Biskoparna om att vara präst och diakon

Det har kommit ett biskopsbrev där biskoparna skriver om att vara kallad till präst och diakon i Svenska kyrkan.

Du kan läsa hela biskopsbrevet här:

 

Biskopsbrevet beskriver kyrkans sändning och kallelsen till tjänst i kyrkan. Sen beskrivs prästernas och diakonernas särskilda uppdrag och innebörden av vigningslöftena.

Biskoparna skriver i brevet att det är till för att beskriva kriterierna och normala modellen för antagning av diakon- och prästkandidater i kyrkan.

Något som flera gånger har varit uppe i kyrkomötet. Syvende och sist är det den enskilda biskopen som sitter med beslutet att anta eller inte en kandidat – men det är ju bra att biskoparna har en samsyn.

Ur POSKs vision och program:

Utbildningarna till tjänst i kyrkan ska tillföra den kompetens som församlingarna behöver för att fullgöra sitt uppdrag. POSK anser att Svenska kyrkans anställda behöver ha en god teoretisk och praktisk utbildning. Utbildningarnas innehåll och utformning ska vara attraktiv. Antagningarna till vigningstjänst ska vara rättssäkra och likvärdiga i stiften. POSK anser att nyvigda präster och diakoner ska ha likartade villkor under sin introduktionstid.

Svenska kyrkan behöver stärka rekryteringen för tjänst inom kyrkan. POSK menar att de gudstjänstfirande gemenskaperna är en naturlig bas för rekrytering. Att finna blivande kyrkoarbetare är en viktig uppgift i alla församlingar och stift. Gruppen unga konfirmandledare är ett av kyrkans största ungdomsarbeten och därför en viktig rekryteringsbas. POSK vill verka för möjligheten att vara volontär i Svenska kyrkan som ett sätt för unga människor att pröva hur det är att arbeta där.

Fastighetsutredningen

Från Svenska kyrkans intranät>>

Svenska kyrkan har ett stort antal fastigheter och byggnader för sin verksamhet. Kunskapen om hur stort fastighetsbeståndet är, är bristfällig. Den av kyrkostyrelsen tillsatta utredningen om Svenska kyrkans fastighetsförvaltning och utjämningssystem genomför nu en kartläggning.

Svenska kyrkan är en av Sveriges största fastighetsägare och förvaltare av landets största sammanhållna kulturarv. Beståndet av fastigheter och byggnader är geografiskt spritt och består av en mängd olika typer av byggnader och lokaler. Detta bestånd ägs och förvaltas av församlingar och pastorat inom Svenska kyrkan. Beståndets totala storlek och dess ekonomiska omfattning är i dagsläget inte känd och det finns ingen samlad bild över lokalernas användning och effektiviteten i lokalnyttjandet.

För att kartlägga fastighetsbeståndet, utöver kyrkobyggnader och begravningsplatser som finns registrerade i Kyrkobyggnadsregistret kommer under februari månad 2014 en webbaserad enkätundersökning att genomföras.

Enkäten kommer att sändas till den officiella e-post brevlådan för samtliga självständiga ekonomiska enheter inom Svenska kyrkan. Även stiften kommer för sin del att få besvara enkäten. Enkäten kommer exempelvis att inkludera frågor om fastigheternas storlek, användningsområden och byggnadstyp.  

Vidare kommer ett 30-tal intervjuer att genomföras på pastoratsnivå för att skapa en kompletterande bild av den nuvarande förvaltningen av såväl kyrkobyggnader och begravningsplatser som övriga fastigheter. Kyrkokansliet i samråd med upphandlat konsultstöd utser de 2-3 församlingar/ pastorat per stift som ska intervjuas.

Förvaltningen av Svenska kyrkans fastighetsbestånd ianspråktar en allt större del av tillgänglig finansiering. Flera av församlingarna anser sig ha svårt att säkerställa inte bara finansieringen utan även förvaltningskompetens.

