Kyrkoval 2021

Här finns information om POSK i Bromma / Brobyggarna inför kyrkofullmäktigevalet i Bromma församling 2021.
Vi stöder POSK's vision och program inför kyrkovalet 2021.

Vilka är våra tre viktigaste frågor?

1 Dop
2 Konfirmationer
3 Fylla det Nya Ängby med verksamhet

 

Vad vill vår nomineringsgrupp åstadkomma i kyrkan på lokal nivå?

Vi vill ha en levande kyrka.
Vi vill att Bromma församlings liv och tjänst fördjupas, förenklas och effektiviseras. Kyrkans organisation och alla beslut ska vara grundade på kyrkans egen självförståelse och på teologiska överväganden. Kyrkan kan bara bli synlig och betydelsefull i samhället om det är tydligt vad kyrkan uppdrag är.
Det är viktigt med platser där människor kan mötas med respekt och erbjudas stöd att växa i kyrkans gemenskap,
Avgörande för barn och ungas delaktighet och samhörighet med kyrkan är delaktighet i församlingslivet. Det kan bland annat ske genom körer, som ungdomsledare, i olika kyrkliga ungdomsorganisationer eller i olika former av praktiskt eller diakonalt arbete.
En kyrka som omfattar större delen av befolkningen är givetvis inte en åsiktsgemenskap, utan folkkyrka. Inom ramen för Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära finns utrymme att tolka vad kristen tro och kristet liv innebär

Vilken är Bromma församlings främsta utmaning de närmaste fyra åren?

Nya Ängby-verksamhetens utveckling av lokaler och verksamhet, som placerar ”kyrkan mitt i byn” samt att få till den decentraliserade verksamheten i hela församlingen, nu när den centraliserade administrationen är färdigbyggd.
I Svenska kyrkan finns många som tar ansvar och gör ideella insatser inom olika områden. Vi vill värna det ideella arbetet och de ideella medarbetarna genom att tillvarata kompetens och genom att stimulera och utveckla människors engagemang med utbildningsmöjligheter och med större delaktighet, inflytande och ansvar. Svenska kyrkan är en gemenskap där POSK vill att olika former av idealitet stärks. Det är viktigt att bönegrupper, studiegrupper och praktiskt arbete med gudstjänst, diakoni eller mission bärs av församlingsmedlemmar och anställda medarbetare tillsammans.
I en levande församling tar sig tron uttryck i en kärleksfull och praktisk diakonal omsorg. Diakoni innebär att se, ge röst åt och att respektfullt möta människor som befinner sig i en utsatt livssituation. Nöden är skiftande och behoven är stora och nya utmaningar ställer fler krav på församlingens diakoni. I vår församling behöver det erbjudas utbildning och möjlighet till stöd för alla som är frivilligt engagerade och som vill bidra i församlingens diakonala arbete.

 

På vilket sätt tycker vår nomineringsgrupp att Bromma församling gör eller kan göra skillnad

Vi vill vara med och ta ansvar i vår församling och tycker man ska kunna göra det utan att behöva vara med i något parti. Mångfalden inom Svenska kyrkan är en rikedom att ta vara på, inte ett problem, och kyrkan ska respektera och glädjas åt alla som vill vara med.
Det är viktigt vilka som bestämmer och vilka visioner de har. Rekryteringsbasen för POSK är den lokala gudstjänst- och församlingsgemenskapen. Vi uppmuntrar alla medlemmar att arbeta för en stärkt demokrati.
Vi menar att beslut som rör församlingen ska fattas så nära verksamheten och medlemmarna som möjligt.

Vi anser att det är tron, gemenskapen och förankringen i församlingen, som ska vara basen för de som fattar beslut i kyrkan.

POSK är den största demokratiska organisationen i Svenska kyrkan för grupper och enskilda som vill ta ansvar som förtroendevalda utan att binda sig till något allmänpolitiskt parti.
Vi vill verka för:
• att ideella medarbetare efterfrågas, utbildas, uppmuntras och ges ansvar i församlingen
• att stödja framväxten av olika inomkyrkliga organisationer som kanaliserar och fördjupar kristet liv
• att stärka församlingen i att lokalt verka ekumeniskt
• att all personal erbjuds grundläggande utbildning om Svenska kyrkan och om kristet liv
• att en strategi och program tas fram för fortbildning och ledarförsörjning
• att volontär-år, trainee-år och liknande koncept används som ett instrument för rekrytering