Om Partipolitiskt obundna
i Köpings Pastorat

I Köpings pastorat är vi 16 000 som tillhör Svenska kyrkan. Kyrkans verksamhet angår oss alla.

Åtta kyrkor och sju kyrkogårdar vittnar om en tusenårig historia. Nu bär vi ansvaret för kyrkans mångskiftande verksamhet.

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, anser att kyrkans verksamhet måste få stå i fokus för dem som väljs att leda kyrkan och att en förlamande partipolitisering av Svenska kyrkan måste brytas.

 

 

1. Johan Pettersson Munktorp
2. Agneta Sellholm Köping
3. Tomas Broström Köping
4. Karin Hellström Odensvi
5. Bengt Larsson Köping
6. Ulrika Uggla Kolsva
7. Sofia Uppsäll Munktorp
8. Gerd Holmström Köping
9. Juhani Vikman Köping
10. Karin Eriksson Odensvi
11. Christina Hahre Köping
12. Mårten Gustafsson Munktorp
13. Svante Eriksson Odensvi
14. Barbro Larsson Köping
15. Tommy Svanborg Kolsva
16. Erik Vidmark Kolsva
17. Lars Pettersson Odensvi
18. Kristina Blomkvist Odensvi
19. Iris Staaf Köping
20. Torbjörn Holmström Köping
21. Åsa Gustafsson Odensvi
22. Svante Uggla Kolsva
23. Edvard Ruin Köping
24. Jacqueline Adolfsson Köping
25. Lars Erik Sundkvist Köping
26. Staffan Franson Köping
27. Carl Olov Persson Köping
28. Anna Behnaz Monaghy Köping
29. Lea Harstad Köping
30. Inez Kronberg Köping

På valdagen kan du själv välja vilka du helst vill se representera dig i kyrkan genom att kryssa för kandidater (max. 3 st.), obs du behöver inte kryssa på valsedeln.

 

Kontaktpersoner Telefonnummer e-postadress
Bengt Larsson 070-252 85 97 sylta.larsson@koping.net
Johan Pettersson 070-424 18 53 Johan.kumla@tele2.se
Ulrica Uggla 0221-520 13 us.uggla@telia.com

Vi finns också på Facebook.

Korta presentationer av några av kandidaterna:

Bengt Larsson, ordförande i POSK, under 10 år ordförande i Kyrkogårds och Fastighetsutskottet. Fick ta över huvudansvaret för församlingarnas kyrkor, kyrkogårdar och församlingshem. Har lyckats väl, ett stort försummat fastighetsunderhåll har renoverats bort. Med många år i byggbranschen var Bengt som klippt och skuren för uppgiften. Han känner marknaden och hade lätt att välja bland byggherrar och hantverkare för att få bra jobb utförda. Ekonomiansvarig för Kyrkans verksamhet säger om Bengt, ”Han har besparat oss mycket pengar och nästan utfört en heltidstjänst i princip gratis.”

Gerd Holmström återfinner vi på 8:e plats på listan till kyrkofullmäktigevalet och hon finns även med på listan till stiftsfullmäktige. Gerd är flitig gudstjänstbesökare i Köpings kyrka, där hon också är en aktiv kyrkvärd. Gerd är vice ordförande i Köpingsbygdens församlingsråd och ersättare i domkapitlet. Utöver det rent kyrkliga arbetet är Gerd ordförande i den väl fungerande “Församlingskåren” (Svenska kyrkans lekmannaförbund) Hon är också ordförande på stiftsnivå för lekmannakårerna och 2:e vice ordförande på riksnivå. Församlingskårens verksamhet uppskattas. Den bjuder till många intressanta och välbesökta samlingar och utflykter.

Thomas Broström har rötter i skogsägarrörelsen. Han är nu aktiv pensionär med egen firma inom skogsbranschen. Thomas anser att kyrkan är en viktig del av samhället. Att lyfta fram kyrkans olika verksamheter tycker Thomas är en viktig del i hans engagemang för kyrkan. 

Johan Pettersson, toppar listan till kyrkofullmäktige. Han är aktiv som kyrkvärd och fungerar som värd i sommarkyrkan i Munktorp. Johan sitter med i kyrkofullmäktige och i kyrkorådet. Han är engagerad i styrelsen för Hela Människan. Hela Människans verksamhet drivs som en fristående organisation där de flesta kyrkorna i Köping med omnejd är ansvariga genom sina huvudmän. Hela Människan räknas som en del av Svenska Kyrkans sociala verksamhet. Svenska kyrkan är störst bidragsgivare och flera från POSK har engagerat sig i styrelsen för Hela Människan, Mårten Gustavsson som ordförande, Staffan Fransson som ekonomiansvarig och Johan Pettersson som ordinarie i styrelsen. Att arbeta för Hela Människan kräver socialt engagemang. Styrelsens och volontärernas insatser är oavlönat ideellt.

