fbpx

Svenska kyrkan i den sociala ekonomin

POSK - Svenska kyrkan i den sociala ekonomin

Se även: POSKs vision och kortprogram (2014-2017)

Kyrkans roll i den sociala ekonomin

Vi lever i ett samhälle som snabbt förändras. Det finns nu möjligheter för Svenska kyrkan att på ett nytt sätt vara aktör i samhället och därigenom möta människor i nya sammanhang. Staten och SKL (Sveriges kommuner och landsting) har slutit en överenskommelse med organisationer inom den ideella sektorn i syfte att underlätta och öka det samhälleliga ansvarstagandet från dessa och här finns stora förväntningar på att kyrkan tar ansvar som aktör. Svenska kyrkan är i dag den klart största organisationen inom denna sektor.

POSK vill verka för att församlingar och pastorat noga följer denna utveckling och utifrån sitt uppdrag som kyrka överväger på vilket sätt man kan ta ansvar och finnas närvarande i samhällslivet. Exempel på detta är verksamhet inom förskola, fritidsgård, hemtjänst och boenden av olika slag. POSK anser att även begravningsbyråverksamhet har en naturlig anknytning till församlingens grundläggande uppgift med dess diakonala och liturgiska dimension. Begravningsbyråverksamhet i Svenska kyrkans regi bör därför vara tillåten.

Svenska kyrkan har en lång tradition av engagemang inom bland annat sjukvård och skola. Det är fortsatt en angelägenhet för kyrkan att, när det finns förutsättningar, själv bedriva sådan verksamhet. För verksamhet som kräver större investeringar och mycket personal bör man finna organisatoriska former som inte riskerar att sådan verksamhet sammanblandas med och urholkar de lokala enheternas ekonomi. Sådana verksamheter bör därför normalt bedrivas organisatoriskt fristående från, men i nära samverkan med församlingar och pastorat.

Våra texter och blogginlägg om Svenska kyrkans sociala roll

Dagen.se (2012-05-03) Svenska kyrkan vill ta sig an välfärdsuppdrag

Här kan du läsa boken ”Nya Möjligheter. Svenska kyrkans sociala roll i 2000-talets Sverige. Red. Elisabeth Hjalmarsson”.
Du hittar också en handledning för att gå igenom boken.

Handledning:  

 Per Eckerdals utredning från 2009 ”Arbetsformer i förändring”

 

Kyrkans Tidning: Starkt stöd för kyrkan som välfärdsaktör (2013-01-11

Sektor 3: Seminarium 16 april 2013 om Svenska kyrkan som välfärdsaktör

Här kan du se bambusersändningar från föreläsningarna.

 

”Svenska kyrkan och välfärden – en undersökning av attityder”