VÄLKOMMEN MED I POSK!

Kyrkan består av alla sina medlemmar och alla som tillhör Svenska Kyrkan är välkomna att utveckla kyrkans arbete genom POSK! POSK vill se och ta vara på varje människa som en gåva i församlingens liv.
POSK är partipolitiskt obundet. Vi vill respektera individen och glädjas åt mångfalden. Mycket av det kyrkan gör tangerar områden inom den kommunalpolitiska sfären men när det kommer till ansvarstagandet för kyrkan jobbar de som representerar POSK för de värden kyrkan står för. Det innebär inte att vi underkänner övriga nomineringsgruppers engagemang. Vi strävar efter ett gott samarbete.

Vi som arbetar genom POSK i Köpings pastorat tror att den andliga dimension, som kyrkan bygger på är en nödvändighet för människors välfärd.
Utifrån den grunden försöker vi omvandla den andliga dimensionen till praktisk teologi.
Vi vill möta alla människor utifrån allas lika värde.
Vi arbetar för att kyrkans budskap skall förmedlas på ett sådant sätt att väldigt många skall känna att kyrkan angår dem.
Ansvaret kräver att vi lyssnar till vårt eget samvete men även till andras och att vi tar ställning utifrån våra begränsade kunskapsramar.
Vi vill att kärleksbudskapet som kyrkan förmedlar skall vara vägledande i vårt arbete.

Målsättningarna är höga, vi måste erkänna att vi kommer till korta men vi ger oss inte för det….

Svenska kyrkans sociala roll
Vi lever i ett samhälle som snabbt förändras. POSK strävar efter ett gott samarbete mellan kyrka, sociala myndigheter, skola etc. för att vi utifrån våra förutsättningar skall kunna bidra till ett bättre liv för alla. Svenska kyrkan har en omfattande social verksamhet, som POSK vill utveckla ytterligare. Behoven på det sociala området är omättliga och kräver att ideella insatser tas till vara, POSK verkar för att alla diakonalt och socialt intresserade skall få möjlighet att delta ideellt. Kyrkan är en av huvudmännen för Hela Människan och många av de som valts att representera POSK i kyrkovalet är även engagerade i Hela Människans verksamhet.

POSK strävar efter en sann och öppen dialog mellan människor av olika tro. Kyrkan bör arbeta intensivt för integration av våra nya svenskar.

POSK strävar efter att representeras av kunniga om kompetenta personer som drivs av sitt engagemang för kyrkan och har förmåga att stimulera andra att stiga fram och ta ansvar.

Styrelse för POSK i Köpings pastorat, valda på årsmötet 2014-02-20

Ordförande Carl Olov Persson                  omval
Vice ordförande Bengt Larsson                omval

Antal ordinarie i styrelsen 7
Val 2 år Johan Pettersson                         omval
Christina Hahre                                           omval
Barbro Larsson                                            omval
Juhani Vikman                                             omval
Kvarstår 1 år Carl Olov Persson
Bengt Larsson
Karin Eriksson
Antal ersättare i styrelsen 2
Thomas Broström                                        omval
Ulrika Uggla                                                   omval
Revisorer ordinarie Lars Pettersson         omval
Kjell Eriksson omval
Revisor ersättare Torbjörn Holmström    omval
Valberedning ordinarie Svante Eriksson  omval
Mårten Gustavsson                                      omval
Valberedning ersättare Staffan fransson omval

Redovisning valresultat, kyrkovalet år 2013 och efterföljande val

1, Val till Kyrkofullmäktige; slutligt resultat andel röster och antal ledamöter
2, Valda ledamöter och ersättare för mandatperioden
3, Val till stiftsfullmäktige; slutligt resultat andelar och antal ledamöter hela stiftet
4, Röstetal, procent och antal mandat i södra valkretsen
5, Valda från POSK södra valkretsen
Val till kyrkomötet
6, Valda från stiftet att representera POSK på kyrkomötet
Kyrkofullmäktiges val av kyrkoråd, församlingsråd m.m.
7, Val funktionärer i Köpings pastorat

