Stadgar

Här nedan finns stadgarna som antagits av POSK Järfälla

Stadgar antagna  2019-03-18

Stadgar för POSK- Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan i Järfälla

 • 1 Allmänt

POSK är en partipolitiskt obunden arbetsgrupp i Svenska kyrkan i Järfälla.
För sin verksamhet har POSK ett program som fastställts av årsmötet.

 • 2 Syfte

POSK vill verka för ett levande kristet församlingsarbete och för ökade möjligheter
att föra människor till Kristus. För att uppnå detta vill POSK i de kyrkliga valen föra
fram kandidater som lever i kyrkans gudstjänst- och församlingsgemenskap och
som har insikt i och personligt intresse för kyrkliga frågor och den kyrkliga
verksamheten.

 • 3 Ekumenik

POSK vill främja ekumenisk samverkan mellan olika kristna samfund.

 • 4. Organisation

POSK skall tillhöra stifts- och riksorganisationen för partipolitiskt obundna
vid kyrkliga val(POSK- Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan).

 • 5. Medlemskap

Medlemskap i POSK kan erhållas av medlem i Svenska kyrkan som är skriven
i Järfälla och ansluter sig till POSKs program och stadgar och betalar medlemsavgift.
Styrelsen kan besluta att utesluta medlem som bryter mot stadgarna.

 • 6 Årsmötet

Årsmötet är POSKs högsta beslutande organ. Årsmöte skall hållas före utgången
av mars månad. Kallelse till årsmötet sker skriftligen till medlemmarna
senast 3 veckor innan mötet.

Årsmötets dagordning skall innehålla följande punkter:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Val av två justeringsmän.
 3. Fråga om mötet är utlyst i stadgeenlig ordning.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 6. Ekonomisk redovisning.
 7. Revisorernas berättelse.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Val av ordförande i styrelsen. Valperiod ett år.
 10. Val av 4 ledamöter i styrelsen. Valperiod två år.
 11. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
 12. Val av valberedning till nästa årsmöte.
 13. Fastställande av medlemsavgift.
 14. Förslag från styrelsen.
 15. Motioner
 16. Övriga frågor.

 

 • 7 Revisorer

För granskning av verksamhet och räkenskaper väljer årsmötet
två revisorer och en revisorssuppleant för 1 år.

 • 8 Räkenskapsår

Räkenskapsår skall vara kalenderår.

 • 9. Årsmötesbeslut

Beslut skall, om inget annat anges i dess stadgar, fattas med enkel majoritet.
Vid val skall sluten omröstning äga rum om så begärs. Vid lika röstetal avgörs
personval genom lottning och sakfråga med ordförandens utslagsröst.

 • 10 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande och fyra ordinarie ledamöter.
Ordföranden väljs av årsmötet på ett år. Övriga ledamöter
väljs på två år. Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassaförvaltare.
Styrelsen är beslutsför om minst tre ledamöter är närvarande.

Styrelsen skall

 • Leda verksamheten mellan årsmötena
 • Handha POSKs ekonomi och löpande ärenden
 • Förbereda ärenden som skall föreläggas årsmötet
 • Svara för kandidatnominering och valrörelse vid kyrkoval
 • Vid behov, eller då minst 1/3 av medlemmarna så begär,
  sammankalla medlemsmöte.

 

 • 11 Ändring av stadgarna

För ändring av stadgarna fordras beslut vid två på varandra följande årsmöten.

 • 12 Upplösning

För upplösning av POSK fordras beslut vid två på varandra följande årsmöten.
POSKs tillgångar överlåtes vid upplösning till Svenska kyrkans internationella
arbete- ACT Svenska kyrkan.