Mårten Gustavsson, som toppar listan till stiftsfullmäktige och även finns med på listan till kyrkofullmäktige har varit med från starten.

I sitt vardagliga liv sysslar Mårten med frågor som rör skogen. För kyrkans räkning sitter han redan nu med i Egendomsnämnden, som förvaltar kyrkans skogs- och jordbruksegendomar, i vårt stift 40 000 hektar skog och totalt i Sverige 400 000 hektar, Egendomsnämnden bidrar med omkring en halv miljon per år till verksamheten i vårt pastorat., Mårten är socialt engagerad och har i 12 år suttit med i styrelsen för Hela Människan, under de senaste 5 åren som ordförande. 

Staffan Franson är en socialt engagerad ekonom, volontär på Hela Människan 

Erik Widmark, Kolsvabo sedan år 1970, ny på POSK fullmäktigelista, tidigare klinikchef på Folktandvården i Köping, efter en tid med egen praktik, numera pensionär.

Erik kommer från Norrland där han växte upp i en miljö där kyrkan betydde mycket. ”Kyrkan har en viktig plats i samhället” säger han.

Barbro Larsson är fullmäktigeledamot och vice ordförande i kyrkofullmäktige. Under tidigare mandatperioder var hon ledamot i kyrkorådet men efter förra valet valde hon att i stället bli ordförande i det nybildade, Köpingsbygdens församlingsråd.

Barbro växte upp i Kungs Barkarö. Där fick hon, som ung, inblick i hur en liten landsbygdsförsamling fungerar. ”Att komma från en liten församling där alla församlingsbor känner varandra till en mer anonym stadsförsamling kändes till en början främmande, men har bidragit till en förståelse för att församlingsborna på landsbygden och de i staden inte alltid tänker lika eller har samma behov av kyrkan” säger Barbro.

”Som ledamot i Kyrkoråd och senare som ordförande i Köpingsbygdens församlingsråd har den inblicken i oliktänkande varit en tillgång, när det under senaste åren pågått stora förändringar” fortsätter Barbro. ”Att slå samman tre församlingar till en, Köpingsbygdens församling, och fem församlingar till en, Malma församling, och samtidigt organisera all verksamhet i ett pastorat är verkligen ingen liten förändring”.

Barbro säger ”Det är viktigt att värna om gamla traditioner som fortfarande hålls vid liv, av mycket aktiva församlingsbor på landsbygden. Men samtidigt är det en utmaning att utveckla och förändra både gudstjänster och andra aktivitet där det visar sig att besöksfrekvensen är mycket låg och inte motsvarar nya generationers förväntningar.”

Barbro är kyrkvärd i Köpings kyrka. Hon har under de senaste åren följt en förändring av gudstjänstbesökare. Allt eftersom vårt land blivit mer mångkulturellt har kyrkan blivit en viktig mötesplats för våra nysvenskar, både barn och vuxna. ”Att hålla fast vid regelbundenheten att söndagens mässa innehåller nattvard ser jag som viktig” säger Barbro. ”Det är en del i gudstjänsten som har ett gemensamt språk som alla förstår. Det är en stor utmaning för församlingsråden att, tillsammans med kyrkoherden, med varsamhet tänka nytt, ta bort och lägga till aktiviteter för att möta behovet hos dagens församlingsbor utan att ge avkall på kyrkans värdegrund” poängterar Barbro.

”Att vara kyrkvärd är berikande. Det ger tillfälle till möten med människor som aldrig annars ges” skickar Barbro med. Hon välkomnar fler att bli med som kyrkvärdar.

Kyrkan bedriver en bred verksamhet, som Barbro följer med intresse och engagemang. ”Den i tid mätt minsta delen av veckans aktiviteter är söndagens gudstjänster” säger hon. ”Men tack vare församlingens breda utbud av andra mötesplatser – barn- och ungdomsverksamhet, körsång, konserter, språkcafé, sinnesrogudstjänster, retreater, sorgegrupper, bibelstudier, miljögrupper och mycket annat finns det något som ger möjlighet för alla att finna en plats för samvaro” avlutar Barbro. 

