Kyrkomötet, Linköpings stift, kandidat nr 1

Sven Gunnar Persson

Tidigare rektor och projektsamordnare, 66 år, Figeholm, Misterhults församling

Om mig

Avslutat yrkeslivet efter att senast ha varit rektor vid Oskarshamns folkhögskola och projektsamordnare på Oskarshamns kommun. Är kyrkvärd, körsångare, ordförande i kyrkorådet i Södra Tjust pastorat samt ledamot av kyrkomötet (Svenska Kyrkans högsta beslutande organ). Familj, vänner och golfrundor är viktiga delar av mitt liv liksom att ta del av kulturlivet. Är vice ordförande för Länsmusiken i Kalmar län. En tur med båten i skärgården, gärna i kombination med fiske berikar också livet.

IMG_1305

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Församlingen är den grundläggande och primära enheten i Svenska kyrkan därför börjar jag med några punkter som rör församlingarna:

Nära människor
En kyrka som finns där när vi behöver den och som har öppna lokaler som gör det lätt att slinka in för att tända ett ljus eller för en stilla stund.

Kraften hos församlingarna
Så mycket som möjligt ska beslutas nära medlemmarna i församlingarna. Pastoratet viktigaste uppgift är att ge stöd till församlingarna för att kunna förverkliga sin längtan och sina drömmar.

Möta ofrivillig ensamhet
Kyrkan ska göra allt vad vi kan för att möta och mota den ofrivilliga ensamheten. Det kan ske genom uppsökande verksamhet och öppna samlingar.

Barn, ungdomar och musiken
Satsa på verksamhet för barn och ungdomar och ge stöd för ett rikt musikliv i församlingarna.

Tala tydligt om hopp och framtidstro
Kyrkan ska vara tydlig med sitt kristna budskap – ett evangelium som ger hopp och framtidstro till vardags och för evigheten.

Stiftet har som uppgift att främja och stödja församlingarna i sitt viktiga uppdrag att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Tankar om prioriteringar för den kommande mandatperioden finns att läsa i min kandidatpresentation för valet till stiftsfullmäktige. När det gäller den nationella nivån och valet till kyrkomötet vill jag lyfta fram följande frågor:

Förändra valsystemet
Eftersom det är församlingarna som är basen för vår kyrka bör stiftsfullmäktiges och kyrkomötets ledamöter väljas av församlingarna i indirekta val. Svenska kyrkans beslutsfattare ska vara demokratiskt valda och företräda församlingarna.

En tydlig röst
Med utgångspunkt i kyrkans tro, bekännelse och lära ska kyrkan vara en tydlig röst som förmedlar hopp och framtidstro bland annat i frågor om människans värdighet, ansvaret att förvalta skapelsen och insatser för de mest utsatta i Sverige och världen.

Utbilda för tjänst
Utbildningarna till olika profilyrken ska vara attraktiva och inkluderande mötesplatser väl förankrade i kyrkans tro, bekännelse och lära. De folkhögskolor som har Svenska kyrkan som huvudman ska tas i anspråk i större omfattning.

Biskoparnas ställning
I en episkopal kyrka bör det vara naturligt att biskoparna har rösträtt i det högsta beslutande organet, kyrkomötet. Särskilt som en av kyrkomötets uppgifter är att utfärda bestämmelser om kyrkans tro, bekännelse och lära. Biskopsmötets ställning behöver också bli tydligare och starkare.

Aktiv välfärdsaktör
Svenska kyrkan ska vara ett alternativ till de vinstdrivande välfärdsföretagen genom att professionellt och icke vinstsyftande bland annat driva förskola, skola, fritidsgårdar, hemtjänst, sjukvård och boenden av olika slag där det finns behov och förutsättningar.

Ökat stöd till kulturarvet
Nationell nivå måste agera starkt gentemot regering och riksdag för att det ekonomiska stödet till förvaltning och vård av det kulturarv som kyrkorna innebär ökas rejält. Kostnaderna för detta riskerar annars att tränga undan möjligheterna att bedriva en bra verksamhet i församlingarna.