Vi är vad vi heter - obundna

Beroendet av de politiska partierna är ett arv från den tid när kyrkan var en del av det offentliga. Kyrkan måste nu tydligare framträda som trossamfund och folkkyrka och därför bör valen i församlingar och pastorat bli personval.

Inför valet har vi POSK i Falun sammanfattat vår inriktning i en kort programskrift och en valfolder som du kan ladda ner här.

Kristus i centrum

Kyrkans uppgift är att sprida evangelium. Församlingen ska vara en levande organism, snarare än en organisation – den grundsynen ska styra arbetet i kyrkan. Verksamheter ska kunna omprövas när nya utvecklas. Byråkratin ska begränsas och underordnas verksamheten.

Vi är vad vi heter

Vi är vad vi heter: Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan. Vi vill ge möjlighet till dem som är aktiva i gudstjänst- och församlingsliv att ta ansvar som förtroendevalda, utan att binda sig till politiska partier. Ett allmänpolitiskt engagemang är inget hinder för medlemskap i POSK men beroendet av politiska partier är ett arv från den tid när kyrkan var en del av det offentliga.

Vi har varit pådrivande i att skapa en ändamålsenlig organisation i Falu pastorat. Vi kommer att verka för att organisationen utvecklas vidare för att stödja församlingarna i sitt grundläggande uppdrag och ge personalen en god arbetsmiljö.

Våga vara kyrka

Kyrkans tro tar sig uttryck i församlingar med ett gudstjänstliv som centrum. Vi vill bygga levande och missionerande församlingar. Det är kyrkans viktigaste uppgift och en gemensam kallelse. Vi vill verka för att:

 • Utveckla och fördjupa gudstjänstlivet.
 • Samtala om tro med många människor.

Ge och ta ansvar

En demokratisk uppbyggnad tillhör kyrkans identitet och grundas på vår tro att Gud kallar oss till uppdrag och uppgifter i kyrkan. Vi vill verka för att:

 • Utveckla församlingsrådens roll
 • Ge församlingsaktiva och unga större ansvar
 • Främja volontärinsatserna
 • Ge barnen en tydlig roll i församlingen

Ansvarstagande

Tro tar sig uttryck i kärlek och diakonal omsorg. Kristi kärlek driver oss att ta ansvar. Vi vill verka för att:

 • Utveckla stödet till människor i utsatthet och utanförskap
 • Stödja rättvis handel och hållbarhet i nyttjandet av jordens resurser
 • Anslå medel till internationella hjälpinsatser
 • Låta Falu pastorat genomgå Svenska kyrkans miljödiplomering
 • Utveckla begravningsverksamheten

Musik och kultur

Kulturens uttryck är Guds gåva och en omistlig del av mänskligt liv. Tro kan uttryckas på olika sätt, och det behövs utrymme för att tolka tro i samtida kulturliv. Vi vill verka för att:

 • Låta sång och musik vara och utvecklas som trons språk
 • Uttrycka tro i bilder, musik, poesi och dans
 • Öka kontakten med lokalt kulturliv
 • Väl vårda och tillgängliggöra kyrkobyggnaderna och kyrkogårdarna