Valprogram inför kyrkovalet den 17 september 2017

POSK - Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

Valprogram inför kyrkovalet den 17 september 2017

Under beteckningen POSK vill vi kyrkligt intresserade och engagerade församlingsbor i Munkedals Pastorat ta ansvar för kyrkliga frågor.

På valsedeln finns medlemmar från våra tre församlingar: Foss, Svarteborg-Bärfendal och Sörbygden.  

Svenska Kyrkans uppgift

  • Svenska kyrkan ska vara en aktiv del av vårt samhälle och en gemensam angelägenhet för oss som är medlemmar.
  • Kyrkan ska föra ut det kristna budskapet genom gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.
  • Kyrkan ska vara en kyrka öppen för dialog, en lyhörd och lyssnande kyrka med en stadig grund i den kristna tron.

Verksamheten i vårt pastorat

Vi vill att verksamheten ska bygga på:
Ett aktivt gudstjänstliv med en öppenhet där alla ska känna sig välkomna.
En undervisningsmiljö där alla ålderskategorier kan känna igen sig och vilja delta i te. ång, musik, bibelstudier och samtalsgrupper.
En diakonal verksamhet som vänder sig till de som behöver hjälp och stöd.
Missionstanken ska genomsyra hela vår verksamhet.

Gudstjänsten

Ett rikt gudstjänstliv ska finnas i våra församlingar.
Vi vill verka för att gudstjänsterna ska vara utformade så att församlingsborna ska känna igen sig, känna sig delaktiga, men också uppleva att en förnyelse pågår.

Kyrkomusiken

Kyrkomusikens och körernas roll i gudstjänsten är viktig och ger en positiv bild av kyrka och församling.
Vi vill arbeta för ett stort inslag av musik och körverksamhet och främja rekryteringen av unga till kyrkomusiken.

Ung kyrka

Dopet är grunden för medlemskap i kyrkan.
Vi vill utveckla arbetet med barn och unga och lägga en god grund för livslång relation till kyrkan. Detta kan ske genom pastoratets barn- och konfirmandverksamhet,  i lägerverksamhet och i satsningen på Unga ledare.

Diakoni

Att hjälpa de utsatta är kyrkans sociala arbete där diakoner utgör navet.
Att samtala med en diakon eller präst under tystnadsplikt  ska vara självklart i vår kyrka.
Vi vill verka för ett diakonalt stöd när behov finns, tex vid olyckor, kriser och katastrofer.
Verka för hjälp vid individuellt behov och därmed medverka till att förtroendefulla relationer utvecklas mellan kyrkan och det omgivande samhället.
Musikverksamheten ska finnas med även i denna verksamhet.

En hållbar kyrka

Det finns i pastoratet ett rikt kulturarv i form av byggnader och inventarier som är vårt ansvar att förvalta väl.
Vi vill också att kyrkans budskap, som kan komma församlingsborna till del i form av konst, litteratur, drama, film osv, ska uppmuntras.

 

Vi i POSK vill också arbeta för en kyrka

  • Där det lokala engagemanget uppmuntras
  • Där alla tre församlingarna känner en samhörighet
  • Där vi alla tar ansvar för miljön
  • Där samverkan mellan olika religiösa samfund inom den kristna kyrkan utvecklas.

 

 

Vad är POSK?

POSK -Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan- Är en rikstäckande demokratisk organisation för människor som vill ta ansvar för kyrkliga sakfrågor utan att binda sig till ett politiskt parti.

I POSK arbetar vi för öppna kanaler till alla människor, så att var och en vet att kyrkan finns med glädje och stöd under livets alla skeden.

Vi arbetar för att vi ska vara en folkkyrka, som präglas av delaktighet och respekt för varje människas rättigheter och unika värde.

Kyrkans viktigaste uppgifter är att förmedla det kristna budskapet och att möta människor i livets alla skeden med förståelse och uppmuntran.

Genom att rösta på har du som medlem i Svenska Kyrkan möjlighet att vara med och forma framtidens kyrka i vårt pastorat.