Lokalt program under mandatperioden 2018-2021

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, har ambitionen att leda utvecklingen av Svenska kyrkan och vi drivs av vårt engagemang för kyrkan. Vi vill verka för förändring genom att sätta kyrkans frågor på agendan, reflektera över kyrkans roll och bidra till att göra kyrkan synlig i samhället. Inför kyrkovalet 2017 och under mandatperioden 2018 - 2021 vill vi i POSK i Karlstad verka för att:

Detta vill vi i Karlstads pastorat

Gudstjänst och församlingsliv
 • Utveckla gudstjänster som svarar mot människors behov genom hela livet och dess olika skeden.
 • Utveckla och använda olika uttryckssätt för bön och gudstjänst; ord, musik, dans och andra kulturella och konstnärliga uttryck.
 • Gudstjänstfirare från andra länder skall känna sig välkomna och delaktiga i kyrkan och församlingslivet.
 • Värna om församlingarnas inflytande över gudstjänstlivet och mångfald i uttryck.
 • Bredda och fördjupa det diakonala arbetet genom att anställda och volontärer tilldelas tillräckliga resurser.
 • Betona ett levande församlingsliv för alla åldrar med mångfald och gemenskap även utanför gudstjänsterna
Barn och unga
 • Bevara och utveckla Ungdomsbussen.
 • Utöka förskolan Änglagården i Råtorpskyrkan med fler avdelningar.
 • Fortsätta satsningen med kyrkans barn- och familjearbete genom söndagsskola, öppen förskola, babysång, musiklek m.m.
 • Satsa på fortsatt utveckling och utbildning av unga ledare och ge dem ett större inflytande i kyrkan.
 • Erbjuda olika varierade former, tider och profiler för konfirmandutbildning så att både pojkar och flickor attraheras av konfirmation.
Globalt arbete
 • Pastoratet ska stärka opinionsbildning för internationellt bistånd.
 • Församlingarna lär av och stöder internationella kontakter.
 • Pastoratet inspirerar till ett aktivt miljöarbete och stöder rättvis handel – Fairtrade certifiering.
Musik och kultur
 • Musik- och körverksamheten uppmärksammas och ges tillräckligt stöd
 • Församlingssången i gudstjänsterna stöds av körsångare
 • Öka församlingarnas samverkan med det lokala kulturlivet
 • Värna det viktiga kulturarv som utgörs av kyrkor och kyrkogårdar och att kyrkor hålls öppna med hög tillgänglighet så att människorna kan besöka dem för bön och andakt eller av kulturintresse.

Detta vill vi med kyrkan

Kyrka för alla och överallt
 • Vi vill samarbeta inom kyrkan för att få livskraftig verksamhet med mångfald och valmöjligheter.
 • Vi vill ge små kyrkor och församlingar möjlighet att överleva genom samarbete och god organisation
 • Vi vill ha en kyrka som är tillgänglig och välkomnande för människor med olika funktionshinder.
 • Vi vill att de ideella medarbetarnas engagemang och kompetens bättre tas till vara i samarbetet med kyrkans anställda.
Våga vara kyrka
 • Vi vill bryta partipolitiseringen inom kyrkan och förnya demokratin.
 • Vi vill att gudstjänsterna skall präglas av mångfald i uttryckssätt med plats för både igenkännande och nyskapande.
 • Vi vill att människor i alla åldrar ska finna möjlighet att växa i sin kristna tro.
 • Vi vill att kyrkan ska ha en genomtänkt plan för lärande och undervisning för människans hela liv.
 • Vi vill att kyrkan ska vara en aktiv välfärdsaktör och arbeta med sociala utmaningar.
Mångfald och respekt
 • Vi vill att en generös attityd ska prägla mötet mellan grupper med skilda uppfattningar inom kyrkan.
 • Vi vill att beslutet som kyrkomötet fattat om vigsel ska stå fast i sin helhet.
 • Vi vill verka för att det ekumeniska samarbetet mellan vår kyrka och andra kristna församlingar och samfund fördjupas.
 • Vi anser att präster, diakoner och biskopar av olika kön är en självklarhet och en tillgång för kyrkan.

PDF A4 liggande (vik till A5)
PDF A4 stående (STÖRRE TEXT)