Sofia Uppsäll, som bor i Munktorp, närmare bestämt Överskälby, arbetar sedan år 2013 i Västerås Stad. Nu som projektledare inom mark- och exploatering och tidigare arbetade hon som markförvaltare. Innan dess var hon fastighetsmäklare i 6 år. Hon har utbildat sig inom bl.a. juridik, företagsekonomi och statsvetenskap. Sofia är ordinarie ledamot i församlingsrådet i Köpingsbygdens församling och hon ställer upp som sommarvärd i Munktorps kyrka. Hon är ordförande i Hembygdsföreningen Munktorps Sockengille. Sedan 2013 är hon gift och familjen består av man, hustru och två katter.

Ulrika Uggla med rötterna på Söder i Stockholm flyttade år 1980 med maken Svante till Jäxbo Kolsva. Redan 10 år tidigare köpte familjen gården några kilometer norr om Kolsva. Jäxbo kom att fungera som familjens sommarställe.

Familjens kyrkliga tillhörighet blev närliggande Hed. Men för 15-16 år sedan då barnbarnet Emma gick i kyrkans barntimme i Kolsva träffade Ulrika prästen Kerstin Viljavita, som frågade om Ullrika ville bli kyrkvärd och Ulrika tackade ja. Ullrika valdes som ledamot i Kyrkorådet, där även maken, Svante, fanns med under en period.

Ulrika började sitt yrkesverksamma liv år 1945. Hon anställdes på Fortifikationsförvaltningen, ”som första kvinna i ledande ställning” påpekar hon.

Efter några år gick hon vidare till Energimyndigheten. Där blev hon energirådgivare till kommunerna. Efter en tid på myndigheten utsågs hon av näringsdepartementet att ta ansvar för ett energiledningssystem. Företag som ställde upp på ett avtal om energieffektivisering fick 5 % lägre elpris.

Jag frågar, ”varför kan inte kyrkorna få klä kyrktaken med solceller. Att klä svarta kyrktak med svarta solcellspaneler skulle ju knappast märkas men det skulle betyda att kyrkorna nästan skulle bli självförsörjda på elenergi, underligt att riksantikvarieämbetet säger nej till en sådan insats ”? ”Det har varit så men det håller på att släppa, snart kan vi kanske få se solsidan på kyrktaken klädda med solceller, det ser jag fram emot” säger Ulrika.

”får jag berätta”, säger Ulrika, ”i går kväll var vi i Brukskyrkan i Kolsva där Bo Center och Hans Åke Månsson hade en sångstund, 95 åhörare fick vara med om en helt fantastisk kväll”. 

Inez Kronberg – den trognaste av alla kyrkobesökare i Köpings kyrka – dessutom hon ställer upp och serverar kaffe med smörgås efter alla förmiddagsgudstjänsten i Köpings kyrka.

Tommy Svanborg driver eget företag i Kungsör, sedan 1983, men bor numera i Sundänge. I höstens kyrkofullmäktigeval ställer han upp för POSK. Tommy kommer från Huddinge i utkanten av Stockholm, men flyttade 1967 till Kungsör.

”Mamma var engagerad i kyrkan i Huddinge, bl.a. sjöng hon i kören. Mina syskon och jag är döpta och konfirmerades i Huddinge kyrka. Sedan har intresset för kyrkan och dess verksamhet, samt en stark tro, följt mig genom åren” säger Tommy.

Tommy har sjungit i Brukskören i Kolsva sedan 2001, har varit med i Kyrkorådet i Malma församling i ett par omgångar, och är nu med i församlingsrådet i Malma församling.

Företaget i Kungsör sedan 1983, INSEDE AB, är ett familjeföretag. Tre av barnen är engagerade i företaget, två som heltidsanställda. Ytterligare en person är heltidsanställd.

Tommy har tagit på sig att via ROTARY, nästan som en livsuppgift, att förse barnen i Porkuni Kool i Estland med julklappar och mycket mera under de senaste 20 åren, och räknar med en resa i höst igen, med den egna VW-bussen fullastad med julklappar till omkring 90 barn. Pengar till julklappar tigger han ihop från Köping Scheele och Fellingsbro Rotary klubbar, MHF samt olika företag och privatpersoner. Också kyrkliga syföreningarna i Västra Skedvi, Himmeta och Kolsva har bidragit att finansiera inköpen.

Tommy har också via Köpings Scheele Rotary klubb, tillsammans med Amravati Rotary Club i Indien genomfört 8 projekt i bl.a. en Deaf and Dump School, (för döva och något hörande barn). En Blind School (för blinda och barn med ledsyn). Privatskolor startade av Rotary i Amravati. En NAWPH – School, för vuxna med olika handikapp, samt en grundskola för områden med fattiga familjer, också den privat. Tommy håller i den praktiska biten. 

