Årsmöteshandlingar –
POSKs årsmöte 2016

Här kan du hämta handlingar inför årsmötet
Listan kompletteras allt eftersom de olika handlingarna blir klara.

• Vision och handlingsprogram 2017-2020

Programförslaget har varit ute på remiss under hösten, och styrelsen har sedan arbetat vidare och fastställde vid styrelsemöte 160213 det reviderade förslaget.

Hämta programförslaget här:   160213 POSK program 2018-21 

• Tre olika förslag till stadgerevisioner

– Årsmötet i Karlstad 2014 beslutade med anledning av en motion från stiftsföreningen i Luleå stift att se över samtliga stadgar (riks-POSKs stadgar samt normalstadgarna för stiftsföreningar och lokala föreningar). Skälet var dels ett behov av översyn av samtliga stadgar på grund av förändringar i Kyrkoordningen gällande den kyrkliga organisationen, dels även ett önskemål om översyn av representationen vid stiftsföreningens årsmöten/medlemsmöten.
– Årsmötet i Västerås 2015 gav styrelsen ett tilläggsdirektiv om att även se över stadgarna med avseende på vilket sätt som medlemmar inom utlandskyrkan ska ges möjlighet till medlemskap i POSK.

Hämta  förslag stadgar riksPOSK 
Normalstadgeförslag stiftsförening 
Normalstadgeförslag lokal förening 
• Övriga handlingar inför årsmötet

De övriga handlingar som är aktuella kommer att skickas till anmälda deltagare så snart de är klara.
Exempelvis: Föredragningslista, Verksamhetsberättelse, Ekonomisk redogörelse, Budget och ekonomisk plan, Valberedningens förslag, Ev. motion till årsmötet, och styrelsens svar på dessa, mm.