POSK i Västermalms församling

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Västermalms församling ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan.

Västermalms församling är nybildad från 1 januari 2014 och kommer att bestå av Essinge, Kungsholm och S:t Görans församlingar.

Vi i POSK tar ansvar i den nya Västermalms församling!

POSK Styrelse i Västermalms församling:
Ulla Birgersdotter, ordförande 070-631 11 97 ulla5003@yahoo.se
Roland Engkvist 070-737 44 90 roland.engkvist@telia.com
Ing-Britt Trankell ing-britt.trankell@antro.uu.se
Ingegerd Nydevik 070-736 99 04 ingegerd.nydevik@telia.com
Bertil Bengtsson, 070-508 09 14 bertil.bengtsson@comhem.se
Jennifer Schulze, 073-644 60 44 1jenniferschulze@gmail.com, suppleant
Arne Wikström, 070-677 57 17 arne.wikstrom@gmail.com, suppleant

Programförklaring för POSK i Västermalms församling
– en fri röst i en fri kyrka 20142017
(ladda ner vårt program (pdf) med kandidater nedan)

POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan vill att kyrkan ska styras av människor som är engagerade i kyrkans verksamhet. Vi har som vision att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv, och som talar tydligt om Jesus Kristus.

POSK – POSK arbetar såväl på församlingsnivå som på stifts- och nationell nivå. Se www.posk.se

POSK i Västermalms församling vill att församlingens kyrkor och andra lokaler ska vara välkomnande, andliga och kulturella mötesplatser där varje människa blir sedd och respekterad, känner delaktighet och får möjlighet att engagera sig.

Vi vill att vår församling
• välkomnar alla att vara med, fira gudstjänst, ta initiativ och ansvar
• ska vara en plats där människor får växa, glädjas tillsammans och känna sig hemma
• verkar för ett gudstjänstliv som tydligt förklarar det kristna budskapet, där tradition och förnyelse får plats, och sången och musiken utgör en viktig del

• långsiktigt satsar på undervisning för alla åldrar och ger utrymme för samtal kring existentiella frågor
• tydligt satsar på barn- och ungdomsverksamhet
• synliggör kyrkan i Västermalms skolor och sjukhus, på Kronobergshäktet och inom andra viktiga samhällsfunktioner

• genom diakonin stöder människor i utsatta livssituationer och står upp för alla människors värde och rättigheter
• har ett tydligt internationellt engagemang som en del av den världsvida kyrkan

• främjar kulturell verksamhet inom musik, konst, dans, teater, litteratur
• värnar och berättar om kyrkobyggnadernas kulturhistoriska värden
• har en god arbetsmiljö för alla medarbetare och en ansvarsfull förvaltning av församlingens ekonomi
• motverkar all särbehandling på grund av etnisk och kulturell bakgrund, kön och sexuell läggning, ålder och funktionshinder
• ser sin del i arbetet för hållbar utveckling och värnar om en god miljö
• arbetar för samverkan med andra kyrkor och trossamfund
• främjar goda relationer mellan människor med olika bakgrund och trosinriktningar

POSK i Västermalms församling – en fri röst i en fri kyrka

Resultatet i kyrkovalet 2013
POSK i Västermalms församling fick 19,98 % av avgivna röster. Därmed blev POSK tredje största nomineringsgrupp, efter Socialdemokraterna och Borgerligt Alternativ.

Under mandatperioden 2014 – 17 har POSK 7 ordinarie ledamöter (av 35) och 3 ersättare i Kyrkofullmäktige och 2 ledamöter och 1 ersättare i Kyrkorådet.

Vid Kyrkofullmäktiges sammanträde i december 2013, utsågs Ulla Birgersdotter, POSK, till ordförande i kyrkorådet för Västermalms församling.