fbpx

Välkommen till
POSKs årsmöte 2016

De viktigaste besluten vid årets årsmöte är att anta nytt handlingsprogram för mandatperioden 2018-2021, samt att anta nya stadgar för riksorganisationen, och nya normalstadgar för stiftsföreningar och lokala föreningar.

posklogga.jpg

 

Lördag 23 april 2016 i Linköping

Tider: 10.30-16.00

Lokal: Domkyrkoförsamlingens församlingshem

Vitt hus med grön dörr bredvid Stadshuset på Läroverksgatan.
Ingång från Domkyrkoparken.

 

Hållpunkter under dagen:
10.30 Samling, registrering och fika
11.30  Mässa i domkyrkan
12.15  Lunch
13.00 Årsmötesförhandlingar
16.00 Avslutning

 

Föredragningslista vid årsmötet

1.      Mötets öppnande
2.      Fastställande av röstlängd
3.      Val av mötesordförande
4.      Val av mötessekreterare
5.      Val av två justerare/rösträknare
6.      Fastställande av föredragningslista
7.      Årsmötets behöriga utlysande
8.      Styrelsens verksamhetsberättelse
9.      Resultat- och balansräkning
10.    Revisionsberättelse
11.    Ansvarsfrihet för styrelsen avseende föregående års förvaltning
12.    Val av styrelseordförande för tiden fram till nästa årsmöte
13.    Val av styrelseledamöter och ersättare enligt §7 i stadgarna
14.    Fastställande av ersättarnas inträdesordning
15.    Val av två revisorer och två ersättare för tiden fram till nästa årsmöte
16.    Val av valberedning och sammankallande för denna
17.    Fastställande av medlemsavgift
18.    Fastställande av budget för 2017 samt plan för 2018
19.    Ärenden från styrelsen
a) Vision och program
b) Stadgerevision
20.    Behandling av inkomna motioner
21.    Ev. rapporter (i mån av tid)
22.    Mötets avslutande

Viktiga datum inför årsmötet: 

23 februari, kallelse till årsmötet utsänds med POSK-bulletinen
23 mars, sista dag att skicka in motioner till årsmötet
2 april, riksPOSKstyrelsen har styrelsemöte
7 april, sista dag att anmäla sig till årsmötet
9 april, anmälda ombud och övriga deltagare får handlingar till årsmötet

Anmälan till årsmötet

Alla måste anmäla sig för att vi skall kunna beräkna mat och fika.
(OBS sista anmälningsdag 7 april!)

 

Årsmötet – frågor och svar

Vem har rösträtt och närvarorätt på årsmötet?

Alla POSK-medlemmar är välkomna att delta vid årsmötet. Röstberättigade är de ombud som utsetts av stiftsföreningarna. I våra stadgar står det (§5):

Stiftsförening har rätt att företrädas av minst tre röstberättigade ombud. En stiftsförening, som har fler än tio lokala föreningar, vilka är medlemmar av stiftsföreningen, har rätt att företrädas av ytterligare ett ombud för varje därutöver påbörjat femtal föreningar. Stiftsföreningen, som utsett ombud, skall till POSK:s styrelse anmäla vilka de utsett och deras adresser. Sådan anmälan skall ha inkommit till styrelsen senast tre veckor före medlemsmötet.
Enskilda personer, som är medlemmar i stiftsförening eller lokal förening, har närvaro- och yttranderätt på mötet.

1-10 föreningar = 3 ombud
11-15 föreningar = 4 ombud
16-20 föreningar = 5 ombud
osv…

Vem betalar för min resa?

Enligt ett policybeslut i styrelsen betalar stiftsorganisationerna för sina ombuds resor till årsmötet.
RiksPOSK står för alla andra kostnader (mat och ev logi). Skulle detta vara ett problem för stiftsorganisationen, ta kontakt med kansliet (info@posk.se).