Program

Vad vill POSK i Kristinehamn då? Varför ska du lägga din dyrbara röst just på oss?

POSK i Kristinehamn vill ha ett levande församlingsliv. Vi tycker att församlingarnas grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och fortsätta leva i tro, en kristen gemenskap ska skapas och fördjupas, Guds rike ska bre ut sig och skapelsen ska återupprättas.

POSK:s vision är att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i både gudstjänst och liv. Svenska Kyrkan ska tydligt tala om Jesus Kristus.

Detta är den grund vi står på och den vision vi har.

POSK i Kristinehamn vill jobba för:

Ett gudstjänstliv som berör, som vi längtar till, som ger hopp och som utmanar och inspirerar till att levandegöra evangeliet i ord och handling

Vi som representerar POSK är engagerade församlingsbor som du möter i din kyrka som aktiva gudstjänstdeltagare.

Vi vill använda oss av kyrkomusikens kraft därför önskar vi att varje huvudgudstjänst har någon form av körmedverkan som förstärker församlingssången. Detta ansvar kan delas med sångare, körer och musiker från bygden som helhet.

Vi önskar att gudstjänstfirare från alla länder ska känna sig hemma och delaktiga.

Vi vill att gudstjänsterna i kyrkorna ska kompletteras med gudstjänster på ”oväntade ställen” där människor finns, gärna friluftsgudstjänster.

En undervisande gemenskap redan när barnen är små och som sedan följer i en obruten kedja genom alla åldrar

Vi brinner för barn- och familjeverksamhet, konfirmander och unga ledare. Undervisande samlingar för vuxna måste hållas regelbundet där man kan hitta och fördjupa sin tro.

Vi vill fortsätta samtalsprojektet ”Tala tro” som vänder sig till föräldrar och andra med samtal om personlig gudstro i fokus.

En kärlekens diakoni där vi alla övas i omsorg och omtanke om varandra

Vi vill att människor ska känna att det finns en lyssnande medmänniska och att församlingarna har präster, diakoner och andra medarbetare som lyssnar och handlar när nöden och krisen drabbar oss. Detta gäller både bofasta, tillfälliga besökare och flyktingar oavsett trosbakgrund och ålder.

Vi vill att kyrkan ska vara närvarande i människors vardag genom en uppsökande diakoni till gamla och sjuka och närvaro på stan under stökiga helgdagskvällar.

Vi behöver värna en diakoni som lever så nära stadens och bygdens puls så att diakonin kan komplettera både kommun och landsting.

Diakonin ska kännetecknas av mod och civilkurage när människovärdet hotas och när grupper i samhället ställs mot varandra. Därför är också dialogen med andra religioner betydelsefull.

Vi är måna om att värna alla människors lika värde.

Att leva i mission som innebär att vi övas att tala tro och dela liv så att människor kommer till tro och upptäcker att gudstro och omsorg om andra hör samman

I våra församlingar behöver det vara högt i tak. Människor ska välkomnas och känna sig hemma oavsett bakgrund, etnicitet, sexuell läggning och könsidentitet.

Vi vill värna om kyrkans sommarhem med kafé, öppen förskola och kapell och göra det till en levande mötesplats som upplevs som en av våra finaste platser för mission och gemenskap.

Vi vill att sommarverksamheten i skärgården ska utökas och planeras så att kafé och övrig verksamhet upplevs som en enhet. Alla ska förstå att det är Svenska kyrkan som är huvudman.

Sång- och musiklivet är viktigt

Vi önskar värna om den mångfald vi har med ”bredd och spets” där mänskliga röster, genrer och alla instrument får ta plats. Vi vill låta kreativiteten flöda och låta bredden utökas med t ex gospelkör, kompgrupper och lovsångsgudstjänster. Vi vill uppmuntra inte minst unga att bilda olika former av musikgrupper där ny kristen sång och musik kan skapas.

Kyrkorna

Vi vill betona att vi med känsla och stor hänsyn vill vårda församlingarnas kyrkor som heliga rum byggda för stillhet, bön, gudstjänst och gemenskap. Vi är väl medvetna om vad kyrkorna som byggnader betyder för människor.

Ekumenik

Vi vill göra allt för att de olika kristna församlingarna i de olika samfunden ska finna varandra i en fördjupande gemenskap i bön och gudstjänst. Detta kan ske t ex genom Kristinehamns samkristna råd, deltagande i ekumeniska samlingar, utbyte av sång- och musikgrupper och gemensamma manifestationer,

Vi vill medverka till att kontakterna med andra kyrkor utomlands utvecklas för att vidga perspektiven ut mot världen och för att hämta hem erfarenheter. Vi vill att en internationell grupp bildas som arbetar för att utveckla dessa kontakter men som även aktualiserar Svenska kyrkans internationella arbete och Svenska kyrkan i utlandet.

Hållbar utveckling

Vi vill också att våra församlingar inleder en process så att de snarast kan omfattas av Svenska kyrkans miljödiplomering för en hållbar utveckling i enlighet med orden i kyrkoordningen om skapelsens återupprättelse.

Mångfald är rikedom

Vi vill arbeta för att våra församlingar tar till vara mångfalden och ser denna som en rikedom. Därför vill vi betona att ett levande församlingsliv skapar vi tillsammans och vi vill vara med att förlösa den kraft och den energi som finns i våra församlingsbor som ännu inte har kommit till sin fulla rätt.