POSK - en kraft att räkna med

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, samlar grupper och enskilda som vill ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att vara bundna till ett partipolitiskt parti eller en politisk gruppering. Kyrkan ska stå fri för att med evangeliet som grund ta ställning i samhällsfrågor och tjäna sin nästa.

Vi vill verka för en kyrka där människor möts av hopp, omfamnas av kärlek och hittar en tro som bär.

Vi vill verka för att troendegemenskapen och engagemanget i den lokala församlingen är grunden för kyrkans förtroendevalda.

Vi vill verka för att utveckla sommarhemmet Pärlan och skapa mötesplatser där människor finns.

POSK i Kristinehamn vill ha ett levande församlingsliv

”Församlingarnas grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas.” – Kyrkoordningen, 2010 s. 44

Med detta som bakgrund och med POSK:s vision att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som tydligt talar om Jesus Kristus vill vi i Kristinehamns pastorat arbeta för:

 

  • ett gudstjänst- och församlingsliv som berör, som vi längtar till, som ger hopp och som utmanar och inspirerar till att levandegöra evangeliet i ord och handling

Vi som representerar POSK är engagerade församlingsbor som du möter i din kyrka som aktiva gudstjänstdeltagare.

Vi vill använda oss av kyrkomusikens kraft därför önskar vi att varje huvudgudstjänst har någon form av körmedverkan som förstärker församlingssången. Detta ansvar kan delas med sångare, körer och musiker från bygden som helhet.

Vi önskar att gudstjänsten ska vara ett ställe där vi möter Gud men också där alla åldrar möts i en varm och kärleksfull gemenskap.

Vi vill att de gudstjänstfirande gemenskaperna ska bli en naturlig bas för rekrytering till tjänst inom kyrkan.

Vi önskar att gudstjänstfirare från alla länder ska känna sig hemma och delaktiga.

Vi vill att gudstjänsterna i kyrkorna ska kompletteras med gudstjänster på ”oväntade ställen” där människor finns, gärna friluftsgudstjänster, pilgrimsvandringar osv.

Under pandemin har vi sett att de digitala gudstjänsterna liksom telefongudstjänsterna har uppskattats av många, även de vi inte brukar möta. Genom samarbete med andra pastorat önskar vi fortsätta med dessa som komplement till vårt övriga gudstjänstliv.

 

  • en undervisande gemenskap redan när barnen är små och som sedan följer i en obruten kedja genom alla åldrar.

Vi brinner för barn- och familjeverksamhet, konfirmander och unga ledare. Undervisande samlingar för vuxna måste också hållas regelbundet där man kan hitta och fördjupa sin tro.

 

  • en kärlekens diakoni där vi alla övas i omsorg och omtanke om varandra.

Vi vill att människor ska känna att det finns en lyssnande medmänniska och att församlingarna har präster, diakoner och andra medarbetare som lyssnar och handlar när nöden och krisen drabbar oss. Detta gäller både bofasta, tillfälliga besökare och flyktingar oavsett trosbakgrund och ålder.

Vi vill att kyrkan ska vara närvarande i människors vardag genom en uppsökande diakoni. Exempelvis till gamla och sjuka och genom närvaro på stan, i skärgården etc under helgkvällar.

Vi behöver värna en diakoni som lever så nära stadens och bygdens puls så att diakonin kan komplettera både kommun och landsting.

Diakonin ska kännetecknas av mod och civilkurage när människovärdet hotas och när grupper i samhället ställs mot varandra. Därför är också dialogen med andra religioner betydelsefull.

Vi är måna om att värna alla människors lika värde.

Människors olika bakgrunder och erfarenheter berikar församlingens liv. Integration är betydelsefullt i samhället och för Svenska kyrkan.

 

  • att leva i mission som innebär att vi övas att tala tro och dela liv så att människor kommer till tro och upptäcker att gudstro och omsorg om andra hör samman.

I våra församlingar behöver det vara högt i tak. Alla människor ska välkomnas och känna sig hemma vilka de än är – oavsett exempelvis bakgrund, etnicitet och sexualitet.

Vi vill att verksamheten vid kyrkans sommarhem Pärlan ska utvecklas för gemenskap året om och planeras så att kafé, kapell och övrig verksamhet upplevs som en enhet. Pärlan ska vara en levande mötesplats för mission och gemenskap som lockar både församlingsbor och tillresta. Alla ska förstå att det är Svenska kyrkan som är huvudman.

I alla sammanhang vi nämnt är sång-och musiklivet viktigt. Vi önskar värna om den mångfald vi har med ”bredd och spets” där mänskliga röster, genrer och alla instrument får ta plats. Vi vill låta kreativiteten flöda och låta bredden utökas med tex gospelkör, kompgrupper och lovsångsgudstjänster. Vi vill uppmuntra inte minst unga att bilda olika former av musikgrupper där ny kristen sång och musik kan skapas.

Vi vill betona att vi med känsla och stor hänsyn vill vårda församlingarnas kyrkor som heliga rum byggda för stillhet, bön, gudstjänst och gemenskap. Vi är väl medvetna om vad kyrkorna som byggnader betyder för människor.

Vi vill göra allt för att de olika kristna församlingarna i de olika samfunden ska finna varandra i en fördjupande gemenskap i bön och gudstjänst. Detta kan ske t ex genom Kristinehamns samkristna råd, deltagande i ekumeniska samlingar, utbyte av sång och musikgrupper och gemensamma manifestationer.

Vi vill medverka till att kontakterna med andra kyrkor utomlands utvecklas för att vidga perspektiven ut mot världen och för att hämta hem erfarenheter.

Vi önskar att våra församlingar inleder en process som gör att vi följer etappmålen i Svenska kyrkans färdplan för klimatet och att vi kontinuerligt lyfter andliga, existentiella och praktiska aspekter när det gäller den största gemensamma utmaningen som mänskligheten stått inför. En av målsättningarna är att uppnå klimatneutralitet för den egna verksamheten till år 2030.

Vi vill arbeta för att våra församlingar tar till vara mångfalden och ser denna som en rikedom. Därför vill vi betona att ett levande församlingsliv skapar vi tillsammans och vi vill vara med att förlösa den kraft och den energi som finns i våra församlingsbor som ännu inte har kommit till sin fulla rätt.