Kyrkomöte, kandidat nr 1

Hans-Olof Andrén

1947, seniorprofessor, tekn.dr., Masthugg

Om mig

Jag är professor i fysik vid Chalmers och arbetar med materialfysik, efter pensioneringen som seniorprofessor på deltid. Jag har lång kyrkopolitisk erfarenhet som tidigare ledamot i kyrkoråd, kyrkofullmäktige, kyrkogårdsstyrelse, kyrkonämnd och domkapitel. Sedan 1983 är jag ledamot av kyrkomötet och sedan 2003 är jag ordförande i riks-POSK. Jag är också POSKs gruppledare i kyrkomötet. Jag är gudstjänstvärd i Masthuggskyrkan, ersättare i Masthuggs kyrkoråd och sjunger i kyrkokör.

img_2019.jpg

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Håll ihop kyrkan – respektera varandra!

Det finns många kyrkliga inriktningar inom Svenska kyrkan – såsom folkkyrklighet och gammalkyrklighet, högkyrklighet och lågkyrklighet. Detta är en tillgång, inte ett problem eller ett hot. De olika riktningarna inom Svenska kyrkan måste bli bättre på att tolerera och respektera varandra – om alla tycker lika blir vi en sekt, inte en kyrka! Jag vill verka för att hålla ihop kyrkan, betona allt det grundläggande i den kristna tron som förenar oss, och se skillnaderna i synsätt som spännande och utmanande.

Syssla med kyrkopolitik, inte samhällspolitisk

Många konflikter i kyrkan kommer sig av att kyrkan används i samhällspolitiska syften. Särskilt de som har ett starkt samhällspolitiskt engagemang, och som kanske valts in på en partipolitisk lista, tenderar att argumentera mer utifrån sin samhällspolitiska uppfattning är utifrån evangeliet och den kristna tron. Visst får och ska kyrkan vara politisk, när så behövs – men aldrig partipolitisk! Kyrkopolitik handlar om att hitta lösningar på teologiska och praktiska problem så att kyrkan hålls ihop och kan lägga sin kraft på att förkunna evangeliet om Jesus Kristus i ord och handling.

Se med glädje och tillit på framtiden!

Svenska kyrkan är full av dysterkvistar som sörjer att skarorna som deltar i verksamheten minskar år från år. Som om något annat vore att vänta i ett av världens mest sekulariserade länder! Det är snarast ett under att fortfarande så stor del av befolkningen är kyrkomedlemmar. Tänk istället på den fantastiska utveckling som skett i kyrkan under de senaste decennierna: Nattvardsväckelsen, lekmännens självklara medverkan i gudstjänsten, pilgrimsrörelsen, ljusbärarna och den enskilda andakten i kyrkorna, den liturgiska förnyelsen, kyrkomusikens fantastiska utveckling från stel och högtidlig till en oerhörd bredd, de många körerna, inte minst barn- och ungdomskörerna! Församlingens uppgift är att förkunna evangeliet på sin ort och i vår tid. Resultatet förfogar vi inte över, det är Andens verk.