Kyrkostyrelsen har därför tillsatt en utredning som ska utreda dels fastighetsförvaltningen inom Svenska kyrkan, dels det inomkyrkliga systemet för ekonomiskt utjämning men även clearing mellan de ekonomiska enheterna. Utredningen omfattar samtliga Svenska kyrkans fastigheter med undantag för prästlönetillgångarna samt utrikes belägna fastigheter och lokaler.

Syftet med utredningen

 • att lägga fram förslag som effektiviserar
  förvaltningen av kyrkobyggnader och,  eventuellt, andra fastigheter,
  såväl ekonomiskt som kompetensmässigt.
 • att säkerställa ett långsiktigt, hållbart, brett
  accepterat utjämningssystem (inkomst- och kostnadsutjämning,
  stiftsbidrag och särskild utjämningsavgift).
 • att överväga clearingsystemets effektivitet och möjlig inkorporering i utjämningssystemet.
 • att för framtagna förslag redovisa övergångs- och överföringsbestämmelser. 

Utredningen ska lägga fram sina resultat senast den 15 april 2015. 

Utredningen är parlamentariskt tillsatt och består av 9 ledamöter representerande nomineringsgrupper i kyrkostyrelsen och en biskop. Utredningens ordförande är Lars Johnsson.

För att bistå i bland annat kartläggning av fastighetsbeståendet och analys av nuläget vad beträffar förvaltningen så har upphandling av konsulter från Ernst & Young (EY) gjorts. EY är bland annat verksamt inom fastighetsrådgivning och har också tidigare varit rådgivare till Svenska kyrkan inom detta område. 

Kyrkokansliet och stiften tillsammans
För att utredningen ska kunna uppnå sitt övergripande syfte att läggafram förslag som effektiviserar förvaltningen av kyrkobyggnader och eventuellt andra fastigheter, såväl ekonomiskt som kompetensmässigt, är vi beroende av samtliga församlingar/pastorat och stifts stöd i detta skede av utredningens arbete. Detta kommer också att bidra till utredningens arbete med att säkerställa ett långsiktigt hållbart, brett accepterat utjämningssystem.

 My News Desk pressmeddelande: Stor kartläggning av kyrkans fastigheter>>

Se också Per Lindberg (POSK) som är med i utredningen. Han berättar om utredningen vid POSKs kyrkodagar i Uppsala i januari.

Uppdaterad 20140205
Dagen: Kyrkan räknar sina hus>>

Sveriges Radio: Svenska kyrkan kartlägger sina fastigheter>>

Vinn ett reportage?

Jag har förut skrivit om boken "Kyrkan vänder trenden – 14 församlingar berättar". Det kan du läsa om här>>

Nu ser jag på Kyrkans Tidnings webbsida att Verbum gör reklam för boken. Och att man kan delta i en tävling. Så här står det på webbsidan när man klickar sig vidare>>:

Tävla mer er succé!
 
Har du och din församling gjort något extraordinärt  eller spännande som berört och blivit en »snackis«?  Precis som församlingarna i boken Kyrkan vänder trenden –  14 församlingar berättar tror vi att många av er har  en alldeles egen succéhistoria att berätta. Dela med er av den och tävla om ett reportage i Kyrkans Tidning.
 
Det vinnande bidraget omnämns i Kyrkans Tidning och  tre bidrag premieras med boken kyrkan vänder trenden –   14 församlingar berättar.
 
Sammanfatta er historia på några korta rader och mejla dem tillsammans med bilder till tavling@verbum.se.
 
Vi utser en vinnare som får besök av reporter och fotograf från Kyrkans Tidning, som sprider er succé vidare. Senast den 31 mars 2014 vill vi ha ert bidrag.
 
Juryn består av Kyrkans Tidnings chefredaktör Svante Fregert 
och Verbums utgivningschef Jonas Eek. 

