POSKs integritetspolicy

POSK värnar den personliga integriteten.
Vår integritetspolicy kan du läsa här nedan, och även ladda ner som PDF.

Integritetspolicy för POSKs riksförening

POSKs riksorganisation, nedan benämnd POSK, med organisationsnummer 878002-0544, hanterar personuppgifter i enlighet med svensk och europeisk lagstiftning. Denna policy beskriver hur och vilka uppgifter POSK samlar in och hanterar om medlemmar och andra som kontaktar oss.

Ansvar för personuppgifter

POSK ansvarar för behandlingen av personuppgifter som POSK utför enligt denna integritetspolicy och är därmed personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter POSK har om dig. Du kan begära ett fullständigt registerutdrag gällande de uppgifter POSK registrerar om dig.

Kontaktuppgifter:

POSK, kansliet
info@posk.se

Syfte med personuppgiftsbehandlingen

För att sprida information till medlemmar, hålla kontakt med sympatisörer och andra intresserade som kontaktar oss och för att genomföra årsmöten, kyrkodagar, konferenser och andra evenemang samlar POSK in och behandlar personuppgifter på det sätt som beskrivs nedan.

POSK varken säljer eller sprider på andra sätt personuppgifter till kommersiella aktörer.

För att behandla personuppgifter anlitar POSK ibland externa företag. Dessa företag fungerar då som personuppgiftsbiträden. Det sker bland annat då valmaterial beställs och distribueras, leverans och support av medlemshanteringssystemet och andra IT-system. Dessa personuppgiftsbiträden får inte använda personuppgifter från POSK i andra syften.

POSKs medlemsregister delas av POSKs stiftsföreningar och lokalgrupper.

Personuppgifter vid medlemskap

Huvudsyftet med att registrera personuppgifter i vårt datoriserade medlemsregister är att kunna skicka ut regelbunden information till medlemmar. POSK är organiserad i tre huvudsakliga nivåer: Lokalgrupp, stiftsförening och riksorganisation. Utskick till medlem via e-post görs från samtliga nivåer. Kontakt via telefon kan också förekomma. Endast särskilt behöriga registeransvariga inom varje föreningsnivå har möjlighet att ta del av medlemsregistret.

Den information som förmedlas till medlemmarna kan innehålla möteskallelser, inbjudan till studiecirklar och annan information om olika typer av aktiviteter i POSKs regi, men även information om aktiviteter som arrangeras av tredje part och som anses vara av intresse för POSKs medlemmar. Enkätundersökningar, information om pengainsamlingar och liknande kan också förekomma.

De uppgifter som POSK kan komma att registrera om dig är namn, personnummer, postadress, telefonnummer, e-postadress, stiftsförenings- och lokalgruppstillhörighet, år för medlemskap samt i förekommande fall uppgifter om förtroendeuppdrag inom eller för POSK och uppgifter om särskilda intresseområden för att möjliggöra riktade utskick angående sådant som du är intresserad av.

Personuppgifterna samlas in och hålls uppdaterade genom inrapportering från stiftsföreningar och lokalgrupper, genom frivilliga adressuppdateringar samt genom att medlemmar själva hör av sig med uppdatering av uppgifter.

Om du avslutar medlemskapet kommer dina personuppgifter att vara lagrade en tid efteråt för att underlätta POSKs administration och möjliggöra eventuell kommunikation efter utträdet ur POSK. Du kan begära att strykas snarast, men normalt sker gallring efter påföljande årsskifte. Är du förtroendevald för POSK kvarstår du dock i registret så länge uppdraget varar. Därefter kommer dina uppgifter i registret att avpersonifieras.

Uppgifter om personer som kontaktar POSK

Om du kontaktar POSK via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Uppgifterna hanteras där för att du ska kunna få svar och för att POSK ska kunna utföra den behandling av personuppgifter som du eventuellt ber om, till exempel ändra dina adressuppgifter i vårt medlemsregister. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.

Personuppgifter vid evenemang

Om du anmäler dig till ett evenemang som arrangeras av POSK hanteras de personuppgifter som du anger i anmälan i vårt medlems- och evenemangssystem. Personuppgifterna kommer bara att användas i syfte att planera, genomföra och följa upp evenemanget. Eventuella personuppgifter du lämnar om önskad specialkost, hälsotillstånd eller personliga önskemål kan behöva lämnas vidare för att konferensanläggning eller matleverantör ska kunna ordna eventuell specialkost, för att vi ska kunna skicka handlingar till dig och för att vi ska kunna skicka ut fakturor för eventuell deltagaravgift.

Övrig hantering

Om POSK hanterar personuppgifter utöver vad som ovan beskrivits rör det sig om personuppgiftsbehandling i syfte att uppfylla avtal och rättsliga förpliktelser gentemot bland annat anställda och leverantörer, i enlighet med POSK interna policy.

I samband med kyrkoval hanterar POSK personuppgifter gällande egna kandidater.
För dessa inhämtas samtycke.

POSK har rätt att när som helst ändra eller göra tillägg i denna integritetspolicy. En ny policy träder i kraft när den publiceras på POSKs webbplats.

Integritetspolicyn som PDF.

Denna policy reviderades senast: 2020-04-14