Kortprogram för POSK 2013

POSKs vision,
och en förkortad variant av vårt handlingsprogram för mandatperioden 2014-2017.

Ladda ner vårt kortprogram 2014-2017.

Vår vision

POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan – har som vision att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.

POSK vill att Svenska kyrkan ska

 • erbjuda närvaro, gemenskap och växt
 • förmedla befrielse, hopp och livsmod
 • se och ta vara på varje människa som en gåva i församlingens liv
 • respektera individen och glädjas åt mångfalden
 • vara en tydlig röst i samhället och visa på ett liv i rättvisa och frihet
 • ha en organisation och struktur som främjar kyrkans uppdrag
 • vara en brobyggare mellan kyrkor
 • sträva efter en sann och öppen dialog mellan människor av olika tro
  (Nya versionen, antagen av POSKs årsmöte 160423

POSK – ett gott val

POSK vill

 • utveckla livskraftiga församlingar
 • ha friare församlingstillhörighet
 • ha minst en diakon i varje församling eller pastorat
 • långsiktigt satsa på lärande och undervisning i alla åldrar
 • med kraft verka för att stärka musiken i församlingarna.
 • att församlingarna anslår medel till internationell diakoni och mission
 • att arvodering av förtroendeuppdrag minimeras
 • värna god arbetsmiljö och främja samarbete mellan olika yrkesgrupper
 • främja ökad samverkan mellan ideella, förtroendevalda och anställda
 • tillgodose en god utbildning och fortbildning för anställda
 • ge nyvigda präster och diakoner likartade villkor under introduktionstiden
 • minska skillnaderna i kyrkoavgift mellan olika delar av landet
 • stärka kyrkans barn- och ungdomsrörelser
 • tillgodose möjligheten att vara volontär som ett sätt för unga att pröva kyrklig tjänst
 • stärka det viktiga arbete som utförs inom Svenska kyrkan i utlandet
 • att insamlade medel för det internationella arbetet inte ska gå till administrativa kostnader
 • att Svenska kyrkan ska verka för ett hållbart utnyttjande av jordens resurser
 • att Svenska kyrkan ska arbeta för en mer rättvis fördelning av världens tillgångar

En fri kyrka – på riktigt

POSK anser

 • att Svenska kyrkan ska vara en levande, öppen och demokratisk kyrka som verkar i hela landet
 • att det är nödvändigt med en genomarbetad missions­strategi där varje människa uppfattas som en gåva och en resurs i församlingen
 • att församlingarna utifrån sitt uppdrag som kyrka ska utveckla sitt ansvarstagande i samhället
 • att Svenska kyrkan ska vara en aktiv aktör i den sociala ekonomin, till exempel inom skola, omsorg och vård
 • att begravningsbyråverksamhet i Svenska kyrkans regi bör vara tillåten
 • att ledamöter av stiftsfullmäktige och kyrkomöte behöver ha en församlingsförankring och därför ska väljas av församlingarna
 • att ett enklare och billigare valsystem måste införas
 • att biskoparna ska vara fullvärdiga ledamöter i kyrkomötet

Mångfald – en möjlighet

POSK vill

 • verka för respekt, förståelse och möten mellan olika traditioner – mångfalden är en rikedom
 • att det ekumeniska arbetet, dvs samarbetet mellan kyrkor och samfund, drivs vidare med kraft
 • att alla, oavsett sexuell läggning, bemöts med respekt och välkomnas i Svenska kyrkan och i POSK
 • respektera både dem som anser att äktenskap borde vara reserverat för relationen mellan en man och en kvinna och dem som omfattar den nya synen på äktenskapet – det viktigaste är att visa omsorg om de
  människor som berörs
 • att det skall vara en självklarhet att det finns diakoner, präster och biskopar av båda könen i Svenska kyrkan motverka all särbehandling på grund av kön

Ladda ner vårt kortprogram 2014-2017

_____________________________
Toppbild: Avslutningsgudstjänst med mässa vid Världens fest i Karlstad, 2014. Foto: Lars-Gunnar Frisk