POSK i Danmark-Funbo församling

Danmark-Funbo
Kontakt:
Agneta Hellman, ahellman@telia.com, ordförande
eller
Rolf Nordblom, rolf.nordblom@gmail.com, sekreterare

POSK:s nomineringslista inför kyrkovalet 2013

1. Agneta Hellman, Funbo Åkerby
2. Rolf Nordblom, Sävja
3. Britt Johansson, Kuggebro
4. Sture Norberg, Sävja
5. Mikael Meisingseth, Nåntuna
6. Ove Lindborg, Danmark Sällinge
7. LarsOlov Eriksson, Vilan
8. Ulf Olander, Gunsta
9. Monica Pettersson-Forsberg, Nåntuna
10. Leif Sandberg, Bergsbrunna
11. Ken Forsberg, Nåntuna
12. Christina Rangstedt, Danmark Sällinge
13. Gunilla Rindeskog, Nåntuna

POSK i Danmark-Funbo församling vill

 • vara en fri röst i en fri kyrka med plats för olikheter
 • ta ansvar i Svenska kyrkan och verka som förtroendevald i församling och stift utan att behöva binda sig till ett politiskt parti
 • att de som väljs till beslutsfattare är aktiva i kyrkans verksamhet
  att det inom föreningen POSK ska finnas utrymme för olika fromhetsriktningar och skilda meningar om teologi och kyrka
 • att församlingen i ord och handling ska föra ut det glada budskapet om Jesus till alla människor oavsett kön, ålder och nationalitet

Vi vill verka för

 • en öppen kyrka för alla
 • en kyrka som synliggör människans behov av Jesus Kristus genom gudstjänst, mission, dop och undervisning
 • en utveckling av diakonin och ett aktivt samhällsengagemang genom en etik som grundas i en tro på människolivets värde och okränkbarhet

Detta sker genom att vi vill:

 • ta ställning för de svaga i samhället
 • delta i kampen för de mänskliga rättigheterna
 • arbeta för en rättvis fördelning av jordens resurser
 • att församlingen arbetar aktivt med miljöfrågor
 • främja ekumeniskt arbete
 • lyfta fram frivilliga insatser
 • verka för en jämn fördelning mellan kvinnor och män, unga och gamla i församlingsarbetet
 • utveckla samarbetet och ansvarsfördelningen mellan förtroendevalda, anställda och frivilliga