Är det här en bra eller en dum idé? Jag sitter här och funderar lite på det. Jag blir inte riktigt klok på vad jag tycker. Det känns väldigt konstigt att man kan "vinna" ett reportage. Eller? Var tog den journalistiska granskningen vägen? 

Eller så är det här lysande. Det här gör det möjligt för Kyrkans Tidning och för församlingarna att få dela med sig om de lyckade resultaten som sker hela tiden i vår kyrka.

I vilket fall som helst – om du nu är aktiv i en församling där ni har gjort något bra/utvecklande/spännande/ovanligt eller något annat som vänt trenden så passa på att hör av dig till Kyrkans Tidning. Du kan vinna ett reportage.

Ansvariga för Svenska kyrkans utbildningsinstitut

Från Svenska kyrkans intranätsida hittar jag följande uppgift om tre nya programchefer för Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Det är Ann-Louise Eriksson, rektor som meddelar följande:

Rekryteringen pågår för fullt för att fylla de många behoven vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Det är nu klart att Astrid Antesten blir chef för församlingspedagogprogrammet, Margareta Mattsson Jerrestrand blir chef för diakonprogrammet och Peter Sjunnesson blir chef för  kyrkomusikerprogrammet. Alla tre tillträder sina tjänster från och med
10 mars.

Astrid Antesten bor i Skellefteå och arbetar för närvarande på Edelviks folkhögskola i Burträsk. Hon är församlingspedagog och folkhögskollärare och har på olika sätt följt Svenska kyrkans arbete med olika utbildningsreformer. 

Margareta Mattsson Jerrestrand bor i Nossebro och arbetar för närvarande som komminister i Toarps pastorat men hon är också diakonvigd och från början utbildad sjuksköterska. Hon har arbetat som utbildningsledare vid den karitativa profilutbildningen vid Bräcke Diakoni. 

Peter Sjunnesson bor och arbetar sedan många år som organist i Höllvikens församling. Där leder han flera körer och ger själv konserter som sångsolist. Han har en organistexamen från Malmö musikhögskola och en pedagogisk examen för kyrkokantorer. Peter har stor erfarenhet av att arbeta integrerat mellan de olika yrkeskategorierna i församlingen och har t ex varit med att starta konfirmangrupper med körsång som speciell profil. 
Anne-Louise Eriksson, rektor, Svenska kyrkans utbildningsinstitut

(Foto: Svenska kyrkans webbsida)

Dessutom är Lena Petersson, präst, lärare och studierektor vid Lunds pastoralinstitut utsedd till studierektor för utbildningsinstitutet. Vilket är extra roligt för oss eftersom Lena också är vice ordförande i POSKs riksstyrelse.

Utbildningsfrågorna är en av de många frågor som POSK har drivit och tagit ansvar för under många år och som vi skriver om i vårt program

POSKs vision och program>>:
Rekrytering och utbildning

Utbildningarna till tjänst i kyrkan ska tillföra den kompetens som församlingarna behöver för att fullgöra sitt uppdrag. POSK anser att Svenska kyrkans anställda behöver ha en godteoretisk och praktisk utbildning. Utbildningarnas innehåll och utformning ska vara attraktiv. Antagningarna till vigningstjänst ska vara rättssäkra och likvärdiga i stiften. POSK anser att nyvigda präster och diakoner ska ha likartade villkor under sin introduktionstid.

Svenska kyrkan behöver stärka rekryteringen för tjänst inom kyrkan. POSK menar att de gudstjänstfirande gemenskaperna är en naturlig bas för
rekrytering. Att finna blivande kyrkoarbetare är en viktig uppgift i alla församlingar och stift. Gruppen unga konfirmandledare är ett av kyrkans största ungdomsarbeten och därför en viktig rekryteringsbas. POSK vill verka för möjligheten att vara volontär i Svenska kyrkan som ett sätt för unga människor att pröva hur det är att arbeta där.

