Lokalprogram 2021-2025 Partipolitiskt obundna i Hammarby församling

Vi vill att alla människor ska få en plats i Hammarby församling. Den kristna tron är vår grund och ska därför speglas i all verksamhet. Gudstjänsten är församlingens centrum och viktigaste uppgift. Den ska vara tilltalande utan att förvandlas till föreställning. Tillgängligheten i gudstjänsten är viktig. Många av de trogna gudstjänstdeltagarna är av olika anledningar förhindrade att vara med i kyrkorummet. Därför bör möjligheter skapas för dem att ändå vara med, t ex genom digitala lösningar. Detta kan inte ersätta den sociala gemenskapen men kan betyda att samhörigheten med den egna församlingen upprätthålls.

Här kan du ladda ner vårt lokalprogram som PDF.

Här kan du ladda ner vår broschyr som pdf

Teologisk fördjupning och växande

Vision: Den kristna tron är vår grund och ska därför speglas i all verksamhet
Detta kan uppnås genom att:
• det ska finnas möjligheter för alla att fördjupa sig inom teologi och liturgi
• det ska finnas fördjupningsgrupper såsom bibelstudier, samtalsgrupper mm.
• det ska finnas en röd tråd i all verksamhet

Vision: Dop och konfirmationsundervisning ska stärkas
Detta kan uppnås genom att:
• konfirmations- och dopundervisningen ska förmedla den kristna trons innehåll, liv och konsekvenser
• vidareutveckla arbetet med ungdomsträffar
• samarbeta med andra församlingar

Vision: Gudstjänsten är församlingens centrum
Detta kan uppnås genom att:
• gudstjänsterna ska vara varierade och välplanerade
• låta gudstjänstens tema/bibeltexter genomsyra övrig verksamhet
• utnyttja digitala möjligheter för att kunna delta på distans
• det ska finnas möjligheter att ta del av gudstjänst även på andra språk

Öppenhet/engagemang

Vision: Kyrkan ska vara öppen och välkomnande
Detta kan uppnås genom att:
• kyrkans lokaler ska vara anpassade för verksamheten och vara välkomnande och tillgängliga för alla
• alla har en plats i församlingen
• ideella medarbetare efterfrågas, utbildas, uppmuntras och ges ansvar i församlingen

Vision: Kyrkan ska vara en naturlig mötesplats för alla
Detta kan uppnås genom att:
• det ska finnas lämpliga aktiviteter från småbarnsåren till och med tonåren
• skapa fler familjerelaterade verksamheter
• skapa träffpunkter för unga vuxna
• skapa träffpunkter för äldre
• vi värnar om församlingens finska verksamhet

Vision: Information från kyrkan ska vara aktuell och spridas via olika kanaler
Detta kan uppnås genom att:
• det ska finnas tydliga digitala anslagstavlor
• gudstjänster och konserter ska sändas digitalt
• det ska finnas aktuell skriftlig och digital information om verksamheterna

Diakoni/Mission

Vision: Församlingen ska präglas av ett diakonalt förhållningssätt
Detta kan uppnås genom att:
• lyssna på och stödja de svaga och utsatta
• arbeta aktivt för att minska psykisk ohälsa

Vision: Stärka och utveckla sjukhuskyrkan
Detta kan uppnås genom att:
• erbjuda samtal med patienter
• erbjuda stöd och handledning för sjukvårdspersonal
• samarbeta med andra sjukhuskyrkor
• anordna gudstjänster/musikstunder/meditation

Vision: Stärka och utveckla besöksverksamheten
Detta kan uppnås genom att:
• besöka omsorgsboenden regelbundet
• arbeta för att nå ensamma och utsatta och få med dem i församlingens gemenskap
• göra hembesök
• utöka samarbetet med andra kyrkor och aktörer gällande minskad ensamhet hos äldre

Vision: Mer ekumeniskt samarbete med andra församlingar och trossamfund
Detta kan uppnås genom att:
• anordna gemensamma gudstjänster
• anordna gemensamma aktiviteter och andra sammankomster

Vision: Stödja flyktingar i integrationen
Detta kan uppnås genom att:
• vidareutveckla språkcaféet till ett familje-/integrationscafé Internationellt arbete

Vision: Stötta Svenska kyrkans internationella arbete
Detta kan uppnås genom att:
• ha en aktiv och drivande internationell grupp i församlingen 3
• ha aktiva SKUT-ombud (Svenska kyrkan i Utlandet = SKUT)
• ge församlingskollekter till Svenska kyrkans internationella arbete

Musik

Vision: Vi vill ha en musikverksamhet som vi är stolta över
Detta kan uppnås genom att:
• det finns körer som passar alla åldrar och ”nivåer”
• det finns möjligheter att flytta mellan de olika körerna
• stödja ungdomars intresse för kyrkomusiken

Vision: Musikens kraft ska användas för att nå ut till människor
Detta kan uppnås genom att:
• musiken ska vara varierad och passa olika åldrar i gudstjänsten,
körverksamheten och i konserter
• musikens kraft ska användas som kontaktmedel för att möta olika grupper i
samhället med konserter, på äldreboenden och inom sjukhuskyrkan
• musiken ska ha en röd tråd som förstärker gudstjänsten
• vi uppmuntrar kontakter med andra musik- och kulturföreningar

Kulturarvet

Vision: Värna och sprida kunskap om det viktiga kulturarv som våra kyrkor, kyrkogården och inventarier utgör
Detta kan uppnås genom att:
• kyrkorna ska vara öppna regelbundet
• se till att det finns skriftlig information om kyrkorna och kyrkogården
• göra kyrkogården till en vilsam plats att vistas på
• förvara inventarier så att de inte skadas av fukt, mögel eller skadedjur

Ekonomisk och ekologisk hållbarhet

Vision: All förvaltning av egendom ska vara långsiktig, effektiv, ekonomisk och bedrivas etiskt och ekologiskt hållbart
Detta kan uppnås genom att:
• upprätthålla uppnådda miljömål (steg ett) och gå vidare i steg två enligt Svenska kyrkans miljödiplomering
• stödja rättvis handel och ett hållbart nyttjande av jordens resurser
• ha en god och långsiktig ekonomisk planering
• följa upp verksamheten regelbundet
• sänka arvodena för förtroendevalda

Arbetsformer/arbetssätt/kompetens

Vision: Alla som har ett förtroendeuppdrag ska förstå vikten av sitt uppdrag och ta uppgiften på största allvar.
Detta kan uppnås genom att:
• alla har ordentlig information innan beslut
• det är en öppen dialog på mötena
• alla beslut är tagna efter att barn och miljökonsekvensanalyser är genomförda
• det finns ett teologiskt övervägande i alla beslut

Vision: Kyrkorådets roll och ansvar tydliggörs och utvecklas samt stärka kompetensutvecklingen för förtroendevalda
Detta kan uppnås genom att:
• alla förtroendevalda har adekvat kunskap för att kunna utföra sitt uppdrag på bästa möjliga sätt
• kompetensutveckling erbjuds inom alla områden så som teologi, juridik, ekonomi, arbetsgivaransvar, förvaltning och församlingskunskap
• aktivt arbeta för god arbetsmiljö och en god relation mellan förtroendevalda och anställda