fbpx

Välkommen till
POSKs Årsmöte 2017

I år har vi ovanligt få beslutsfrågor på årsmötesdagordningen.
Därför tar vi tillfället i akt och har en valupptakt inför höstes kyrkoval i direkt anslutning till årsmötet.

posklogga.jpg

 

Lördag 13 maj 2017 i Hallsberg

Tid: 10.30-16.00

Lokal: Hallsbergs församlings församlingsgård, Kyrkogatan 1 Hallsberg

Länk till Google maps / Street view.

 

 

Hållpunkter under dagen:
10.30 Samling, registrering och fika
11.30  Mässa i Adventskyrkan (bredvid Församlingsgården)
12.15  Lunch
13.00 Årsmötesförhandlingar
14.00 Valupptakt inför kyrkovalet 2017
16.00 Avslutning (Ev. presskonferens)

 

Föredragningslista vid årsmötet

1.   Mötets öppnande
2.   Fastställande av röstlängd
3.   Val av mötesordförande
4.   Val av mötessekreterare
5.   Val av två justerare/rösträknare
6.   Fastställande av föredragningslista
7.   Årsmötets behöriga utlysande
8.   Styrelsens verksamhetsberättelse
9.   Resultat- och balansräkning
10. Revisionsberättelse
11. Ansvarsfrihet för styrelsen avseende föregående års förvaltning
12. Val av styrelseordförande för tiden fram till nästa årsmöte
13. Val av styrelseledamöter och ersättare enligt § 12 i stadgarna
14. Fastställande av ersättarnas inträdesordning
15. Val av två revisorer och två ersättare för tiden fram till nästa årsmöte
16. Val av valberedning och sammankallande för denna
17. Beslut angående medlemsavgift. Styrelsen föreslår oförändrade avgifter:
0 kr för stiftsföreningarna, 100 kr per år för enskilda medlemmar.
18. Fastställande av budget för 2018 samt plan för 2019
19. Rapport från Kyrkostyrelsen m.m. (I mån av tid, mötet avslutas senast 14)
20. Mötets avslutande

Handlingar till årsmötet finns här  (zip-fil, dubbelklicka för att packa upp)

Du kan även hämta enstaka handlingar här.

Anmälan till årsmötet

Alla måste anmäla sig för att vi skall kunna beräkna mat och fika.
(OBS sista anmälningsdag måndag 8 maj!)

Årsmötet – frågor och svar

Vem har rösträtt och närvarorätt på årsmötet?

Alla POSK-medlemmar är välkomna att delta vid årsmötet. Röstberättigade är de ombud som utsetts av stiftsföreningarna. I våra stadgar står det (§11):

Stiftsförening har rätt att företrädas av minst tre röstberättigade ombud. En stiftsförening, som har fler än tio lokala grupper har rätt att företrädas av ytterligare ett ombud för varje därutöver påbörjat femtal grupper. Stiftsförening, som utsett ombud, ska till POSKs styrelse anmäla vilka de utsett och dessas adresser. Sådan anmälan ska ha inkommit till styrelsen senast tre veckor före medlemsmötet.

Enskilda medlemmar i POSK äger rätt att företrädas av ett ombud. Detta utses av de enskilda medlemmarna, vilka därvid har lika rätt.

1-10 föreningar = 3 ombud
11-15 föreningar = 4 ombud
16-20 föreningar = 5 ombud
osv…

Vem betalar för min resa?

Enligt ett policybeslut i styrelsen betalar stiftsorganisationerna för sina ombuds resor till årsmötet.
RiksPOSK står för alla andra kostnader (mat och ev logi).