POSK i Vimmerby

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Vimmerby pastorat ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Kontaktperson för POSK i Vimmerby:

Magnus Carlsson,
Hagavägen 10,
598 35 Vimmerby
magnus.vimmerby@live.com

 

Starka skäl att rösta på POSK i valet till Kyrkofullmäktige i Vimmerby pastorat.

POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan – har som vision att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst, undervisning, diakoni, mission och som talar tydligt om Jesus Kristus.

POSK vill att Svenska kyrkan i Vimmerby pastorat ska

• erbjuda närvaro, gemenskap, växt och fördjupning
• förmedla tillit, befrielse, hopp och livsmod
• se och ta vara på varje människa som en gåva i församlingens liv
• respektera individen och glädjas åt mångfalden
• vara en profetisk röst i samhället och visa på ett liv i rättvisa och frihet
• vara en brobyggare mellan kyrkor
• sträva efter en sann och öppen dialog mellan människor av olika tro

Detta vill POSK skall ske genom:

Levande församlingar

 • Aktiva gudstjänstgrupper
 • Sång och musik för alla åldrar i olika sammanhang
 • Öka frivilligmedverkan
 • Varierande gudstjänstformer
 • Låta den internationella missionen få en återkommande plats i gudstjänsten

Mötesplatser

 • Temakvällar
 • Sångkvällar i caféstil
 • Bokcirklar

Konfirmandverksamhet

 • Ökat utbud av ämnesområden under konfirmationstiden
 • Forum för konfirmandföräldrar
 • Vuxenstöd till konfirmanderna
 • Aktiv uppföljning efter konfirmationen

Organisation

 • Effektiv organisation för både personal och förtroendevalda
 • Rationell och god förvaltning av kyrkor, kyrkogårdar och övriga fastigheter
 • Öka tillgängligheten och öppenheten till kyrkans fastigheter

Storebro

 • Olika mötesplatser och arrangemang
 • Kyrkan mera synlig i samhället

Media

 • Använda olika sociala medier
 • Aktuell uppdatering av pastoratets hemsida
 • Göra kyrkan mera synlig genom ortspressen och andra medier

Barn, ungdom och familjer

 • Återkommande gudstjänster för barn och deras familjer
 • Koppla fritidsverksamheten och förskolan till kyrkan familjegudstjänster
 • Kollo och lägerverksamhet
 • Temakvällar för unga föräldrar