POSK - ett gott val!

PARTIPOLITISKT OBUNDNA I SVENSKA KYRKAN - dvs. POSK, är en nomineringsgrupp som ställer upp i val till olika förtroendeposter inom Svenska kyrkan. POSK finns till för dem som är engagerade i kyrkan och vill vara med och påverka och ta ansvar utan att vara bunden till något politiskt parti. Rekryteringsbasen till POSK är församlingarnas medlemmar som värnar om kyrkans framtid. POSK arbetar för att sprida kunskap om kristen tro och det kristna budskapet, vill värna om det kyrkliga kulturarvet och vill stärka gemenskapen i församlingen och gudstjänstlivet. POSK vill utveckla förståelse för och kunskap om kyrkans roll i samhället och betydelsen för den enskilda människans behov.

En fri kyrka på riktigt!

Viktigt för POSK är att Svenska kyrkan blir avpolitiserad och blir en ”fri kyrka på riktigt”. Partipolitik skall inte ligga till grund för hur kyrkans organisation ska se ut och fungera. Inte heller ska partipolitisk ideologi ligga till grund för hur kyrkan ska formas och den kristna tron tolkas och omsätts i handling. Det är de kristna värderingarna som ska utforma kyrkan och dess uppdrag.

Gudstjänstliv

Gudstjänsten är grunden och centrum i den kristna gemenskapen. POSK vill värna om kyrkans traditioner, men vill även utveckla olika och nya former av gudstjänster. Människor i skilda åldrar och med olika livserfarenheter ska kunna finna gudstjänsttillfällen som de kan känna sig hemma i och välkomna till. Högmässan är den stora huvudgudstjänsten men ska kompletteras med sång-och musikgudstjänster, Heliga Danser och dansmässor, musik och konst, gudstjänster för barn och unga, m.m. POSK anser att församlingens önskemål ska få större gehör i planeringarna för pastoratets verksamhet.

Församlingarna stärks och berikas även genom t.ex. olika bönegrupper, barn och ungdomsgrupper, retreater, meditationsgrupper, pilgrimsvandringar. Pastoratet bör fortsatt använda och utveckla digital teknik för att öka möjligheterna att delta hemifrån i gudstjänster och andra samlingar. Det är ett värdefullt komplement till gudstjänstlivet för många och stöder gemenskapen i församlingslivet.

Viktigt är att också barn och ungdomar känner att de är välkomna och behövda i kyrkan även när det gäller att bidra med egen kunskap och förmåga i såväl gudstjänster som i församlingsliv!

Dop, vigsel och begravning

Dop, vigsel och begravning är för många de största och viktigaste mötena med Svenska Kyrkan. Dop och vigsel fyller människor med hopp och glädje. Begravning är tyngre och ofta svårare att hantera för de närmaste berörda. Kyrkan ska möta människor i deras aktuella situation och POSK menar att kyrkan ska kunna uppfylla berördas önskemål vad gäller dag, tid och plats för dessa kyrkliga handlingar.

Diakoni

Diakonin, omsorg om andra, är för kyrkan helt väsentlig. Genom diakonin blir det kristna budskapet konkret genom praktisk handling och omsorg om andra. POSK vill betona det diakonala arbetet samt verka för att tillräckliga resurser avsätts.  Församlingarna behöver fler diakoner och andra medhjälpare. POSK i Karlstad menar att det konkreta arbetet med Julänglarna, Ungdomsbussen, samarbetet med Stadsmissionen, diakonernas hembesök, Hopptornet, Sorgegrupper m.m. stöder hela pastoratet på både individ – och familjenivå. I det diakonala arbetet spelar även Sjukhuskyrkan en viktig roll! Diakonin visar på möjligheten till ett mer demokratiskt och rättvist samhälle och ger tydligt budskapet om allas lika värde!

Fem församlingar – Karlstads pastorat

Karlstads pastorat består av fem församlingar med verksamhet inom både stad och landsbygd; Karlstads domkyrko-, Västerstrands, Norrstrands, Alster-Nyedsbygdens och Väse-Fågelviks församlingar. Vi i POSK vill värna om församlingarna så att deras olika förutsättningar och villkor kan speglas i gudstjänster och församlingsliv! Varje församling har ett eget församlingsråd, valt av medlemmarna i respektive församling. Rådet skall vara med och utforma sin församlings verksamhet och inriktning efter dess önskemål. Rådet har medbestämmanderätt i vissa frågor vad gäller kyrkobyggnader och annat som rör gudstjänstlivet inom församlingen.

Ideella krafter

POSK vill verka för det ideella arbetet genom att ge mer utvecklingsmöjligheter, större delaktighet och mer ansvar för dem som utför olika frivilliga uppdrag och tjänster för och i kyrkan. Anställda och frivilliga ska samarbeta och tillsammans utveckla kyrkans verksamhet inom olika områden. Våra kyrkokörer körer är ett påtagligt exempel på hur ideella krafter berikar med sång och musik i gudstjänst- och församlingsliv.

Kulturarvet

POSK vill också verka för att kulturarvet som utgörs av våra kyrkor och dess inventarier och textilier bevaras och synliggörs. Denna kyrkliga kulturskatt bör genom underhåll, visning och undervisning öka vår kunskap om både dåtid och nutid. Det är viktigt att kontakten mellan kyrkan och kulturlivet breddas och att kyrkorummet utformas och ger utrymme för vårt behov av att tolka tron. Kulturlivet ska ges möjligheter att samspela med nutidens tro. Kyrkobyggnader, inventarier textilier, bildkonst och musik från gamla tider kan samsas väl med nya former och uttryck! Välskötta kyrkogårdar ger andra möjligheter till upplevelser som på olika sätt kan berika besökaren. Församlingen bör samverka med det lokala kulturlivet på olika sätt vilket också ger bredd och nya intryck.

En kyrka i världen

Men världen är större än Karlstad och Värmland. Krig, fattigdom, traditioner som förtrycker, klimatförändring, religiös förföljelse, pandemier, svält, diktatoriska regimer m.m. har drabbat vår värld särskilt hårt de senaste åren. Svenska Kyrkans internationella arbete sker inom ramen för ACT (Action by Churches Together) och är viktigare än någonsin! Genom ACT bidrar vår kyrka med medel för att lindra och förbygga det lidande som de olika katastroferna orsakar. POSK vill arbeta för att alla blir ännu mer medvetna om behovet av internationella insatser för människor i nöd, för rättvisa i världen och mot de hotande klimatförändringarna.

Mycket av det diakonala arbete som äger rum i pastoratet i dag sker i samverkan mellan de olika kristna samfunden i staden med omnejd. POSK i Karlstad menar att det är angeläget att fortsätta med dessa lokala ekumeniska kontakter och det utbyte av praktiska erfarenheter, gudstjänster, teologiska diskussioner och samtal som sker inom Karlstads Ekumeniska Råd. Detta har också lett till handfast samarbete i t.ex. mottagandet och bemötandet av de flyktingar och asylsökande som anlänt till Värmland de senaste åren. ”Vintervärme”, natthärbärge för bostadslösa, är ett påtagligt exempel där ekumeniken varit viktig och gett resultat. POSK vill även att samarbetet mellan kyrkorna och kommunen utvecklas för att bättre kunna stödja de svaga och utsatta i vårt samhälle.

Vi i POSK vill arbeta för Guds skapelse — inte emot!