionens bilagor ”handlingsplaner för församlingsinstruktionens fyra verksamhetsdimensioner, som är Fira gudstjänst – Bedriva undervisning – Utöva diakoni – Utöva mission”.