Välkommen till POSKs årsmöte 2021

POSKs årsmöte genomförs som ett digitalt videomöte den 8 maj 2021.

POSK håller digitalt årsmöte lördagen den 8 maj 2021.

Själva mötet kommer att genomföras som ett videomöte via Zoom. Det blir alltså återigen i ett digitalt rum som ombud och andra medlemmar samlas. Det senaste årets erfarenheter och digitala träffar ger oss goda förhoppningar om att detta kommer att fungera på ett smidigt sätt.

Årsmötet kommer att starta klockan 9.00 och pågå fram till 12.00. Förutom vanliga årsmötesförhandlingar kommer en valupptakt att hållas.

De som är anmälda kommer några dagar innan mötet att få en länk och mer information om hur de deltar.

Anmälan till årsmötet

Alla som deltar måste anmäla sig i detta formulär.
Vi behöver veta vilka som deltar och vilka som är ombud. Sista anmälningsdag är söndag 2 maj.

Årsmötet – frågor och svar

Vem har rösträtt och närvarorätt på årsmötet?
Alla POSK-medlemmar är välkomna att delta vid årsmötet. Röstberättigade är de ombud som utsetts av stiftsföreningarna. I våra stadgar står det (§11):
Stiftsförening har rätt att företrädas av minst tre röstberättigade ombud. En stiftsförening, som har fler än tio lokala grupper har rätt att företrädas av ytterligare ett ombud för varje därutöver påbörjat femtal grupper. Stiftsförening, som utsett ombud, ska till POSKs styrelse anmäla vilka de utsett och dessas adresser. Sådan anmälan ska ha inkommit till styrelsen senast tre veckor före medlemsmötet.

1-10 grupper = 3 ombud
11-15 grupper= 4 ombud
16-20 grupper = 5 ombud
osv…

Enskilda medlemmar i POSK äger rätt att företrädas av ett ombud. Detta utses av de enskilda medlemmarna, vilka därvid har lika rätt.