1,
Slutgiltigt resultat för val till kyrkofullmäktige 2013: Köpings pastorat
Resultat för hela valet Valda ledamöter
Andel röster i procent
Arbetarepartiet – Socialdemokraterna
37,92%
Centerpartiet
16,94%
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
45,15%
Röstfördelning 20132009 (Se val 2009)
Nomineringsgrupp%AntalMandat%AntalMandat
Arbetarepartiet – Socialdemokraterna 37,925821337,5159313
Centerpartiet 16,94260614,232255
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan 45,156931631,7550212

Röstredovisning
Valdeltagande:
2013: 10,6%
2009: 10,1%
Förändring valdeltagande: 0,5%
Antal valdistrikt vars röster redovisats: 9 av 9
Antal röstberättigade: 15 088
Avgivna röster: 1 594

2,
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Ledamöter valda till kyrkofullmäktige i Köpings Pastorat
Bengt Larsson
Karin Hellström
Juhani Vikman
Christina Wihman
Staffan Franson
Barbro Larsson
Agnetha Sellholm
Johan Pettersson
Tomas Broström
Christina Hahre
Karin Eriksson
Gerd Holmström
Ulrika Uggla
Mårten Gustafsson
Kristina Blomkvist
Torbjörn Holmström

Ersättare Ersättarnummer
Carl Olov Persson 1
Edvard Ruin 2
Jacqueline Adolfsson 3
Lars Pettersson 4
Lea Harstad 5
Lars-Erik Sundkvist 6
Svante Uggla 7
Daniel Hjalmarsson 8

3,
Slutgiltigt resultat för val till stiftsfullmäktige 2013: Västerås stift
Röstfördelning20132009 (Se val 2009)
Nomineringsgrupp%AntalMandat%AntalMandat
Arbetarepartiet – Socialdemokraterna 34,17150672734,371506927
Borgerligt alternativ 7,453284612,69556410
Centerpartiet 18,2980641519,37849215
Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK 3,10136523,8116713
FRIMODIG KYRKA 4,09180433,2014053
Kristdemokrater i Svenska kyrkan 3,01132724,3919264
Miljöpartister i Svenska kyrkan 3,27144332,259872
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan 19,4485691517,84782214
Sverigedemokraterna 4,4819763
Vänstern i Svenska Kyrkan 2,70119121,697391

Röstredovisning
Valdeltagande:
2013: 12,5%
2009: 11,9%
Förändring valdeltagande: 0,6%
Antal valdistrikt vars röster redovisats: 141 av 141
Antal röstberättigade: 359 786
Avgivna röster: 45 061
Giltiga röster: 44 090
Ogiltiga röster: 971

4,
Södra Västmanlands valkrets
Nomineringsgrupp Röstetal Procent Mandat Varav utjämningsmandat
posk 1397 27,4 3 0
c 745 14,6 1 0
s 1881 36,9 4 0
kr 166 3,3 0 0
ViSK 146 2,9 0 0
mp 115 2,3 0 0
SD 277 5,4 1 1
FK 95 1,9 0 0
BorgA 182 3,6 0 0
FiSK 97 1,9 0 0
Summa giltiga röster: 5101
Summa ogiltiga röster: 86
Summa avgivna röster: 5187
Röstberättigade: 44238
Valdeltagande: 11,7%

5,
Ledamöter Stiftsfullmäktige från södra valkretsen och val i stiftsfullmäktige
Ingalill Frössman
Christina Hahre
Gerd Holmström
Ersättare Ersättarnummer
Marita Johansson 1
Andreas Rosén

Val i stiftsfullmäktige
Ordinarie i stiftstyrelsen Cristina Hahre
Ersättare till kyrkomötet Cristina Hahre
Ersättare i domkapitlet Gerd Holmström
Ersättare i egendomsnämnden Mårten Gustavsson

6,
Valda att representera POSK på kyrkomötet
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Ledamöter
Hans-Olof Andrén
Carina Etander Rimborg
Lars T. Gåreberg
Johanna Andersson
Manilla Bergströ