Cristina Hahre är ledamot i Stiftsfullmäktige och Stiftsstyrelsen samt ingår i stiftets Byggnadskommitté, därtill ersättare i Kyrkomötet. Ledamot i Kyrkofullmäktige samt ersättare i Kyrkorådet i Köping. Kassör POSK i Köpings Pastorat och dessutom ordförande i Rädda Barnen i Västra Mälardalen. Hon återfinns på valsedlarna till Kyrkofullmäktige, Stiftsfullmäktige och val till Kyrkomötet.

Juhani Wikman finns på valsedlarna i valen till kyrkofullmäktige i Köping och till stiftsfullmäktige. Med sin finska bakgrund känner han för och bevakar allas med finsk anknytning intressen.

I valkretsen ingår – Köping – Arboga – Kungsör – Hallstahammar – Surahammar. I Köping finns omkring 5000 innevånare med finsk anknytning.

Karin Eriksson har tagit på sig rollen att vara en av kyrkans miljökämpar. Det gör hon bland annat genom att delta i kommunister Saga Lena Höglins arbete ”Schysta bananer”. Köpings pastorat är miljödiplomerat. För att vi skall få vara det krävs att vi har ett kontrollsystem som fungerar. ”Vi slår till exempel larm om man inte gör allt för att spara energi. Vi ställer krav på miljöanpassade drivmedel på trädgårdsmaskiner etc. och vi arbetar för att kyrkan skall handla ekologiskt” säger Karin.

Agneta Sellholm, tvåa på listan till kyrkofullmäktige, en dam med många järn i elden, engagerade i kyrkorådet och kyrkorådets arbetsutskott och kyrkvärd, arbetar inom psykiatrin, som aktivitetshandledare.

Blir det någon tid över så tar intresset för att sy över, har sytt en mässhake som finns i Köpings kyrka. 

Anna Behnaz- Monaghy är en intressant migrant från Iran. Hennes största kärlek är frihet och fred. Hon hade levt på gränsen mellan islam och ateism för flera år i Iran och sen kristen tro har räddat henne från förvirring. Anna växte upp i ett hem som var präglat av stränga islamska trosföreställningar på grund av sin pappas tro. Anna tog avstånd från islam och all annan religion och blev ateist. För 6 år sedan kom hon tillsammans med familjen, man och dotter, till Sverige. Först hamnade hon i Karlskrona. Där mötte hon en kristen kamrat som berättade om hur Jesus förkunnade ickevåld. Hon insåg att kristendomen bredde ut sig genom att apostlar och andra spred det kärleksbudskap, som Jesus förkunnat. Det här var ju tvärt emot hur Muhammed agerande. ”Muhammed la grunden för Islam med våld, och tyvärr den inställningen lever kvar som en del av Islam även i dag” säger Anna.

För 5 år sedan flyttade familjen till Köping. Där mötte Anna Svenska kyrkan och Saga-Lena Höglin. ”Saga-Lena hjälpte mig att hitta mig sig själv” säger Anna. ”Min man är fortfarande ateist så i vår familj delar vi inte trosuppfattning”.

Nu arbetar Anna heltid på Ullviskolan, med språkstöd till ensamkommande barn. Just nu ett av mina största intressen är integration och att hjälpa de nyanlända med att integrera sig i det svenska samhället. Till hösten skall hon studera integrationspedagogik för att efter fortbildningen fortsätta arbeta med integration. Anna finns med på listan till kyrkofullmäktigelista. För den som vill se att kyrkan skall satsa mer på stöd till våra nya svenskar är ett kryss för Anna lämpligt.

Karin Hellström, från Odensvi har under alla år varit engagerad i kyrkans verksamhet med allt från barnverksamhet och körsång till förtroendevald. Sedan 3 år anställd i Köpings pastorat som servicevärd i Köpingsbygdens församling.

Svante Eriksson, elektrikern och naturentusiasten som fastnade för vandring under meditation, pilgrimsvandring. För några år sedan deltog han i en grundkurs på ämnet pilgrimsvandring i Vadstena.

I våra trakter känns Romboleden igen. Den startar i Munktorp och går till Trondheim. Under den katolska tiden fram till 1500-talet var den 74 mil långa vägen vältrampad. På den tiden handlade det lika mycket om handel. På väg hem till Köping kunde vandrarna vara tungt lastade med torkad fisk.

För den som vill hitta sig själv i en jäktad tillvaro kan det kännas skönt att gå några kilomeneter i tystnad och fundera på något som känns viktigt och att i en paus sitta ner tillsammans med medvandrare och resonera om det man funderat på.

 

SparaSpara

SparaSpara