fbpx

Ska kyrkan ägna sig åt kultur

Från Svenska kyrkans webbsida>>

Varför ägnar sig Svenska kyrkan åt kultur? För att delta i samtalet om trons djupaste frågor, är ett svar. Varför lägger Svenska kyrkan sådan vikt vid det kyrkliga kulturarvet? För att det kyrkliga kulturarvet står för omistliga värden, väcker existentiella frågor och handlar om något i högsta grad levande.

Idag delar Svenska kyrkan ut filmpriser och kulturstipendier, arrangerar konstutställningar, musikfestivaler och författarsamtal. Intresset och engagemanget växer ständigt, både inom kyrkan och i kulturlivet.

Konsten, religionen och de eviga frågorna
Precis som teologerna har konstnärer, författare och filmskapare
alltid brottats med de eviga frågorna om liv och död, kärlek och ondska,
trohet och svek. Konsten och religionen kan ses som tvillingar. Två sidor av det mänskliga livet, djupt sammanvävda och beroende av varandra.

Kulturarvet är betydelsefullt
I Sverige finns ungefär 3400 kyrkor som förvaltas av Svenska kyrkan. Det kyrkliga kulturarvet – kyrkobyggnaden, kyrkogården och dess omgivning – är betydelsefull. Det är ett arv som handlar om identitet på många plan såväl religiöst och historiskt som kulturellt. Varje kyrka berör frågor om tro, gudstjänst och arkitektur, traktens historia och de människor som levt och lever där.

I kyrkan gestaltas ofta moderna konstnärliga uttryck genom exempelvis dans, installationer, musik och konstutställningar. För Svenska kyrkan är det angeläget att det kyrkliga kulturarvet betraktas som mångfaldigt, föränderligt och betydelsebärande som säger något väsentligt om mänskligt liv.

Kyrkans omfattande musikliv
För Svenska kyrkan är det även viktigt att betona beröringspunkterna mellan kulturarvet och kulturen. Musiken är ett exempel på det. Svenska kyrkan står för ett musikliv som i sin helhet är mer omfattande än någon annan musikinstitution i landet.

Ur POSKs vision och program:
Musiken i kyrkan är ett redskap för att utforska, förmedla och fördjupa tron. Detta ska ske med hjälp av en musikalisk bredd. Musiken är en viktig del i vårt gudstjänstliv och tillför en dimension som förstärker och förtydligar evangeliet om Jesus Kristus.

Sveriges Kyrkosångsförbund är Sveriges i särklass största körorganisation och körsång är en av Svenska kyrkans största ungdomsverksamheter. Svenska kyrkan är en betydande aktör i det offentliga kultur- och musiklivet i landet. POSK vill med kraft verka för att stärka musiken i församlingarna.
(…)
Avgörande för rekryteringen av kyrkomusiker är att ungdomar tidigt uppmuntras och får möjligheter att sjunga och spela. Därför bör kyrkomusikernas tjänster innefatta instrumentalundervisning. Rekryteringen behöver förstärkas för att undvika att det uppstår brist på kvalificerade kyrkomusiker i Svenska kyrkan.
(…)
För en öppen folkkyrka är det angeläget att skapa relationer med så stora delar av befolkningen som möjligt. Detta sker genom de kyrkliga handlingarna vid avgörande tidpunkter i människors liv – dop, konfirmation, vigsel, begravning – och genom själavård, diakonal/social verksamhet, undervisning, kulturaktiviteter samt delaktighet och ansvarstagande i samhället. Centrum i kyrkans liv är gudstjänsten – utan gudstjänst ingen kyrka.

Svenska kyrkan om kultur och kulturarv>>

Foto: IKON