Ersättare Ersättarnummer
Stefan Linderås 1
Sten Janson 2
Sara Sandelin 3
Maria Kjellberg 4
Jeanette Karlsson 5

7,
Valda funktionärer i Köpings pastoratPresidium kyrkofullmäktige för mandatperioden 2014-2017
Ordförande Roger Eklund (s)
Vice ordförande Barbro Larsson
Andre vice ordförande Thorbjörn Holmström

Ordinarie ledamöter i kyrkorådet 14 st plus 1 präst
POSK 7; Bengt Larsson, Staffan Fransson, Johani Wikman, Agneta Sellholm, Johan Pettersson, Karin Eriksson och Tomas Broström.
Socialdemokraterna 5; Per Flink, Seija Eriksson, Börje Eriksson, Solveig Eriksson och Gina Lisegran.
Centerpartiet 2; Hans Andersson och Christine Eek.

Ersättare i kyrkorådet 8 st
POSK 4; Mårten Gustavsson, Torbjörn Holmström, Svante Uggla, Cristina Hahre.
Socialdemokraterna 3; Florence Strand Frössle, Else-Mari Jonsson,
Heinz Blahusch
Centerpartiet 1; Eivor Eriksson

Ordförande kyrkorådet; Hans Andersson

Vice ordförande kyrkorådet; Bengt Larsson

Sekreterare vid kyrkorådets möten; någon på kansliet för protokoll.

Ombud till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, 2 ordinarie jämte 2 ersättare
Ordinarie; Cristina Hahre och Inger Lindström
Ersättare; Karin Eriksson och Per Owe Herbertsson

Valnämnden 6 ordinarie;
POSK 3; Bengt Larsson, Johan Pettersson och Torbjörn Holmström.
Socialdemokraterna 2; Per Flink och Viveka Sandberg
Centerpartiet 1; Kerstin Herbertsson

Valnämnden 6 ersättare;
POSK; Staffan Fransson, Tomas Broström och Agneta Sellholm.
Socialdemokraterna; Arne Hedkvist och Inger Lindström
Centerpartiet; Lennart Pettersson.

Ordförande och vice ordförande i valnämnden
Ordförande i valnämnden; Per Flink
Vice ordförande i valnämnden; Bengt Larsson.

Församlingsråd, 9 ordinarie och 5 ersättare, i Köpingsbygdens Församling
Ordinarie; Barbro Larsson, Karin Hellström, Gerd Holmström, Bjarne Andreasson, Edvard Ruin, Sofia Uppsäll, Majvor Öster, Christina Norgren och Catarina Kullman.

Ersättare; Lennart Pettersson, Arne Hedkvist, Gun Britt Andersson, Jacqueline Adolfsson och Marit Lagerberg .

Ordförande i Köpingsbygdens församling; Barbro Larsson (Gerd Holmström valdes till v. ordf.)

Församlingsråd, 9 ordinarie och 5 ersättare, i Malma Församling
Ordinarie; Anna Eriksson, Per-Owe Herbertsson, Astrid Karlsson, Tommy Svanborg, Ulrika Uggla, Björn Rydberg, Örjan Eriksson, Christina Wihman, Stefan Haglund

Ersättare; Margareta Carlsson, Birgitta Carnbrand, Marianne Ek, Malin Ahlgren, och Lars Andersson

Ordförande i Malma församling; Anna Eriksson ( Astrid Carlsson valdes till v. ordf.)

Revisorer;
4 ordinarie varav 1 auktoriserad; Carl Olov Persson, Göran Nilsson och Leif Larsson
Ersättare, 4 varav 1 auktoriserad; Thore Forslund, Mari Sjöblom och Lars Pettersson

Ordförande revisionen; Carl Olov Persson

Revisorer i stiftelser och fonder; ordinarie och ersättare lika ovan

Ordinarie och ersättare i kyrkogårds- och fastighetsutskottet valda av kyrkorådet
Från POSK
Ordinarie ledamöter
Ordförande Bengt Larsson
Ledamot Svante Uggla
Ersättare
Tomas Broström

Ombud för huvudmännen till Hela Människan behandlas av Församlingsråden och beslutas i kyrkorådet efter förslag från dessa.

