Partipolitisk Obundna i Svenska Kyrkan i Mölndal


VAD ÄR POSK? ENGAGEMANG
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för personer som vill ta ansvar som förtroendevalda i Svenska
kyrkan utan att binda sig till ett allmänpolitiskt parti. POSK är
en demokratisk riksorganisation och den klart största obundna gruppen i kyrkovalet.
POSKs kandidater är engagerade i Svenska kyrkans gudstjänst- och församlingsliv och är förtrogna med kyrkans verksamhet.
VÅGA VARA KYRKA GUDSTJÄNST OCH MUSIK
Kyrkans huvuduppgift är att nå människor med det glada
budskapet om Jesus Kristus. POSK lägger stor vikt vid dopet
och konfirmationsundervisningen. POSKs vision är att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.
POSK arbetar för att förnya och utveckla gudstjänsterna. Musiken och körsången är en viktig del av vårt gudstjänstliv som förstärker och förtydligar kyrkans budskap. POSK verkar för ett rikt och varierat musikliv.
GEMENSKAP OCH SAMVERKAN DIAKONI OCH SAMHÄLLE
POSK vill att våra församlingar ska erbjuda en god gemenskap, så att människor med olika åldrar, bakgrund och förutsättningar firar gudstjänst tillsammans och delar ansvaret för kyrkans liv och funktion. Vi stöder ökad samverkan mellan de kristna kyrkorna i Mölndal. POSK arbetar för utveckling av diakonin. I en levande församling tar sig den kristna tron uttryck i kärlek och omsorg om medmänniskor. Kyrkan ska ge en röst åt samhällets utsatta och verka för att de mänskliga rättigheterna efterföljs. Svenska Kyrkan skall verka för god livsmiljö för människor och arbeta för en rättvis fördelning av jordens resurser och motarbeta klimatförändringar.
IDEELLA KRAFTER SPRIDA UPPDRAGEN
POSK vill inspirera till ideela insatser i Svenska Kyrkan. Frivilligt engagemang i församlingarna behöver uppmuntras, och ideella medarbetare utbildas och ges ansvar. POSK vill att fler tar på sig förtroendeuppdrag i församlingarna. Vi vill ge utrymme för de unga och verka för en föryngring bland beslutsfattarna: Kyrkans valsystem måste förenklas. Vi vill att kyrkan skall befrias från inflytande från de allmänpolitiska partierna.
MÅNGFALDEN BERIKAR ÖKAD NÄRVARO OCH FLER MÖTESPLATSER
För POSK är det självklart att mångfald skall avspeglas i kyrkans verksamheter och ledning, och att olika uppfattningar och idéer kommer fram. Vi värnar rätten att inom Svenska Kyrkan ha skilda meningar i olika frågor. POSK vill inspirera till ideela insatser i Svenska kyrkan. Frivilligt engagemang i församlingarna behöver uppmuntras och ideella medarbetare utbildas och ges ansvar POSK arbetar för att kyrkans närvaro skall öka i Kållered och Mölndal. Våra kyrkor skall hållas öppna så långt det går och vara enkla att besöka. Vi vill också fortsätta att utveckla digitala kontaktvägar och mötesplatser.

 

  • POSK i Mölndal

 arbetar för  ett rikt och varierat gudstjänstliv där alla känner sig välkomna och delaktiga
 uppmuntrar  att alla medlemmarnas olika intressen, kunskaper och engagemang tas tillvara i
kyrkans verksamhet
 prioriterar  arbetet bland konfirmander och ungdomar
 värnar om  kyrkans verksamhet för barn och familjer
 stöttar  det diakonala arbetet bland såväl unga som gamla
 verkar för  fler digitala mötesplatser och kommunikationsvägar
 vill att  kyrkorna skall hållas öppna mer för besök och samtal
 främjar  effektiv administration och långsiktig och etisk förvaltning

För mer information

Fässbergs församling
Eva Forssell Aronsson 031-875912 efa777@gmail.com
Gunnar Lindskog 031-273742 t.gunnarlindskog@telia.com
Kållereds församling
Kristine Holmberg 0708-435841 eva.kristine58@hotmail.com
Dick Bergström 0725-838406 dicber64@gmail.com
Stensjöns församling
Mats Ohlson 0761-164721 mats.ohlson60@gmail.com
Stellan Hasselblad 0733-622229 stellan.hasselblad@gmail.com

Rösta på POSK i Mölndal

2025