Årsmöte POSK i Karlstad 2024

Kallelse till årsmöte för Lokalföreningen i Karlstads Pastorat

När: Torsdagen den 7 Mars kl. 19.00
Plats: Norrstrandskyrkan
Förtäring: Smörgåstårta
Schema:
18.00 Passionsandakt (Frivillig)
18.30 Smörgåstårta
19.00 Årsmöte.

Handlingar kommer skickas på mailen till medlemmar.
Alternativt maila; Johan.Evensson@live.se

Datum & tid: 7 Mars 2024, klockan 19.00

Plats:  Norrstrandskyrkan
Förtäring:  Smörgåstårta. 

Valberedningens förslag: Inväntar

DAGORDNING ÅRSMÖTE

1. Årsmötet öppnas
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
3. Val av två justerare som även är rösträknare.
4. Årsmötets stadgeenliga utlysande.
5. Fastställande av röstlängd.
6. Redogörelse av verksamhetsberättelse.
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2023
POSK Invalda ledamöter och ersättare i Karlstads pastorat Mandatperioden 2022-2026
7. Redogörelse av resultat och balansräkning.
8. Revisionsberättelse och fastställande av resultat och balansräkning.
9. Ansvarsfrihet för styrelsen avseende föregående års förvaltning.
10. Val av styrelseordförande för tiden fram till nästa årsmöte.
11.Val av styrelsemedlemmar enligt stadgarna (minst 4 och har varit 6)
12. Val av revisor  och revisorsersättare på två år och eventuella fyllnads val.

Val: 1 ordinarie samt 1 ersättare

13. Val av valberedning och sammankallande för denna.
14. Fastställande av medlemsavgift för 2024.

Styrelsen föreslår oförändrad avgift: 150:-

15. Val av 3 ombud till POSK i Karlstads stifts årsmöte.
Torsdagen 14 Mars, 17.00 Arvika
16. Verksamhetsplan och budget för 2022-2026 fastställdes av årsmötet 2022 och ligger fast POSK i Karlstad plan för verksamheten 2022-2025
17. Övriga av medlemmar väckta motioner.
Inkomna till Styrelsen senast 4 Mars 2024
18. Information från styrelsen.
19. Årsmötets avslutning.