Program för valperioden 2018 - 2021

Vår vision

POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan – har som vision

att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.

Carl Johans nya pastorat

Vårt nya pastorat omfattar från 2018:
Carl Johans församling, Högsbo församling, Masthuggs församling och Oscar Fredriks församling. Kyrkovalet den 17 september 2017 avser kyrkofullmäktige i Carls Johans pastorat, stiftsfullmäktige och kyrkomöte.

POSK – en kraft att räkna med

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, samlar grupper och enskilda som vill ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att vara bundna till ett allmänpolitiskt parti. POSK finns över hela landet, med förtroendevalda i samtliga 13 stift. Vi är näst största grupp i kyrkomötet, och den största obundna gruppen. POSK finns i vårt pastorats församlingar, och har funnits länge (förr under namnet Kyrkans Vänner).

POSK välkomnar alla som vill ställa upp som förtroendevalda på en partipolitiskt oberoende grund att komma med i vårt arbete. Genom att arbeta med POSK bidrar man till fler oberoende representanter på stifts- och riksnivå. Det är dags att bryta den partipolitiska dominansen i kyrkan!

POSK – ett gott val

POSK bygger den kyrka som Sverige behöver, och ser till att den finns där den behövs.
POSK har idéerna för framtiden och vill leda utvecklingen i riktning mot en kyrka som rymmer mångfald och präglas av respekt.

Våga vara kyrka

Kyrkans tro tar sig uttryck i en församlingsgemenskap med ett levande gudstjänstliv som centrum. POSK vill verka för att bygga levande och missionerande församlingar på dopets grund. Detta är kyrkans viktigaste uppgift och en gemensam kallelse. I en levande församling tar sig tron uttryck i kärlek och praktisk diakonal omsorg. Kristi kärlek driver oss att ta ansvar för såväl utvecklingsarbete och katastrofbistånd som för den hotade skapelsen.

POSK i Carl Johans pastorat vill

* verka för utveckling och fördjupning av gudstjänstlivet.
* genomföra olika satsningar så att fler blir döpta.
* arbeta för en ökad ungdomsverksamhet och stödja verksamheten med öppna förskolor.
* ansvara för Pilgrimscentrum i Masthuggskyrkan.
* rusta våra församlingar än mer att ta emot migranter och människor på flykt.
* stärka diakoniverksamheten, både i församlingarna och genom samverkan med och stöd till
Göteborgs kyrkliga stadsmission.
* stödja Frivilligcentralen Oscar.
*
verka för fortsatta anslag till Kyrkans Jourtjänst och Kyrkans Familjerådgivning.

Mångfald och respekt

De olika kyrkliga traditioner och inriktningar som ryms inom Svenska kyrkan är en rikedom. POSK har idéerna för framtiden och vill leda utvecklingen i riktning mot en kyrka som rymmer mångfald och präglas av respekt. För POSK är det självklart att alla, oavsett sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ska mötas med respekt och välkomnas i Svenska kyrkan.

POSK i Carl Johans pastorat anser att

* präster, diakoner och biskopar av olika kön är en självklarhet och en tillgång för kyrkan.
* det beslut som kyrkomötet har fattat om vigsel mellan personer av samma kön ska stå fast i sin helhet.
* äktenskapssynen inte ska ha någon betydelse för vem som erbjuds anställning inom Svenska kyrkan.
* traditioner och fromhetsriktningar som ryms inom Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära ska kunna
utövas och utvecklas.
* mötet mellan grupper med skilda uppfattningar inom kyrkan ska präglas av respekt för varandra och
varandras olika åsikter.
Musik och kultur

Kulturens olika uttryck är en Guds gåva och bildar ett eget språk som är en omistlig del av mänskligt liv. Människor uttrycker tro på olika sätt, och det behövs utrymme för att tolka tro i samtida kulturliv.

POSK i Carl Johans pastorat vill

* stärka församlingarnas kyrkomusikaliska verksamhet.
* värna det viktiga kulturarv som utgörs av kyrkor och kyrkogårdar.
* hålla kyrkor öppna för besökare, pilgrimer och turister.
* öka församlingarnas samverkan med det lokala kulturlivet.
* utveckla ett aktivt miljöarbete i våra församlingar, med Högsbo församling som förebild.

Ge och ta ansvar

En demokratisk uppbyggnad tillhör Svenska kyrkans identitet. Demokratin har sin grund i vår tro på att Gud kallar människor till uppdrag och uppgifter i kyrkan och i varje enskild kristens ansvar för kyrkan. Kompetens, engagemang och ansvarstagande är avgörande egenskaper. De unga har en särskild betydelse.

POSK i Carl Johans pastorat vill

* att ideella medarbetare uppmuntras, utbildas, och ges ansvar i församlingarna.
* göra kyrkan till en attraktiv arbetsplats som lockar kompetenta människor.
* ge unga konfirmandledare möjlighet till fördjupande utbildning.
* tydliggöra församlingsrådens roll och ansvar.