POSK i Ängelholms församling

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Ängelholms församling ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Kontakt: 
Kjerstin Agardh
0431-26 517
kjerstin[a]agardh.se

I Ängelholms församling fanns en grupp som hette Levande kyrka som var kopplad till POSK. Levande kyrka har varit aktiv i Ängelholms församling sedan 1994. Levande kyrka beslutade på sitt årsmöte 2012 att byta namn till POSK Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan.

Vill du engagera dig i POSK i Ängelholm, eller har du frågor? Kontaktpersoner hittar du längst ned på sidan.

Visioner

Vår vision för livet i Svenska kyrkan i Ängelholms församling skall vara en levande kyrka som i ord och handling för ut det glada budskapet om Jesus Kristus. Vi vill att fler människor upptäcker gudstjänsten som ett möte med Gud och som själva kärnan i allt församlingsarbete. Vi vill utveckla olika delar av gudstjänst- och församlingslivet för en livskraftig verksamhet med mångfald och valmöjligheter. Fler människor hittar vägen till kyrkans liv och gemenskap.
Lekmannamedverkan bör uppmuntras och tas tillvara på bästa sätt.

Gudstjänst

Utöver söndagens huvudgudstjänst pröva varierande gudstjänstformer på olika tider för större delaktighet, med bl.a. ett ökat lekmannadeltagande i gudstjänsten. Vi vill uppmuntra extra sång och musik som berikande inslag i gudstjänstlivet.

Undervisning

Kristen tro behöver näring för att växa; därför ser vi det som angeläget att dop- och konfirmandundervisning kompletteras med bibelstudier och samtalsgrupper kring tros- och livsfrågor. Stort behov finns att öka kunskapen om kristen tro bland vuxna i samhället genom t.ex. Alpha-grupper och vuxenkatekumenat.

Diakoni

Diakoni kan innefatta allt från att besöka äldre och sjuka till att vara ett stöd för dem som hamnat i en utsatt livssituation. Vi vill verka för att diakonin blir bättre känd, också bland nyinflyttade och invandrare, erbjuda ökad möjlighet till hembesök och uppsökande verksamhet efter människors behov. Vi vill uppmuntra och stödja frivilliga insatser.

Mission

Inom vårt eget närområde behövs mission. Den lokala församlingen är en del av den världsvida kyrkan. Det betyder ett ansvar för människor i nöd, både hemma och ute i världen genom att sprida det kristna budskapet, och att ta aktiv del i dialog och samarbete med andra kristna församlingar och kyrkor.

Information och dialog

Vi vill inbjuda församlingsmedlemmar att påverka sin kyrka genom att delta i diskussionsaftnar.

Kontaktpersoner

POSK i Ängelholms församling.

Ingrid Ivarsson, tel: 0730-36 17 75 ivarsson [a] gmail.com
Kjerstin Agardh, tel: 0431-26 517 kjerstin [a] agardh.se
Fredrik Nilsson, tel: 0431-15 204 fnn [a] home.se

(byt ut [a] till @ för att få en fungerande e-postadress)