Årsmötesprotokoll 2018

Protokoll, årsmöte 2018 tisdag den 20 februari kl. 19.00 i Sankt Olovsgården för:
Partipolitiskt obundna i svenska kyrkan(POSK) i Köpings Pastorat.
Närvarande: Bengt Larsson, Cristina Hahre, Erik Vidmark, Lars Pettersson, Mårten Gustafsson, Ulrika Uggla, Agnetha Sellholm, Johan Pettersson, Ann-Christine Steen, Iris Staaf, Edvard Ruin.

§1801. Årsmötet öppnades av Bengt Larsson som hälsade alla välkomna och
inledde årsmötesförhandlingarna.

Sylvia Launics-Aronsson , diakon i Köpings Pastorat berättade om kyrkans diakonala arbete, samarbetet med Majblomme föreningen i Kolsva och Kvinnojouren i Köping.
Bengt tackade Sylvia för en intressant föredragning med en tulpanbukett och en varm applåd.

§1802. Mötet valde Mårten Gustavsson att leda årsmötesförhandlingarna.

§1803. Mötet valde Johan Pettersson till sekreterare.

§1804. Mötet fastställde dagordningen.

§1805. Agnetha Sellholm och Edvard Ruin valdes att justera protokollet.

§1806. Mötet godkände kallelsen och fastställde röstlängden.

§1807. Johan Pettersson föredrog verksamhetsberättelsen för 2017 (bilaga 1)

§1808. Cristina Hahre föredrog kassaberättelse för 2017, 32 betalande medlemmar och en behållning på totalt 11,159 kr (bilaga 2)

§1809. Lars Pettersson föredrog revisionsberättelsen för 2017.

§1810. Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

§1811. Mötet valde Johan Pettersson till ordförande 1 år och Karin Eriksson till vice ordförande för föreningen för tiden fram till nästa årsmöte februari 2019.

§1812. Mötet beslutade att styrelsen under året kommer att bestå av Ordförande, 7 ordinarie ledamöter och 2 ersättare.

§1813. Mötet valde 7 ordinarie ledamöter till POSK styrelse enligt valberedningens förslag.
1 år, kvarstår = Bengt Larsson, Karin Eriksson, Cristina Hahre.
2 år = Johan Pettersson, Erik Vidmark, Agnetha Sellholm, Thomas Broström.

§1814. Mötet valde 2 ersättare enligt valberedningens förslag.
Svante Eriksson, Ann-Christine Steen.

§1815. Mötet valde Lars Pettersson, Odensvi och Kjell Eriksson, Himmeta till föreningens ordinarie revisorer och som ersättare, Torbjörn Holmström och Staffan Fransson.

§1816. Mötet föreslog att skicka Johan Pettersson & Ann-Christine Steen att företräda föreningen på POSK stiftsförenings stämma i Falun lördag den 17 mars.

§1817. Mötet valde Mårten Gustafsson och Sofia Uppsäll till valberedning och till ersättare valdes Staffan Fransson.

§1818. Mötet beslutade att budgeten för 2016 blir att jobba framåt och försöka öka antalet medlemmar för att utgöra grunden för valarbetet, kyrkovalet 2021, målet för 2018 är medlemsintäkter på 7,000 kr.
Mötet beslutade att betala årsavgiften på 300 kr för POSK i Västerås Stift.

§1819. Mötet beslutade att medlemsavgiften för 2019 är 200 kr.

§1820. Inga övriga frågor.

§1821. Mårten Gustavsson förklarade årsmötet för avslutat, därefter inmundigades smörgåstårta med god aptit för de närvarande mötesdeltagarna.

Vid protokollet: …………………….

Johan Pettersson
Justeras:

…………………… ………………..
Agnetha Sellholm Edvard Ruin