Avgörande för rekryteringen av kyrkomusiker är att ungdomar tidigt uppmuntras och får möjligheter att sjunga och spela. Därför bör kyrkomusikernas tjänster innefatta instrumentalundervisning. Rekryteringen behöver förstärkas för att undvika att det uppstår brist på kvalificerade
kyrkomusiker i Svenska kyrkan.

Varje församling behöver väl fungerande arbetslag där företrädare för de olika områdena har en hög yrkeskompetens och kan verka tillsammans för att församlingens grundläggande uppgift ska bli utförd på ett bra sätt. Såväl kyrka som samhälle är stadda i ständig förändring och därför anser POSK att det
måste finnas möjligheter till kontinuerlig fortbildning.

Grund för obehörighet?

Det har pratats en del i sociala medier samt varit artiklar i tidningarna om Axel W Karlsson, präst och invald ledamot i kyrkomötet för Sverigedemokraterna.

Axel W Karlsson har, enligt Expo och Seglora smedja, vid flera tillfällen medverkat i en starkt högerextrem tidning. Sverigedemokratiska partiet har nu uteslutet Karlsson för sina åsikter.

Seglora smedja har under hösten försökt att få ett besked av biskop Per Eckerdal i Göteborg huruvida domkapitlet kommer att agera på grund av Karlssons åsikter, och har av biskopen fått ett nekande svar.

Men den 30 januari skriver Seglora smedja att biskop Per Eckerdal sagt "-Att han nu är utesluten ur SD motiverar oss att undersöka skälen för uteslutning och se om det föranleder oss att göra något"

Axel W Karlsson har, enligt Kyrkans Tidning, anmält sig själv till domkapitlet. Oklart på vilka grunder.

Vad är det då som gäller för att en präst ska kunna bli av med sitt ämbete?

Detta regleras i kyrkoordningen 31 kap §§11-12.

11§ En präst ska föklaras obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst om han eller hon1. har övergett Svenska kyrkans lära,
2. genom en egen ansökan begär det, eller
3. har utträtt ur Svenska kyrkan.

§12 Domkapitlet för förklara en präst obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst, besluta om prövotid för fortsatt behörighet eller tilldela prästen skriftlig erinran, om prästen
1. har brutit de löften som han eller hon har givit vid vigningen,
2. har brutit sin tystnadsplikt i fråga om sådant som han eller hon har fått veta under bikt eller enskild själavård,
3. på grund av sjukdom eller av annan liknande anledning har förlorat förmågan att rätt utöva vingningstjänsten, eller
4. genom brottslig gärning, på grund av sitt levnadssätt eller på annat sätt i avsevärd mån har skadat det anseende en präst bör ha.
Om domkapitlet beslutar om prövotid ska den pågå i tre år. Om prästen under prövotiden på nytt visar sig olämplig för sitt uppdrag ska han eller hon förklaras obehörig.

Detta är de regler som gäller. Att man ogillar Karlssons åsikter eller att han skriver i en tidning som man heller inte gillar är i sig inget skäl för obehörighetsförklaring. Hur gärna man än skulle vilja det. Vi har en stark yttrandefrihet här i Sverige.

Jag har svårt att se att Karlsson skulle kunna bli obehörighetsförklarad enbart på vad han skriver eller vilket parti han röstar på.

Men om han har uppträtt olämpligt i gudstjänsten, om han har uppträtt olämpligt mot någon person (särskilt om han också i det sammanhanget har varit klädd i prästkläder) eller om han brutit mot Svenska kyrkans tro bekännelse och lära. Då kan domkapitlet agera.

Hur illa jag än tycker om vad andra tycker så har vi ett regelverk att hålla oss till. Kyrkoordningen skriver utförligt om vad och hur ett ärende ska hanteras som gäller obehörighetsförklaring.

Och i kyrkomötet har vi fått en politisk vilde under den här mandatperioden.

Dagens Seglora Biskopen sväger om SD-prästen>>
Kyrkans Tidning: Axel W Karlsson anmäler sig själv till domkapitlet>>

Kyrkoordningen>>