Representantskapet för Stiftsgården Rättvik 2 ledamöter och 2 ersättare från respektive församling

Från POSK Köpingsbygdens Församling –  Ordinarie; Gerd Holmström (och Christina Norgren ej med i någon nomineringsgrupp) Ersättare Karin Hellstöm (och Heinz Blahusch S)
Från POSK Malma Församling – ordinarie Ulrika Uggla, ersättare Christina Wihman

Verksamhetsberättelse för Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, Köpingsbygdens församling verksamhetsåret 2013, antaget av årsmötet

Det gångna året har präglats av kyrkovalet, som blev en stor framgång för POSK. Under den nya mandatperioden representeras POSK i kyrkofullmäktige av 16 ordinarie och 8 ersättare, tidigare 12 och 6.
Styrelsemötena har varit välbesökta. En del styrelsemöten har utformats som medlemsmöten vilket bidragit till en stimulerande samvaro.
Den positiva utvecklingen innebär att fler viljor bryts. Det ställer krav på organisationen, att den ge plats för kreativitet kombinerad med fortsatt god arbetsgemenskap.
Kyrkans verksamhet bygger på det som gör människan till människa, den andliga dimensionen. Vår uppgift är bidra till hela samhällets välbefinnande.
Den tekniska utvecklingen är snabb. Vi har en tendens att anta att vår ”moderna” generation är överlägsen tidigare generationer men så är verkligen inte fallet. Uppenbart kan vi mycket mer nu än förr på områden som matematik, naturvetenskap och teknik, men det betyder inte nödvändigtvis att vi är mer utvecklade på de mer intuitiva områdena. De nya kunskaperna behöver kombineras med livsinnehåll. Religion får inte hämma framsteg. I stället bör den hjälpa människor att öppna sig för en oviss framtid. Tror vi på en gudomlig skapare så måste vi acceptera nya upptäcker som görs och om bibeltexter tycks motsäga nya vetenskapliga upptäcker krävs nytolkningar av texterna.
Kristen tro inbegriper barmhärtighet och kärlek, i den mån vi låter oss representeras av dessa egenskaper är Gud med oss.
Tre nomineringsgrupper väljer tillsammans representanter i kyrkoråd, församlingsråd etc. Den bärande idén har varit – dugliga representanter och bra arbetsklimat. Väljarstödet måste få genomslag i antal ledamöter i kyrkoråd etc. men vi tror vi inte att väljarna kräver millimeterrättvisa mellan nomineringsgrupperna. Vi tror att väljarna i första hand kräver en väl fungerande kyrka.
En ny organisation håller på att ta form. Vi hoppas att den kommer att vitalisera kyrkan. De nya Församlingsråden får en nyckelroll, som vi hoppas de tar vara på.
Kyrkan har blivit bättre på mötet med det nya informationssamhället. Vi hoppas på en fortsatt positiv utveckling på det området.
När vi ser framåt handlar det om att skapa ett intressantare gudstjänstliv med många som vill engagera sig som kyrkvärdar, att bygga vidare på en bra barn- och ungdomsverksamheten, att bygga vidare på den sociala verksamheten. Hela Människan ser ut att bli en allt viktigare del av kyrkans sociala verksamhet. Det vittnar bland annat POSK engagemang om. Av totalt 20 som valts till förtroendeuppdrag i Hela Människan återfinns 11 i kyrkofullmäktige. Av dessa representerar 9 POSK. En uppgift, som kyrkan bör känna ansvar för är skapandet av mötesplatser med människor som flytt till Sverige.
Det finns ett stort socialt engagemang, som kyrkan bör ta vara på och kanalisera till verksamheter kyrkan är engagerad. Volontärverksamheten behöver utvecklas.
Kyrkan är inte en partipolitisk angelägenhet. Det har POSK tagit vara på och erbjuder alla, avsett politisk åsikt, att bli med i arbetet på partipolitiskt obunden grund.