Stiftsfullmäktige, Västerbottens valkrets, kandidat nr 1

Lars-Gunnar Frisk

informatör, Ålidhems församling, Umeå

Om mig

Metallarbetare Volvo Umeverken i 22 år, Systemtekniker Västerbottens-Kuriren. informatör Umeå pastorat. Fackligt aktiv.
Har varit förtroendevald i kyrkan i 27 år, på alla nivåer. Senast tre perioder i stiftsfullmäktige, stiftsstyrelse och dess AU. Varit med i stiftets samiska referensgrupp och är ordf. i stiftets Globala råd.
Riks-POSKstyrelsen i 16 år, ordf. POSK Luleå stift sen 21 år, Varit informatör riks-POSK.
Make, pappa till fyra och farfar till två. Påtar gärna i trädgården när tid ges

lg-frisk-besk

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Församlingen i centrum  

 • Livet i församlingarna, med gudstjänstlivet i centrum, är det som gör kyrkan till kyrka. 
 • I det dagliga församlingslivet kan människor möta evangeliet, det glada budskapet. 
 • Församlingen ska vara en välkomnande miljö, där människor kan finna en plats, i gudstjänster, undervisning, samtalsgrupper och annan verksamhet. 
 • Församlingen ska vara öppen för och positiv till den rika mångfald som ryms inom Svenska kyrkan – den är en tillgång, inte ett problem. 
 • Alla ska känna sig välkomna oavsett trosuppfattning, kön, ålder, minoritetstillhörighet, etnicitet, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet. All slags diskriminering ska motverkas. 
 • Det ska vara enkelt för människor att engagera sig ideellt i kyrkan, ta ansvar och växa i tro. 
 • Omsorg och stöd till utsatta grupper är en central uppgift i den lokala församlingen, liksom att verka för integration och stöd till flyktingar och invandrare. 
 • Jag vill verka för att den lokala församlingen ser sig som en självklar del av den världsvida kristna kyrkan, med internationell solidaritet som en självklar del. Kyrkans internationella arbete, genom Act Svenska kyrkan, behöver stärkas lokalt och fler församlingar bör i budgeten kunna avsätta medel till Act Svenska kyrkan. 
 • Det kristna förvaltarskapet, med omsorg om och ansvar för den skapelse vi fått att förvalta, behöver också utvecklas och förankras i de lokala församlingarna – som kan vara föredömen i arbetet för att möta klimatkrisen och verka för miljön och den biologiska mångfalden. 

Luleå stift har en viktig roll att främja församlingslivet genom att: 

 • Stödja församlingarna med teologisk fördjupning som stärker undervisningen om kristen tro och förmågan att möta dagens diakonala utmaningar.
 • Skapa former för församlingarna att dela erfarenheter, lära och uppmuntras av varandra.
 • Ge fortsatt stöd till att utveckla nya samverkansformer mellan församlingar.
 • Bidra till att utveckla goda administrativa lösningar som frigör resurser till kärnverksamheten.
 • Utvärdera, stärka och utveckla församlingsrådens roll inom pastoraten. 
 • Stärka församlingslivet för språkliga minoriteter – samiska, meänkieli, finska, teckenspråk – och ge fler möjlighet att fira gudstjänst på sitt hjärtas språk. 
 • Ta vara på möjligheten att bevara och utöka antalet församlingar genom samverkan i pastorat.